Voor een goed vestigingsklimaat is het van belang dat de bedrijventerreinen in de gemeente Bladel schoon, heel en veilig zijn, maar ook toekomstproof en interessant voor vestiging en investering. Daarnaast is een goed economisch klimaat van belang voor de bedrijven in onze gemeente. We vervullen een belangrijke contactfunctie en we werken aan projecten om het vestigingsklimaat te bevorderen. Bekijk onderaan de pagina de verschillende projecten.

Bedrijventerreinen

  • Kempisch Bedrijvenpark te Hapert
  • Industrieterrein Hapert te Hapert
  • Bedrijventerrein De Sleutel te Bladel
  • Bedrijventerrein De Beemd/Leemskuilen te Bladel

Klimaatbestendige bedrijventerrein en klimaatdialogen

De gemeente Bladel ontwikkelt een aanpak voor klimaatadaptatie, oftewel het aanpassen aan het veranderende klimaat. Daarvoor voert zij klimaatdialogen met de omgeving over diverse onderwerpen. Op 30 maart 2021 kwamen gemeente, OBGB en bedrijven digitaal bijeen voor de bijeenkomst over Toekomstbestendige Bedrijventerreinen in Bladel.

De klimaatdialoog was een gesprek over de klimaatadaptatie opgave voor bedrijven(terreinen). Wat is het probleem, waarom is het een probleem en voor wie? De gevolgen van klimaatverandering raken allerlei aspecten van bedrijvigheid (van keten tot intern proces) en allerlei betrokkenen (van werknemer tot pandeigenaar). Maar het ging ook over kansen. Hoe willen en kunnen we ons, individueel en collectief, voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering? Tijdens deze klimaatdialoog is veel opgehaald over een aantal aandachtspunten op de terreinen, koppelkansen voor klimaatadaptatie met ontwikkelingen zoals energietransitie, ideeën voor wat ondernemers zelf kunnen doen en de behoefte voor hulp vanuit gemeente en OBGB.

Opwaardering ontsluiting De Sleutel-Kleine Hoeven

Nabij bedrijventerrein De Sleutel en Kleine Hoeven wordt een nieuw kruispunt met verbindingsweg aangelegd op de Provincialeweg N284. Deze weg is een tweede ontsluiting voor de bedrijventerreinen en verbetert de bereikbaarheid. Het project is onderdeel van de aanpak van de Provincialeweg. De uitvoering is in voorbereiding.

Kempische bedrijventerreinenafspraken en -ambities

Parkmanagement Bladel

Ondernemersvereniging Bedrijventerreinen Gemeente Bladel (OBGB) en de gemeente Bladel werken samen in parkmanagement. Parkmanagement is geen organisatie of persoon maar is voornamelijk een manier van organiseren. Het is een middel voor ondernemers en gemeenten om samen de kwaliteit van de bedrijventerrein te verbeteren en te behouden.

Parkmanagement omvat activiteiten op het gebied van collectieve inkoop, informatievoorziening (nieuwsbrieven), beheer en onderhoud en een stuk ontwikkeling. Veel bedrijven maken gebruik van collectieve inkoopdiensten van Inkoop Samenwerking de Kempen, die Kempenbreed georganiseerd worden. Het beheer en onderhoud van de bedrijventerreinen (waar ook veiligheid en uitstraling van het bedrijventerrein toe behoren) en de visie voor de lange termijn aangaande bedrijventerreinen zijn onderwerpen die Parkmanagement Bedrijventerreinen Gemeente Bladel oppakt. Het onderwerp veiligheid wordt al jaren samen met politie en brandweer door ondernemers en gemeente Bladel opgepakt binnen het KVO-traject (Keurmerk Veilig Ondernemen).

2B Adapt

In navolging van het biodiversiteitsproject 2B Connect, dat gericht was op het vergroenen van bedrijventerrein De Sleutel, heeft de gemeente samen met het Waterschap een projectvoorstel opgesteld voor het 2B Adapt. 2B Adapt is gericht op de realisatie van klimaatbuffer, adaptatie en vergroening van bedrijventerreinen. De gemeente wil samen met haar partners een waterretentiegebied en bijhorende voorzieningen realiseren nabij bedrijventerrein De Sleutel.