Voor veel activiteiten die je op, bij of met water wilt uitvoeren heb je een vergunning nodig. De gemeente is niet de enige instantie die deze vergunningen verleent. Wel is het zo dat je de vergunningen altijd bij de gemeente kunt aanvragen.

Twijfel je of je een vergunning nodig hebt? Op www.omgevingsloket.nl(externe link) kun je een 'vergunningcheck' doen. Via deze website is het mogelijk om een watervergunning en tevens een omgevingsvergunning digitaal aan te vragen. Indien je graag schriftelijk de aanvraag wilt indienen, kun je na het uitvoeren van de vergunningencheck de betreffende formulieren uitprinten, invullen en opsturen. Kijk voor meer informatie over vergunningen op www.dommel.nl(externe link)

Aansluiten en/of lozen op de riolering

Aansluiten

Als je op het gemeentelijk riool wilt aansluiten heb je instemming of een rioolvergunning nodig van de gemeente. In Nederland heeft elk perceel dat binnen 40 meter van de gemeentelijke riolering ligt de wettelijke verplichting hierop aan te sluiten. Deze verplichting is om te zorgen dat het afvalwater zoveel mogelijk gezuiverd wordt voordat het in het oppervlaktewater of de grond terecht komt. Indien een perceel verder dan 40 meter van de riolering ligt geldt een andere wettelijke verplichting om te voorkomen dat water ongezuiverd wordt geloosd.

Voor een nieuwe (huis)aansluiting op de riolering dient een aanvraagformulier te worden ingevuld. Dit formulier is beschikbaar bij de balie van het gemeentehuis of via Rioolaansluiting aanvragen.

Lozen

Bepaalde bedrijven die hun afvalwater via de riolering willen lozen moeten hiervoor een milieuvergunning aanvragen bij de gemeente. Particulieren en overige bedrijven hoeven geen milieuvergunning aan te vragen, maar moeten wel een toestemming/rioolaansluitvergunning hebben. Voor meer informatie: www.omgevingsloket.nl(externe link).

HNO (Hydrologisch Neutraal Ontwikkelen)

Bij ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de bouw van woningen of bedrijven of de aanleg van parkeerterreinen en wegen, neemt de hoeveelheid verharding vaak toe. Het waterschap vindt het belangrijk dat deze verhardingstoename niet leidt tot een versnelde afvoer van het regenwater. De ontwikkeling dient daarom ‘hydrologisch neutraal’ te zijn. Concreet betekent dit dat:

 • De afvoer uit het gebied niet toeneemt;
 • De omvang van de grondwateraanvulling gelijk blijft of toeneemt;
 • De grond- en oppervlaktewaterstanden in de omgeving gelijk blijven of verbeteren.

Meer informatie over HNO vind je bij Waterschap De Dommel: www.dommel.nl/hno(externe link).

Andere activiteit op of bij het water

Voor bepaalde activiteiten moet toestemming gevraagd worden bij het waterschap. Het gaat dan om activiteiten die invloed hebben op de waterkwaliteit of de doorstroming van water. Voor bijvoorbeeld bouwen in/nabij het water vraag je een watervergunning aan bij het waterschap.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Aanleg/bouw van een steiger;
 • Slaan van een damwand;
 • Leggen van een dam (met duiker);
 • Aanleg van drainage;
 • Bouwen, beplanten of het plaatsen van hekwerk binnen een bepaalde afstand van de sloot;
 • Dempen of graven van een watergang/sloot/greppel (officiële benaming: oppervlaktewaterlichaam);

Alle informatie over de regels voor activiteiten op/bij het water vind je op: www.dommel.nl(externe link).

(Grond)water onttrekken of lozen

Onttrekken van grondwater

Als je grondwater wilt onttrekken heb je mogelijk een watervergunning nodig. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een (bouwput)bemaling, voor beregening van gewassen of een grondwatersanering. De watervergunning wordt verleend door het waterschap (of in speciale gevallen de provincie). In sommige gevallen is een melding van de onttrekking voldoende. Alle informatie over het onttrekken van grondwater vind je op: www.dommel.nl(externe link).

Wanneer, bijvoorbeeld ten behoeve van bemaling/sanering ook op de gemeentelijke riolering wordt geloosd, is ook toestemming van de gemeente nodig.

Onttrekken uit oppervlaktewater

Wanneer je water wilt onttrekken uit het oppervlaktewater, bijvoorbeeld voor het beregenen van gewassen, heb je mogelijk een watervergunning nodig. De watervergunning wordt verleend door het waterschap (of door Rijkswaterstaat wanneer je water wilt onttrekken uit de grote rivieren of een kanaal). In sommige gevallen is een melding van de onttrekking voldoende. Alle informatie over het onttrekken van oppervlaktewater vind je op: www.dommel.nl(externe link).

Lozen in de bodem

Voor een lozing in of op de bodem vanuit een inrichting is het Wm (Wet milieubeheer)-bevoegd gezag ook bevoegd voor de bodemlozing. Buiten inrichtingen is de gemeente het bevoegd gezag voor lozingen op en in de bodem, met uitzondering van de, in de Provinciale Milieuverordening (PMV) aangewezen gebieden (bijvoorbeeld grondwaterbeschermingsgebieden) waarbij de provincie bevoegd gezag is.

Koude-warmte opslag (KWO)

Koude- en warmteopslag (KWO) is een systeem dat warmte en koude opslaat in het grondwater om later te gebruiken voor koelen en verwarmen van gebouwen. Het systeem zorgt voor een flinke energiebesparing, omdat verwarmen en koelen van woon- en werkruimten op de gebruikelijke manier veel aardgas en elektriciteit kost.

Op 1 juli 2013 is het Besluit Bodemenergiesystemen, ook wel AMvB Bodemenergie genoemd, van kracht geworden. Het Besluit Bodemenergiesystemen heeft vier belangrijke doelen:

 • de vergunningverlening voor open systemen te vereenvoudigen;
 • de vergunningverlening voor gesloten systemen regelen;
 • het voorkomen van interferentie tussen open bodemenergiesystemen onderling, tussen gesloten systemen onderling, en tussen open en gesloten systemen;
 • het borgen van de kwaliteit van de aanleg van bodemenergiesystemen o.a. door middel van het invoeren van certificering van bedrijven.

Door de invoering van het besluit is de regelgeving voor open en gesloten systemen veranderd. De provincie blijft bevoegd gezag voor open systemen. De gemeente is echter bevoegd gezag geworden voor de gesloten systemen. Dat betekent dat de gemeente vanaf 1 juli 2013 gesloten systemen moet registreren en hierop moet handhaven.

Meer informatie over KWO vind je op:

Lozen van (afval)water op oppervlaktewater

Als je water (grondwater, hemelwater, (bedrijfs)afvalwater) wilt lozen op oppervlaktewater heb je mogelijk een watervergunning nodig. In sommige gevallen, bijvoorbeeld voor de lozing van kleine hoeveelheden regenwater, is geen vergunning nodig. Hiervoor is een melding voldoende van de voorgenomen activiteit voldoende. Alle informatie over het lozen van (afval)water op oppervlaktewater vind je op: www.dommel.nl(externe link).

Rioolverstopping

Voor meer informatie over een rioolverstopping kun je op deze link klikken.