De Egyptische Poort is het gebied dat grofweg gelegen is tussen N284, Bossingel, Egyptischedijk en Leemskuilen in Bladel. Hier vindt een gebiedsontwikkeling plaats waarin ruimte gecreëerd wordt voor bestaande en nieuwe functies zoals recreatie, sport en wonen.

Stand van zaken

 1. Afgerond: Mei 2017

  Er is een ontwerpatelier gehouden samen met inwoners om scenario’s te maken voor het gebied. Deze scenario’s moeten leiden tot één visie.

 2. Afgerond: November 2017

  Er zijn verschillende scenario’s voorgelegd aan de gemeenteraad. Zij kiezen voor een combinatie van scenario ‘De Toren van Bladel’ en scenario ‘Kempische Poort’, met als belangrijkste te realiseren waarden het versterken van het groen, het versterken/verbinden van de functies sport en (natte) recreatie en het versterken van de groenstructuur dorpskern vanuit het gebied.

  De scenario's zijn hier te vinden.

 3. Afgerond: Mei 2019

  De twee scenario’s zijn vertaald naar een paar varianten. De gemeenteraad kiest voor de variant ‘groene poort’ als visie voor het gebied. Die visie is beschreven in het volgende document.

  Met dit besluit is door de raad onder andere de voorkeur uitgesproken voor

  - kostenneutrale realisatie;
  - een openlucht (zwem)water en woningbouw in het noorden van het gebied;
  - een volledig of half verdiepte aanleg van de N284.

  Het college van burgemeester en wethouders gaat de visie vertalen naar een uitwerkingsplan.

 4. Afgerond: April 2021

  Om de plannen beter af te stemmen op de bestaande sportvoorzieningen en de wensen die bij sportverenigingen leven, is een inventarisatie gemaakt van de wensen die hier leven. Het doel is om deze waar mogelijk mee te nemen in de plannen voor het gebied.

 5. Afgerond: Juni 2021

  Een aantal initiatiefnemers heeft zich verenigd om een complex te ontwikkelen waarin activiteiten op het gebied van sport, recreatie, gezondheid en kinderopvang samenkomen. Onder andere een zwembad is hier onderdeel van. De gemeenteraad wordt voorgesteld dit plan te ondersteunen, subsidie te verlenen en het onderdeel te maken van het project Egyptische Poort. De gemeenteraad besluit dit voorstel nog niet in behandeling te nemen totdat ze over het uitwerkingsplan kunnen besluiten.

 6. Afgerond: Oktober 2021

  Het college stelt een nieuwe planning vast waarin beschreven is hoe en wanneer het uitwerkingsplan wordt opgeleverd.

 7. Afgerond: November 2021

  De gemeenteraad is geïnformeerd met een raadsmededeling(externe link)

 8. Afgerond: Februari 2022

  Op maandag 14 februari is het concept ontwerp gepresenteerd tijdens de digitale omgevingsdialoog. De uitzending is te bekijken via https://www.youtube.com/user/gemeenteBladel(externe link).

 9. Afgerond: Mei 2022

  Alle ingediende reacties zijn waar mogelijk verwerkt in de conceptplannen. Dit heeft geleid tot een definitief ontwerp en een uitwerkingsplan. Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) heeft deze documenten op 24 mei jl. besproken. Zij zijn positief over de huidige plannen en hebben besloten deze ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

 10. Afgerond: Juni 2022

  Op 13 juni heeft de commissie Grondgebied het definitief ontwerp en uitwerkingsplan besproken.

 11. Afgerond: Juli 2022

  De gemeenteraad heeft op 7 juli de volgende besluiten genomen:

  1. Het college kan beginnen met een concreet uitwerkingsplan voor een nieuw binnenzwembad. Op verzoek van Bladel Transparant wordt er ook specifiek gekeken naar extra zwemfaciliteiten voor mindervaliden, nu de zwembaden van Lunet Zorg gesloten worden. Ook voor de zwemvijver wordt een uitwerkingsplan geschreven. De zwemvijver krijgt wel een andere vorm dan in het oorspronkelijke plan: deze wordt meer naar het noordwesten gepland. Hierdoor blijft er meer ruimte over voor het sportpark. Er is hiervoor 18 miljoen in de begroting gereserveerd.

  2. Het noordwestelijke gebied van de Egyptische Poort is aangewezen voor de realisatie van woningen. In 2023 zal de raad kiezen tussen drie scenario’s waarin gekozen kan worden voor maximaal 30, 50 of 75 woningen en een maximale bouwhoogte van twee tot vijf bouwlagen. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor tiny houses of flexwoningen en invulling met CPO.

  3. Er komt een tunnel voor fietsers, voetgangers en mindervaliden onder de N284. Dit verbindt het centrum van Bladel met het gebied de Egyptische Poort.

  4. De Bossingel wordt autoluw ingericht zodat het een stuk veiliger wordt voor fietsers. De Egyptischedijk, Leemskuilen, Berschotten en Bredasebaan worden hierin meegenomen om verkeerslast te voorkomen.

  5. Als de tunnel en de woningen gerealiseerd zijn en duidelijk is hoe de zwemvijver wordt aangelegd, komt er een snelle fietsverbinding van de tunnel naar bedrijventerrein de Sleutel.

  6. Er wordt overlegd met de gebruikers van sportpark de Smagtenbocht voor noodzakelijke, gewenste en realistische aanpassingen en renovaties. De accommodatie van korfbalvereniging Bladella krijgt hierin voorrang, de rest van de aanpak zal plaatsvinden tot in 2035.

  7. Er wordt geen camperplaats in het gebied gerealiseerd.

 12. Afgerond: Augustus 2022 - 2023

  Uitwerking van raadsbesluit.

 13. Afgerond: Juli 2023

  Op 20 juli heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de scenariostudie uit te breiden met de varianten maximaal 100 woningen en maximaal 120 woningen. De achterliggende motivatie luidde dat het toevoegen van deze twee varianten recht geeft aan de keuzenota woningbouwopgave 2040 en de gewenste schaalsprong om de druk op de woningmarkt te doen verminderen. In december 2022 is de keuzenota woningbouwopgave 2040 vastgesteld, met daarin het besluit om het richtgetal voor het aantal woningen in de gemeente Bladel vast te leggen op 2.900.

 14. Afgerond: September 2023

  Op 4 september heeft de commissie grondgebied de resultaten van de scenariostudie besproken. De scenariostudie bestaat uit vijf stedenbouwkundige varianten: maximaal 30, 50, 75, 100 en 120 woningen. De commissie grondgebied heeft het raadsvoorstel en ontwerpbesluit Scenariostudie Woongebied Egyptische Poort besproken.