Windpark De Pals

Windpark de Pals bestaat uit 4 windturbines van ongeveer 5,5 MW elk, met een ashoogte van maximaal ca. 160 meter en een tiphoogte van ca. 240 meter. De rotordiameter bedraagt ca.160 meter. De geschatte opbrengst van dit windpark bedraagt ca. 60 GWh (60.000.000 kWh) per jaar. Dat is gelijk aan 12% van de totale energiebehoefte van de gemeente Bladel en 30% van de energiebehoefte van huishoudens van de gemeente Bladel. Deze cijfers zijn gebaseerd op de totale energiebehoefte van onze gemeente, dus inclusief vervoer en warmte (cijfers van klimaatmonitor databank).

Als compensatie voor de effecten van de windmolens op het gebied van natuur en geluidproductie dient wettelijk 8,8 hectare natuur te worden gerealiseerd. Die compensatie zal plaatsvinden in het natuurgebied rond de Kroonvennen. Er wordt droog schraalland en kruidenrijk grasland aangelegd op percelen waar nu nog akkerbouw plaatsvindt. Daarnaast wordt er voor ruim 52 hectare extra natuurontwikkeling gerealiseerd. Doel hiervan is het gebied voor flora en fauna waardevoller te maken dan het was voordat de windmolens er stonden. De gemeente neemt het initiatief om de gebiedsontwikkeling vorm te geven.

Actuele stand van zaken

 1. Afgerond: Februari 2019

  De gemeente heeft op 26 februari 2019 de omgevingsvergunning verleend om vier windmolens te plaatsen nabij de A67 tussen de Pals en de Belgische grens te Bladel. Het gaat om een initiatief van windpark de Pals B.V. (voorheen Force Renewable Factory).

 2. Afgerond: Januari 2020

  Recreatiepark De Achterste Hoef en de Brabantse Milieu Federatie (mede namens De Stichting Groen Kempenland, de Vereniging Natuurmonumenten en de Stichting Milieuwerkgroep Kempenland) zijn tegen de vergunning in beroep gegaan. De rechtbank Oost-Brabant heeft op 23 januari 2020 bepaald dat de omgevingsvergunning voor 4 windturbines voor de tijd van 25 jaar met een gezamenlijk vermogen van 22 Megawatt terecht is verleend. Op één onderdeel van de voorwaarden van de vergunning heeft de rechtbank zelf een correctie aangebracht. Die correctie zorgt ervoor dat de afspraken tussen gemeente en initiatiefnemer beter worden geborgd.

 3. Afgerond: Februari 2020

  De Brabantse Milieufederatie (mede namens De Stichting Groen Kempenland, de Vereniging Natuurmonumenten en de Stichting Milieuwerkgroep Kempenland) is bij de Raad van State in hoger beroep gegaan tegen de verleende omgevingsvergunning. Door het hoger beroep wordt de realisatie van het windpark – en bijbehorende natuurcompensatie van 60 hectare – vermoedelijk met een jaar uitgesteld. Desondanks gaat de gemeente al wel aan de slag met de voorbereidingen van de gewenste natuurrealisatie, die in de vorm van een gebiedsontwikkeling projectmatig wordt aangepakt. 

 4. Afgerond: April 2021

  Op 8 april vond de zitting over Windpark De Pals plaats bij de Raad van State.

 5. Afgerond: Mei - september 2021

  In afwachting van de uitspraak van de Raad van State.

 6. Afgerond: Oktober 2021

  Op 20 oktober is de uitspraak van de Raad van State gepubliceerd. De Raad van State heeft geen oordeel gegeven over de inhoudelijke bezwaren van BMF dat de locatie van het windpark niet geschikt zou zijn. Wel heeft zij geoordeeld dat de provinciale natuurvergunningen op een aantal onderdelen beter onderbouwd moeten worden (stikstofuitstoot op Belgische natuurgebieden en een aanvullend ecologisch onderzoek) en dat voor de omgevingsvergunning een andere juridische grondslag gekozen moet worden. Dit betekent dat de realisatie van het windpark op deze locatie nog altijd kansrijk is. 

  Helaas betekent de uitspraak ook dat de realisatie van het park vertraging oploopt. Daardoor komen de klimaat- en natuurdoelstellingen van de gemeente in het geding. Vanuit het klimaatakkoord is het doel een reductie van 49% van onze CO2 uitstoot in 2030. De realisatie van het windpark is onmisbaar in het behalen van dit doel. Daarnaast zouden de inkomsten van het windpark onder andere gebruikt worden voor de aanleg van 60 hectare nieuwe natuur nabij windpark de Pals. Die doelstelling blijft onverminderd in stand, maar loopt ook vertraging op.

  De gemeente en de initiatiefnemer zijn voornemens een nieuw besluit te nemen binnen de door de Raad van State gestelde eisen, zodat het project alsnog gerealiseerd kan worden.