Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze nieuwe wet bundelt en vereenvoudigt 26 bestaande wetten over de fysieke leefomgeving tot één nieuwe wet. Het moet daarmee straks makkelijker worden om nieuw initiatieven in onze omgeving te realiseren. We kunnen straks sneller zien wat er moet gebeuren om een nieuw plan uit te voeren. Voor wonen en werken, mens en dier. Samen werken we aan een mooie, sociale en gezonde gemeente Bladel. Nu, morgen én in de toekomst.

Bekijk dit filmpje met meer informatie over de Omgevingswet: www.youtube.com/watch?v=Ylr7CAyN4_Y(externe link)

Wat houdt de Omgevingswet in?

We hebben nu 26 wetten en honderden regels voor de fysieke leefomgeving. De fysieke leefomgeving staat voor alles wat je buiten ziet (gebouwen, wegen, natuur, groen, water), hoort (geluid) en ruikt (geur), maar ook wat je niet ziet zoals bij bodem- en luchtkwaliteit. De huidige wetgeving is door al deze losse wetten erg ingewikkeld. Daardoor kan het lang duren voordat een project start. Met de nieuwe Omgevingswet voegt de overheid al deze regels samen tot één wet. Met als doel de regels begrijpelijker en eenvoudiger te maken zodat projecten sneller kunnen starten en eerder klaar zijn. De achterliggende gedachte is dat dit bijdraagt tot meer succesvolle uitvoering van ideeën en plannen van inwoners, ondernemers en organisaties. En een betere leefomgeving voor ons allemaal.

Een ander doel is om het proces van vergunningaanvragen te versnellen. De wettelijke termijn gaat in een aantal gevallen van 26 naar 8 weken. Dit proces verloopt straks volledig digitaal. De aparte websites waar nu vergunningen worden aangevraagd, komen hiermee te vervallen. Straks gaat alles via één digitaal loket.

In het kort heeft de Omgevingswet verschillende doelen:

 • Meer denken vanuit mogelijkheden in plaats van regels. Van Nee, tenzij naar Ja, mits. 
 • Alles in samenhang (integraal) bekijken. Dit betekent dat er goed samengewerkt moet worden tussen initiatiefnemer, directe omgeving, gemeente, andere overheden en adviseurs.
 • Gemeente kan meer lokaal maatwerk bieden.
 • Snellere procedures.
 • Eenvoudiger en inzichtelijker. De Omgevingswet gaat 26 wetten vervangen.  
 • De Omgevingswet verplicht ook provincies, waterschappen en gemeenten om ieder hun regels die over de fysieke leefomgeving gaan, samen te voegen tot één regeling. De provincie doet dat in een zogenaamde Omgevingsverordening, het waterschap in een Waterschapsverordening en de gemeente in een Omgevingsplan.

De Omgevingswet introduceert ook nieuwe instrumenten. Iedere gemeente moet een eigen omgevingsvisie maken. In de omgevingsvisie staat hoe de gemeente omgaat met alle toekomstige ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Hoe ziet de gemeente Bladel er nu uit en hoe willen we dat de gemeente Bladel eruit ziet in de toekomst? 

Het strategisch beleid uit de omgevingsvisie wordt uitgewerkt in omgevingsprogramma’s. In een omgevingsprogramma worden algemene doelstellingen uit de omgevingsvisie vertaald naar meer concrete maatregelen of projecten. Alle regels voor de fysieke leefomgeving worden uiteindelijk opgenomen in één omgevingsplan voor de gehele gemeente. Het omgevingsplan vervangt alle huidige bestemmingsplannen. Met een omgevingsvergunning kan de gemeente toestemming verlenen om één of meer activiteiten in de fysieke leefomgeving uit te voeren.

De voordelen van de Omgevingswet

Eén Omgevingswet

 • Minder regels, meer samenhang, meer overzicht.

Eén digitaal Omgevingsloket

 • Alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op één plek.
 • In één oogopslag zie je welke plannen er al zijn en welke regels gelden voor een bepaalde locatie of gebied.
 • Snel duidelijkheid of een vergunning of melding vereist is.

Eén omgevingsvergunning

 • Ook wanneer meer overheden betrokken zijn bij een plan, activiteit of project hoef je nog maar één vergunning aan te vragen.
 • Vaak is er een besluit binnen acht weken na aanvraag (in plaats van 26 weken).

Meer ruimte voor eigen initiatief en regie

 • Voor een goed plan is ruimte mits het plan past bij het omgevingsplan van de gemeente en mits de initiatiefnemer zijn plannen heeft voorgelegd aan direct betrokkenen uit zijn omgeving.

Participatie: meepraten en meedenken

 • De Omgevingswet zorgt ervoor dat je in veel gevallen kunt meepraten over plannen die in je buurt worden ontwikkeld. Het kan gaan om initiatieven van bijvoorbeeld je buren, van ontwikkelaars of plannen van de overheid (gemeente, waterschap, provincie en Rijk).
 • De Omgevingswet stimuleert dat je actiever en eerder wordt benaderd om mee te denken. Op welke manier dat gebeurt kan verschillen.

Wat betekent dit concreet voor jou?

Iedere inwoner, ondernemer en organisatie van de gemeente Bladel die een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving, krijgt te maken met de Omgevingswet. Bijvoorbeeld als je plannen hebt om jouw huis te verbouwen, een evenement wilt organiseren of als je als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast je bedrijfspand. Je bent dan initiatiefnemer en moet uitzoeken of je een vergunning nodig hebt of een melding moet doen. Dit kan via de vergunningscheck in het Omgevingsloket(externe link). Dit is het loket waar alle overheden samenwerken zodat je op één plek alle informatie vindt die je nodig hebt. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden. Een aanvraag doe je uiteindelijk ook met hulp van het nieuwe digitale Omgevingsloket.

Activiteiten die je bijvoorbeeld in het Omgevingsloket kan opzoeken zijn:

 • werkzaamheden aan of om je huis of bedrijfspand, bijv. bij slopen of (ver)bouwen
 • boom kappen
 •  
 • uit-of inrit aanleggen
 • asbest verwijderen

Kom je er niet uit? Neem dan contact met ons op!

Wat vind je in het Omgevingsloket?

Vanaf 1 januari 2024 kun je in het Omgevingsloket:

 • zien of er een vergunning nodig is voor je (bouw)project en welke dat is
 • zien of je een melding moet doen
 • direct je vergunningen aanvragen en meldingen indienen
 • op een kaart per locatie zien welke regels en beleid er geldt
 • zien welke regels voor de geplande werkzaamheden gelden
 • een overleg met de gemeente aanvragen
 • bij het aanvragen van een vergunning aangeven hoe je participatie hebt toegepast en wat het resultaat was
 • in een overzicht zien welke meldingen en aanvragen je hebt gedaan.

Het Omgevingsloket wordt voortdurend verbeterd. Hierbij wordt gelet op de toegankelijkheid, de begrijpelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid.

Bekijk dit filmpje met meer uitleg over het nieuwe Omgevingsloket: www.rovid.nl/bzk/ro/2023/bzk-ro-20231011-idruwzhg1-web-hd.mp4(externe link)

Wkb en Omgevingswet

Tegelijk met de Omgevingswet wordt ook de Wet kwaliteitsborging voor bouwen (Wkb) ingevoerd. Het doel van de Wkb is om de bouwkwaliteit te verhogen. De Wkb geldt niet meteen voor alle bouwwerken. Als je na 1 januari 2024 je voornemen tot bouwen indient bij de gemeente, moet je rekening houden met de Wkb.

Nu toetst de gemeente vooraf of je bouwplan voldoet aan de bouwtechnische voorschriften. Vanaf 1 januari 2024 doet de gemeente dit niet meer voor bouwwerken met een laag risico (Gevolgklasse I). Dit doet de kwaliteitsborger. Deze huur je zelf in.
Bekijk dit filmpje met meer informatie over de Wet kwaliteitsborging voor bouwen: www.youtube.com/watch?v=FSIdQuOffP8(externe link)

Meer informatie

Voor meer informatie over de Omgevingswet verwijzen wij je naar: www.iplo.nl(externe link) of www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl(externe link). Of neem contact met ons op via telefoonnummer 0497 - 36 16 36.