Update oktober 2022:

Helaas is de stand van zaken zoals hieronder beschreven ongewijzigd. 
Wanneer wij een principeverzoek hebben ontvangen, krijgt de initiatiefnemer hiervan een schriftelijke bevestiging. Hierin staat dat het verzoek op de wachtlijst is geplaatst en zodra er een behandelend ambtenaar is die het verzoek kan oppakken, deze ambtenaar contact zal opnemen. We merken dat initiatiefnemers steeds vaker contact met ons opnemen om te vragen naar de stand van zaken van hun principeverzoek. Als men al langere tijd wacht op een inhoudelijk antwoord en men door wil met de ontwikkeling, is dit zeker begrijpelijk. Maar om te zorgen dat onze ambtelijke capaciteit ook daadwerkelijk bezig kan zijn met behandelen van verzoeken, vragen wij je om niet opnieuw te bellen en/of mailen. 
Zodra je verzoek in behandeling wordt genomen, nemen wij contact met je op. 

Voorlopig kunnen principeverzoeken niet in behandeling genomen worden

We constateren dat er het afgelopen jaar een behoorlijk grote werkdruk is ontstaan bij de afdeling Ontwikkeling. Op het ruimtelijke domein zien we het aantal individuele verzoeken stijgen, zowel via de route van vergunningverlening als verzoeken die niet passen in het bestemmingsplan. Daarnaast zijn onze ambities als gemeente nog steeds groot en zijn we bezig met diverse projecten, op eigen initiatief of met initiatief extern. Ook zijn we bezig met de implementatie van de Omgevingswet. Het vergt veel denk- en voorbereidingswerk om de nieuwe instrumenten van de Omgevingswet invulling te geven. We zien veel kansen om de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen tot stand te brengen, maar lopen tegen beperkingen aan in onze capaciteit.

We hebben een aantal zaken in gang gezet om dit op te lossen. Voor de korte termijn is dit echter niet voldoende om alle taken te kunnen oppakken. Daarom zien we ons genoodzaakt om te prioriteren in de werkvoorraad en principeverzoeken voorlopig niet in behandeling te nemen.

Je kunt je plan wel indienen via het intakeformulier (onderaan). Je plan komt dan bij ons in de werkvoorraad terecht. Zodra wij je verzoek inhoudelijk in behandeling kunnen nemen, ontvang je van ons bericht.
Een concrete termijn waarbinnen wij je verzoek in behandeling zullen nemen kunnen wij op dit moment niet geven.

In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer je grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, kun je de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen. Je kunt dit doen voor een bestaand bestemmingsplan, maar ook voor een bestemmingsplan dat nog niet definitief is.

Bestemmingsplan aanpassen of omgevingsvergunning aanvragen

Hoewel iedereen een aanpassing in het bestemmingsplan kan aanvragen, komt het vooral voor bij grotere projecten zoals de bouw van kantoorpanden in een woonwijk. Voor kleinere plannen vraag je een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan.

Hoe werkt het?

Door bij de gemeente een aanpassing in het bestemmingsplan aan te vragen, kun je de regels voor het gebruik van grond of gebouwen in een gebied veranderen. Iedereen die hier belang bij heeft, mag een aanpassing aanvragen. Bijvoorbeeld wanneer je in het gebied woont.

Wat moet ik doen?

Je vraagt de gemeente om het bestaande bestemmingsplan aan te passen, bijvoorbeeld omdat je een plan hebt dat niet in het geldende bestemmingsplan past. 

Je kunt hiervoor je bouwplan of initiatief laten beoordelen door de gemeente. Het advies is een ambtelijke beoordeling, waarbij je verzoek integraal wordt getoetst aan het geldende beleid. Uit deze beoordeling blijkt of het initiatief en een aanpassing van het bestemmingsplan naar verwachting haalbaar is. Je kunt je verzoek laten beoordelen door het onderstaande intakeformulier (principe)verzoek fysieke leefomgeving in te dienen. 

Wat heb ik nodig?

Om duidelijk te maken waarom je het bestemmingsplan wilt aanpassen, voeg je bij je verzoek in ieder geval de volgende documenten toe:

  • een nadere omschrijving van het initiatief met daarbij de aanleiding en motivatie waarom van het bestemmingsplan moet worden afgeweken;
  • situatieschetsen en/of plattegronden van de huidige én de nieuwe situatie;
  • bouwtekeningen (optioneel);
  • foto’s (optioneel).

Kosten

Voor de behandeling van een (principe)verzoek worden geen kosten in rekening gebracht. Als uit de ambtelijke beoordeling blijkt dat je verzoek complex is, kan het zijn dat het College van B&W een principebesluit neemt op je verzoek. Hiervoor brengen wij € 607,20 aan leges in rekening, conform de Legesverordening 2023. In dat geval word je vooraf tijdig geïnformeerd.

Aanvullende informatie

Let op! Is het bestemmingsplan aangepast en wil je daarna gaan bouwen? Dan heb je nog wel een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig. Deze vraag je aan via Omgevingsloket.nl(externe link).

Nog niet definitief bestemmingsplan

Een bestemmingsplan dat nog niet definitief is, wordt een ontwerpbestemmingsplan genoemd.

  • De gemeente maakt een ontwerpbestemmingsplan. Dit wordt van tevoren bekendgemaakt in een huis-aan-huisblad en hier op de website.
  • Bekijk het ontwerpbestemmingsplan via Ruimtelijkeplannen.nl(externe link) of op het gemeentehuis.
  • Je kunt binnen 6 weken nadat het ontwerpbestemmingsplan bekend is gemaakt je mening geven.
  • De gemeente stelt daarna het bestemmingsplan vast.
  • Wanneer je nog steeds wilt dat het bestemmingsplan wordt aangepast, kun je dit binnen 6 weken nadat de gemeente het plan heeft vastgesteld, aangeven. Dit wordt beroep aantekenen genoemd en doe je bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Intakeformulier

Hieronder staan zowel een digitaal als pdf formulier. Voor het digitale formulier heb je DigiD of eHerkenning nodig. Het pdf formulier plus de benodigde stukken kun je sturen naar info@bladel.nl of per post naar Gemeente Bladel, Afdeling Ontwikkeling, Postbus 11, 5530 AA Bladel.