De gemeente Bladel subsidieert sinds een aantal jaar niet meer de instellingen die muzikale en culturele vorming aanbieden, maar uitsluitend leerlingen, die lessen in muzikale of culturele vorming volgen. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet voldaan worden aan een aantal toetsingscriteria.

Hoe werkt het?

De gemeente hanteert een overzichtslijst met alleen individuele, gecertificeerde docenten. De gemeente vindt het belangrijk dat een bepaald kwaliteitsniveau wordt gewaarborgd op basis van een aantal voorwaarden, waaraan docenten moeten voldoen. Zie bij Nadere regels individuele subsidiëring muzikale en culturele vorming Bladel 2018, artikel 7, Kwaliteit, van de regeling.

Uiteraard maakt elke deelnemer zelf de keuze voor een bepaalde docent, maar als de docent niet gecertificeerd is, dan wordt in het nieuwe cursusjaar géén subsidie toegekend. Een deelnemer komt alleen in aanmerking voor subsidie als de cursus wordt gevolgd bij één van de vermelde docenten of officiële muziekscholen, die op de overzichtslijst staan vermeld (en als de deelnemer ook aan de andere toetsingscriteria voldoet).

Toetsingscriteria:

  • De deelnemer of tenminste één van de ouders/verzorgers moet inwoner zijn van de gemeente Bladel;
  • De deelnemer moet tenminste zes jaar oud zijn en nog geen eenentwintig jaar;
  • De docent moet bevoegd (gecertificeerd) zijn. Zie Overzichtslijst.

Wat moet ik doen?

Subsidieaanvraag indienen van 1 februari tot en met 1 juni 2022 (voor het schooljaar 2021/2022)

Bij volledige betaling ineens geldt: stuur samen met het aanvraagformulier het volgende mee:

  1. Het bewijs van inschrijving(en) of een factuur/facturen van de aanbieder met daarop het totaalbedrag van de cursus.
  2. Het bewijs dat de cursus(sen) volledig betaald is/zijn d.m.v. kopie bankafschrijving(en).

Bij betaling in termijnen geldt: u kunt de aanvraag pas indienen na de laatste termijnbetaling. Echter, als er na 1 juni nog een betaling moet plaatsvinden dient u het aanvraagformulier toch uiterlijk 1 juni in te leveren! 
Stuur samen met het aanvraagformulier het volgende mee:

  1. Een bewijs van inschrijving of een factuur/facturen van de aanbieder met daarop het totaalbedrag van de cursus.
  2. Alle betalingsbewijzen van de termijnbetalingen die betaald zijn voor 1 juni (de gemeente kan aan u vragen de latere betaalbewijzen nog aan te leveren).

Let op: u bent verplicht om hieraan medewerking te verlenen als u voor de subsidie in aanmerking wilt komen.

Aanvraagformulieren voor het cursusjaar 2021-2022 met de vereiste betalingsbewijzen kunnen alleen worden ingediend in de periode van 1 februari 2022 tot en met 1 juni 2022.

Aanvragen worden alleen in behandeling genomen als het aanvraagformulier volledig is ingevuld en daarbij alle vereiste (betalings-)bewijzen zijn meegestuurd vóór de sluitingsdatum. Wij zijn helaas genoodzaakt onvolledige aanvragen af te wijzen.

De beslissing over de subsidieaanvraag wordt door het college van burgemeester en wethouders vóór 1 september 2022 genomen waarna het toegekende subsidiebedrag aan u wordt overgemaakt.

Subsidiemogelijkheden

Voor cursusjaar 2021-2022 is voor de uitvoering van deze regeling een subsidieplafond van € 103.000,- beschikbaar. De subsidie bedraagt 50% van het lesgeld met een maximum van € 441,-. Bij overschrijding van het subsidieplafond worden alle subsidies naar verhouding verlaagd. Het is mogelijk om meerdere facturen in te dienen. Het maximale subsidiebedrag van € 441,- blijft echter gelden, ongeacht het aantal facturen.

Het aanvraagformulier is alleen in bovenstaande periode te downloaden. Let u hierbij op dat u bij deelnemer de persoon zet die de lessen gevolgd heeft (als ouder kunt u daarna, bij het kopje gegevens ouders/wettelijk vertegenwoordigers, uw gegevens als ouder/wettelijk vertegenwoordiger noteren).