De gemeente Bladel geeft sinds een paar jaar geen subsidie meer aan de organisaties die muzikale en culturele vorming aanbieden. Wel geeft de gemeente subsidie aan leerlingen die lessen in muzikale of culturele vorming volgen. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet voldaan worden aan een aantal eisen.

Hoe werkt het?

De gemeente gebruikt een lijst waarop alleen individuele, gecertificeerde docenten staan. De gemeente vindt het belangrijk dat er een bepaald kwaliteitsniveau is. Er zijn een paar voorwaarden, waaraan docenten moeten voldoen. Zie bij Nadere regels individuele subsidiëring muzikale en culturele vorming Bladel 2023, artikel 7, Kwaliteit, van de regeling.

Natuurlijk maakt elke deelnemer zelf de keuze voor een bepaalde docent. Maar als de docent niet gecertificeerd is, dan wordt in het nieuwe cursusjaar géén subsidie gegeven. Een deelnemer kan alleen subsidie krijgen als de cursus wordt gevolgd bij één van de docenten of officiële muziekscholen, die op de overzichtslijst staan (en als de deelnemer ook aan de andere gestelde eisen voldoet).

Toetsingscriteria:

  • De deelnemer of tenminste één van de ouders/verzorgers moet inwoner zijn van de gemeente Bladel;
  • Een deelnemer kan voor meerdere cursussen subsidie krijgen zolang de helft van het totale lesbedrag onder het maximum van € 477,00 blijft;
  • De deelnemer moet tenminste zes jaar oud zijn en nog geen eenentwintig jaar;
  • De docent moet bevoegd (gecertificeerd) zijn. Zie Overzichtslijst.

Wat moet ik doen?

Subsidieaanvraag indienen van 1 januari tot en met 1 juni 2024 (voor het schooljaar 2023/2024)

Bij volledige betaling ineens geldt: stuur samen met het aanvraagformulier het volgende mee:

  1. Het bewijs van inschrijving(en) of een factuur/facturen van de aanbieder van de cursus, met daarop het totaalbedrag van de cursus.
  2. Het bewijs dat de cursus(sen) volledig betaald is/zijn d.m.v. kopie bankafschrijving(en).

Bij betaling in termijnen geldt: je kunt de aanvraag pas indienen na de laatste termijnbetaling. Maar, als er na 1 juni nog iets betaald moet worden, moet je het aanvraagformulier toch uiterlijk 1 juni inleveren! 
Stuur samen met het aanvraagformulier het volgende mee:

  1. Een bewijs van inschrijving of een factuur/facturen van de aanbieder van de cursus met daarop het totaalbedrag van de cursus.
  2. Alle betalingsbewijzen van de termijnbetalingen die betaald zijn voor 1 juni (de gemeente kan aan je vragen de latere betaalbewijzen nog aan te leveren).
  3. Indien niet alle bankafschrijvingen voor alle termijnen zijn voldaan, kan voor maximaal de helft van het lesgeld worden volstaan met een ondertekende brief met uitstel van betaling van de aanbieder. In deze brief wordt uitstel van betaling voor maximaal de helft van het lesgeld gegeven, in afwachting van de besluitvorming op de subsidie.

Let op: je bent verplicht om hieraan medewerking te verlenen als je de subsidie wilt krijgen.

Aanvraagformulieren voor het cursusjaar 2023-2024 met de gevraagde betalingsbewijzen kunnen alleen worden ingestuurd in de periode van 1 januari 2024 tot en met 1 juni 2024.

Aanvragen worden alleen in behandeling genomen als het aanvraagformulier volledig is ingevuld. Ook moeten alle vereiste (betalings-)bewijzen zijn meegestuurd vóór de sluitingsdatum. Aanvragen die niet compleet zijn, worden afgewezen.

De beslissing over de subsidieaanvraag wordt door het college van burgemeester en wethouders vóór 1 september 2024 genomen. Als je er recht op hebt, krijg je daarna het subsidiebedrag betaald.

Lukt het in de tussentijd niet om het lesgeld voor te blijven schieten? Mogelijk kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming van Stichting Leergeld of de Participatieregeling 18+. Kijk voor meer informatie op www.bladel.nl/stichting-leergeld of www.bladel.nl/participatieregeling-18.

Subsidiemogelijkheden

Voor het cursusjaar 2023-2024 is voor de uitvoering van deze regeling een maximum aan subsidie van €75.000,- beschikbaar. De subsidie is 50% van het lesgeld, met een maximum van €477,-. Is het lesgeld hoger dan dit bedrag, dan worden alle subsidies naar verhouding verlaagd. Het is mogelijk om meer facturen in te sturen. Het maximale subsidiebedrag van €477,- blijft gelden, hoeveel facturen je ook instuurt.

Het aanvraagformulier is alleen in de periode van 1 januari 2024 tot en met 1 juni 2024 te downloaden. Let je hierbij op dat je bij deelnemer de persoon zet die de lessen gevolgd heeft (als ouder kun je daarna, bij het kopje gegevens ouders/wettelijk vertegenwoordigers, je gegevens als ouder/wettelijk vertegenwoordiger noteren).
Je kunt ook een aanvraagformulier afhalen bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis.