De gemeente Bladel geeft sinds een paar jaar geen subsidie meer aan de organisaties die muzikale en culturele vorming aanbieden. Wel geeft de gemeente subsidie aan leerlingen die lessen in muzikale of culturele vorming volgen. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet voldaan worden aan een aantal eisen.

Hoe werkt het?

De gemeente gebruikt een lijst waarop alleen individuele, gecertificeerde docenten staan. De gemeente vindt het belangrijk dat er een bepaald kwaliteitsniveau is. Er zijn een paar voorwaarden, waaraan docenten moeten voldoen. Zie bij Nadere regels individuele subsidiëring muzikale en culturele vorming Bladel 2021, artikel 7, Kwaliteit, van de regeling.

Natuurlijk maakt elke deelnemer zelf de keuze voor een bepaalde docent. Maar als de docent niet gecertificeerd is, dan wordt in het nieuwe cursusjaar géén subsidie gegeven. Een deelnemer kan alleen subsidie krijgen als de cursus wordt gevolgd bij één van de docenten of officiële muziekscholen, die op de overzichtslijst staan (en als de deelnemer ook aan de andere gestelde eisen voldoet).

Toetsingscriteria:

  • De deelnemer of tenminste één van de ouders/verzorgers moet inwoner zijn van de gemeente Bladel;
  • Een deelnemer kan voor meerdere cursussen subsidie krijgen zolang het totale lesbedrag onder het maximum van € 441,00 blijft;
  • De deelnemer moet tenminste zes jaar oud zijn en nog geen eenentwintig jaar;
  • De docent moet bevoegd (gecertificeerd) zijn. Zie Overzichtslijst.

Wat moet ik doen?

Subsidieaanvraag indienen van 1 februari tot en met 1 juni 2022 (voor het schooljaar 2021/2022)

Bij volledige betaling ineens geldt: stuur samen met het aanvraagformulier het volgende mee:

  1. Het bewijs van inschrijving(en) of een factuur/facturen van de aanbieder van de cursus, met daarop het totaalbedrag van de cursus.
  2. Het bewijs dat de cursus(sen) volledig betaald is/zijn d.m.v. kopie bankafschrijving(en).

Bij betaling in termijnen geldt: u kunt de aanvraag pas indienen na de laatste termijnbetaling. Maar, als er na 1 juni nog iets betaald moet worden, moet u het aanvraagformulier toch uiterlijk 1 juni in te leveren! 
Stuur samen met het aanvraagformulier het volgende mee:

  1. Een bewijs van inschrijving of een factuur/facturen van de aanbieder van de cursus met daarop het totaalbedrag van de cursus.
  2. Alle betalingsbewijzen van de termijnbetalingen die betaald zijn voor 1 juni (de gemeente kan aan u vragen de latere betaalbewijzen nog aan te leveren).

Let op: u bent verplicht om hieraan medewerking te verlenen als u de subsidie wilt krijgen.

Aanvraagformulieren voor het cursusjaar 2021-2022 met de gevraagde betalingsbewijzen kunnen alleen worden ingestuurd in de periode van 1 februari 2022 tot en met 1 juni 2022.

Aanvragen worden alleen in behandeling genomen als het aanvraagformulier volledig is ingevuld. Ook moeten alle vereiste (betalings-)bewijzen zijn meegestuurd vóór de sluitingsdatum. Aanvragen die niet compleet zijn, worden afgewezen.

De beslissing over de subsidieaanvraag wordt door het college van burgemeester en wethouders vóór 1 september 2022 genomen. Als u er recht op heeft, krijgt u daarna het subsidiebedrag betaald.

Subsidiemogelijkheden

Voor het cursusjaar 2021-2022 is voor de uitvoering van deze regeling een maximum aan subsidie van €103.000,- beschikbaar. De subsidie is 50% van het lesgeld, met een maximum van €441,-. Is het lesgeld hoger dan dit bedrag, dan worden alle subsidies naar verhouding verlaagd. Het is mogelijk om meer facturen in te sturen. Het maximale subsidiebedrag van €441,- blijft gelden, hoeveel facturen u ook instuurt.

Het aanvraagformulier is alleen in de periode van 1 februari 2022 tot en met 1 juni 2022 te downloaden. Let u hierbij op dat u bij deelnemer de persoon zet die de lessen gevolgd heeft (als ouder kunt u daarna, bij het kopje gegevens ouders/wettelijk vertegenwoordigers, uw gegevens als ouder/wettelijk vertegenwoordiger noteren).
U kunt ook een aanvraagformulier afhalen bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis.