In een paar jaar tijd is dorpspark De Groene Long uitgegroeid tot een mooie ontmoetingsplek voor en door inwoners van de gemeente Bladel. Het dorpspark ligt tussen de Beemdstraat, de Postelweg en de Zwartakkers in Bladel. Inwoners van de gemeente hebben hier zelf initiatieven ontwikkeld waarbij de gemeente faciliteert en ondersteunt. Tuinderij Het Groene Goud, Dierhouderij van het Pius X-College en De Vrienden van de Kinderboerderij hebben een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het dorpspark. Tussen deze participanten en de vele vrijwilligers is een mooie samenwerking ontstaan. Alle participanten van De Groene Long delen dezelfde visie om van het dorpspark een echte ontmoetingsplek te maken. Hier kun je buiten actief bezig zijn, leren en spelen. Ook draagt het park bij aan de lokale biodiversiteit en ecologie.

Op zoek naar nieuwe initiatieven

Sinds 2020 werken de gemeente Bladel, drie initiatiefnemers/participanten en een klankbordgroep van buurtbewoners nauw samen. Stichting Het Groene Goud ontwikkelde een educatieve zelfoogst-tuinderij. De Stichting Vrienden van de Kinderboerderij realiseerde een kinderboerderij met speelberg en waterpomp. Ook de middelbare school Pius X-College heeft hier inmiddels een duurzaam klaslokaal en geeft les op locatie op het gebied van dierhouderij. Deze drie participanten en de klankbordgroep bundelen hun krachten in Stichting De Groene Long Bladel. Dit heeft geleid tot een nagenoeg voltooid groen dorpspark.

De gemeente Bladel heeft het dorpspark uit kunnen breiden door de aankoop van nieuwe gronden. Dit biedt kansen voor nieuwe participanten om deel te nemen aan De Groene Long.

Zie je een mogelijkheid en wil je ruimte voor jouw initiatief?

Laat het ons weten via: groenelongfase2@bladel.nl

Waar moet je op letten?

De Groene Long is, zoals de naam aangeeft, een ‘groene’ omgeving. Het is daarom belangrijk dat jouw initiatief iets toevoegt aan het bestaande park en dat het draagvlak heeft binnen de Bladelse gemeenschap. We zijn op zoek naar kleinschalige burgerinitiatieven, op het gebied van bijvoorbeeld landschap, natuur en klimaatadaptatie, gezondheid, sport en beweging, onderwijs en educatie, en/of laagdrempelige recreatie. Het is belangrijk dat je initiatief zoveel mogelijk openstaat voor alle inwoners van Bladel. Verblijfsrecreatie of wonen passen niet in het concept.

Wat gebeurt er na de aanmelding van jouw initiatief?

De gemeente verzamelt tot 31 januari 2024 alle ideeën. Hierna start een beoordelingsperiode. Hierbij word je uitgenodigd voor een bijeenkomst met de gemeente en de huidige participanten. We bespreken dan samen de haalbaarheid van het plan, de inpassing in het gebied en de aansluiting op de kernwaarden en bestaande initiatieven.

Achtergrond

In 2020 heeft de gemeente Bladel een visie opgesteld voor het gebied De Groene Long. Het dorpspark vormt een directe verbinding tussen de kern van Bladel en het buitengebied. Het hoofddoel is dit dorpspark te versterken en te behouden. De focus ligt op het creëren van meerwaarde voor inwoners, met aandacht voor natuur- en milieueducatie, toegankelijke recreatie en het versterken van biodiversiteit. Dit gebied is bijna negen hectare groot, waarvan een groot deel in eigendom is van de gemeente Bladel.

Op uitnodiging van de gemeente hebben diverse initiatiefnemers zich verenigd. Samen hebben zij een prachtig dorpspark gerealiseerd. De gemeente en de participanten werkten samen aan het parkontwerp. Vervolgens brachten de participanten de plannen tot uitvoer. Sinds half 2023 is deze fase van het dorpspark nagenoeg voltooid.

De zeven maatschappelijke pijlers

De ontwikkeling en uitvoering van het dorpspark is gebaseerd op zeven maatschappelijke pijlers en we vinden het belangrijk dat nieuwe initiatieven hierbij aansluiten.

1.    Energiek 

Een belangrijke succesfactor is de positieve energie vanuit de samenleving om bij te dragen aan De Groene Long. Als nieuwe participant heb je de ambitie om zorg te dragen voor de gebiedsontwikkeling. Daarnaast is het belangrijk dat de uitkomst van het project ook de gewenste energie uitstraalt, zodat inwoners het gebied komen bezoeken om activiteiten te ondernemen. 

2.    Experimenteel

We nodigen mensen uit om creatief te zijn. In De Groene Long bieden we experimenteerruimte om te kijken wat werkt en wat niet. Dat houdt in dat ook fouten gemaakt mogen worden, met het achterliggende idee dat fouten maken nodig is om te leren en innoveren. 

3.    Groen

De naam zegt het al: De Groene Long vraagt om een daadwerkelijk groene invulling die compenseert voor de verstening van het stedelijk gebied.

4.    Draagvlak

De ontwikkeling heeft draagvlak van de samenleving nodig. Zij draagt grotendeels de verantwoordelijkheid voor inrichting en beheer van het gebied. 

5.    Gezondheid

De initiatieven leveren een positieve bijdrage aan de lichamelijke gezondheid en het welbevinden van onze inwoners. Dat betekent dat de druk op gezondheid door geluidsoverlast en luchtverontreiniging zo laag mogelijk zijn. We stimuleren ontmoeting, beweging, verbinding en ontspanning. Daarnaast willen we de gevolgen van klimaatverandering zoals wateroverlast en hittestress voorkomen. Dit zorgt voor voordelen op het gebied van volksgezondheid, duurzame leefomgeving, vitale economie en maatschappelijke verbinding.

6.    Kleinschaligheid

Nieuwe ideeën passen bij het karakter van De Groene Long. Kleinschalige burgerinitiatieven kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. We willen betrokkenheid en inclusiviteit van inwoners vergroten. 

7.    Verbinding

Het is de bedoeling dat De Groene Long meer in verbinding komt te staan met het gebied er omheen. Daarnaast worden initiatiefnemers aangemoedigd om de verbinding met elkaar te zoeken. Op deze wijze creëren we een gebied dat een geheel vormt en mensen samenbrengt.

Stand van zaken

 1. Afgerond: Juni 2018

  Het raadsprogramma is vastgesteld.

 2. Afgerond: Februari 2019

  Het college van B&W presenteert het plan van aanpak voor de realisatie van De Groene Long aan de commissie Grondgebied.

 3. Afgerond: April 2019

  Op 4 april vindt de eerste bijeenkomst plaats voor inwoners en andere betrokkenen. Het is een informatie- en consultatieavond, waar de gemeente Bladel de plannen toelicht en de wensen van de aanwezigen opgehaald worden via een sessie met diverse stellingen. Die informatie is verwerkt in de uiteindelijke plannen.

 4. Afgerond: Juni 2019

  Op basis van alle input is een raadsopdracht geformuleerd, die door de gemeenteraad is vastgesteld. In deze opdracht staat onder andere wat de ambities zijn voor het gebied, hoe deze ontwikkeld gaat worden en voor welke functies ruimte gecreëerd wordt.

 5. Afgerond: September 2019

  De gemeente Bladel doet een oproep aan inwoners, verenigingen en kleine lokale ondernemers om zich te melden met hun initiatieven voor gebied De Groene Long.

 6. Afgerond: Januari 2020

  Er heeft zich een groepje participanten gevormd die samen aan de slag willen. Hans van den Biggelaar is ingeschakeld als procesregisseur om te bepalen welke initiatieven passen in het gebied en om een gebiedsplan mee op te stellen.

 7. Afgerond: Juli 2020

  Op 9 juli stemt de gemeenteraad in met het gebiedsplan. De participanten gaan samen met omwonenden, de gemeente Bladel en KruitKok Landschapsarchitecten aan de slag om een ontwerp en bijbehorende plannen te maken voor het gebied.

 8. Afgerond: Januari 2021

  Op 13 januari is het concept-ontwerp voor De Groene Long gepresenteerd. Je kunt de uitzending terugkijken via Youtube

 9. Afgerond: Maart 2021

  Tuinderij Het Groene Goud is gestart met het eerste proefjaar. Ondertussen zijn ook Stichting De Groene Long en de Stichting Vrienden van de Kinderboerderij opgericht.

 10. Afgerond: Mei 2021

  Op 20 mei is een definitief ontwerp voor De Groene Long vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin is voor het gemeentelijk eigendom van 4,5 ha vastgelegd hoe het wordt ingericht. Voor het overige deel van het gebied is vastgelegd hoe het in de toekomst wordt ontwikkeld.  

  De gemeenteraadsvergadering waar dit besluit te vinden is, is terug te zien via deze link (agendapunt 9.2).

 11. Afgerond: Juni - november 2021

  De uitvoering van het project wordt voorbereid. Er is een nieuw bestemmingsplan nodig (op 25-11 in werking getreden) en daarna kan de opdracht tot realisatie worden uitbesteed aan een aannemer. Ondertussen worden allerlei andere zaken geregeld, waaronder het ontwerp van het hoofdgebouw door Pius X-College, de overeenkomsten voor het gebiedsbeheer en aanvragen van subsidies.

 12. Afgerond: December 2021 - maart 2022

  In deze periode is de realisatie van het park voorbereid. Er zijn diverse overeenkomsten getekend tussen de gemeente Bladel en Stichting De Groene Long. In die overeenkomsten zijn de nodige afspraken voor realisatie en beheer vastgelegd. Zo kunnen alle partijen de komende jaren goed samenwerken. De gemeente heeft Van der Zanden Moergestel B.V. geselecteerd als uitvoerder voor het grondwerk en de aanleg van de infrastructuur zoals paden, riool en watergangen. Het Pius X-College heeft een vergunning ontvangen voor de bouw van het hoofdgebouw. Zij hebben Van Montfort BV gekozen als bouwbedrijf voor dit gebouw.

 13. Afgerond: April - mei 2023

  In maart en april hebben de twee aannemers de nodige voorbereidingen getroffen om aan de slag te gaan. Op 2 mei startte Van der Zanden B.V. met de aanleg van het park. Op 9 mei startte Van Montfort BV met de bouw van het hoofdgebouw. Dit werd op 12 mei feestelijk vastgelegd met het doorknippen van een lintje. De werkzaamheden zijn uitgevoerd tot medio mei 2023. Vanaf het najaar gaat Stichting De Groene Long verder met de aanleg van het groen.

 14. Afgerond: Juni 2023

  In het afgelopen jaar zijn voor het Pius-X college het hoofdgebouw en de dierenweiden van de nieuwe dierhouderij van de afdeling Groen gerealiseerd. Het hoofdgebouw is uitgevoerd door Van Montfort Bouw uit Bergeijk naar een ontwerp van Gewoon Architecten uit Bladel. Op maandag 5 juni 2023 vond de officiële ingebruikname op feestelijke wijze plaats.

 15. Nog te doen: September 2023

  De gemeente Bladel heeft het dorpspark uit kunnen breiden door de aankoop van nieuwe gronden. Dit biedt kansen voor nieuwe participanten om deel te nemen aan De Groene Long.
  Zie je een mogelijkheid en wil je ruimte voor jouw initiatief?
  Laat het ons weten via: groenelongfase2@bladel.nl.