De gemeente Bladel heeft de Nadere regels subsidie duurzame energie en energiebesparing voor particulieren 2022, eerste wijziging(externe link), vastgesteld. Deze treedt in werking op 20 oktober 2022.


Deze regeling is bedoeld om particulieren te stimuleren te investeren in duurzame en energiebesparende maatregelen. De subsidie duurzame energie is alleen bedoeld voor het treffen van maatregelen aan bestaande woningen. De volgende voorzieningen komen in aanmerking voor subsidie: vloerisolatie, muur-/gevelisolatie, dakisolatie, glasisolatie, zonnecellen, zonneboiler en een warmtepomp.
 

Hoe werkt het

Voor wie is de subsidie bedoeld?

Als je eigenaar bent van een bestaande woning in de gemeente Bladel en voorzieningen treft in die woning, kom je voor subsidie in aanmerking. Onder een bestaande woning wordt verstaan: een woning waarvan de bouwvergunning is afgegeven vóór 1-1-2019. Subsidie kan ook worden aangevraagd voor appartementencomplexen door de Vereniging van Eigenaren. 
De subsidiepot is niet onbeperkt. In totaal stelt de gemeente € 410.000,00 beschikbaar voor het jaar 2022 en het uitgangspunt is: wie het eerst komt, het eerst maalt.

Hoeveel subsidie kun je krijgen?

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de kostprijs van de investering die je doet. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet je minimaal € 1.000,00 investeren.
Voor energie-installaties bedraagt de subsidie 20% van het factuurbedrag met een maximum van € 500,00 per maatregel.
Wanneer je dus voor € 2.500,00 of meer investeert in een energie-installatie, ontvang je het maximale bedrag van € 500,00. Wanneer je minder investeert, dan ontvang je minder subsidie.
Voor energiebesparende maatregelen bedraagt de subsidie 20% van het factuurbedrag met een maximum van € 750,00 per maatregel.
Wanneer je dus € 3.750,00 of meer investeert in een energiebesparende maatregel, ontvang je het maximale bedrag van €750,00. Wanneer je minder investeert, dan ontvang je minder subsidie.
Per kalenderjaar wordt er per woning maximaal € 2.500,00 aan subsidiebijdrage verleend.

Voor welke maatregelen is subsidie mogelijk?

De volgende energiebesparende maatregelen komen in aanmerking voor subsidie:

 • Vloerisolatie
 • Muurisolatie/gevelisolatie
 • Dakisolatie
 • Glasisolatie

Voor de volgende energie-installaties is een bijdrage mogelijk:

 • Zonnepanelen
 • Zonneboiler
 • Warmtepomp
 • Overige energie-installatie die is goedgekeurd door het rijk

Subsidieaanvragen voor een zonneboiler, warmtepomp of overige energie-installatie komen alleen in aanmerking wanneer het apparaat type op de apparatenlijst van de overheid staan. Deze ISDE apparatenlijst kun je vinden op:

De voorwaarden en subsidiebedragen van de ISDE lijsten komen niet overeen met de voorwaarden en bedragen van de subsidieregeling van de gemeente Bladel.

Aan welke isolatienormering moeten de maatregelen voor isolatie voldoen?

Bij de subsidie voor energiebesparende maatregelen gelden de volgende normen:

 • Vloerisolatie: isolatiemateriaal met een minimum Rd-waarde van 3,5 m²K/W
 • Muurisolatie: isolatiemateriaal met een minimum Rd-waarde van 1,1 m²K/W
 • Dakisolatie: isolatiemateriaal met een minimum Rd-waarde van 3,5 m²K/W
 • Glasisolatie: HR++ glas met een maximale U-waarde van 1,2 3,5 m²K/W volgens de norm EN1279

Welke kosten zijn subsidiabel?

De materiaalkosten en installatiekosten van de maatregelen komen voor subsidie in aanmerking.

Wat moet ik doen

Hoe werkt de subsidieprocedure?

Let op! Per 20 oktober 2022 is het enkel nog mogelijk om subsidie achteraf aan te vragen. Dit houdt in dat het pas mogelijk is om subsidie aan te vragen nadat de duurzame maatregel is uitgevoerd. Dit gaat als volgt:

 1. Je laat de duurzame maatregel(en) uitvoeren door een daartoe gespecialiseerd bedrijf.
 2. Je betaalt de eindfactuur rechtstreeks per bankoverschrijving aan de installateur (dus niet contant).
 3. Binnen 12 maanden na het aanbrengen van de maatregel(en) vul je het aanvraagformulier subsidie duurzame energie Gemeente Bladel volledig in en levert dit tezamen met een eindfactuur en een kopie van het betalingsbewijs in bij de gemeente.
 4. De gemeente beoordeelt jouw aanvraag in principe binnen 8 weken, indien noodzakelijk kan de gemeente deze termijn eenmaal verlengen.
 5. Indien de aangevraagde subsidie wordt toegekend dan wordt het subsidiebedrag op korte termijn daarna door de gemeente naar je overgemaakt.

Wanneer kan ik subsidie aanvragen? 
Je kunt enkel subsidie aanvragen voor maatregelen die reeds zijn uitgevoerd, je kunt de aanvraag indienen tot uiterlijk 12 maanden na de uitvoering. Verder kan alleen subsidie verkregen worden voor maatregelen die zijn uitgevoerd ná 23 juli 2022.

Vragen? 
Voor meer informatie kun je terecht bij de medewerkers van het Klant Contact Centrum (KCC), 0497 - 361 636 of info@bladel.nl.

Wat heb ik nodig

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Je kunt een aanvraagformulier onder het tabje: Digitaal aanvragen downloaden of aanvragen bij het Klant Contact Centrum (tel. 0497 - 361 636). Het ingevulde formulier en de daarin gevraagde bijlagen stuur je naar de gemeente. Ook kun je met je DigiD het aanvraagformulier digitaal invullen.

Je hebt tenminste nodig:

1. Een kopie van de factuur met daarin een beschrijving van de duurzame energiemaatregel.

Dit is de factuur die je hebt ontvangen van het gespecialiseerde bedrijf dat de duurzame maatregel heeft uitgevoerd. 
De factuur geeft inzicht in:
- welke duurzame energiemaatregel is aangebracht in de woning;
- de specificaties van de uitgevoerde duurzame energiemaatregel;
- de datum waarop de maatregel is aangebracht;
- welke materialen zijn toegepast (materiaalkosten);
- de arbeidskosten (plaatsingskosten);
-de factuurdatum.

2. een kopie van het betalingsbewijs.

Onder een betalingsbevestiging wordt verstaan een kopie van een bankafschrift of afschrift van de internettransactie van elektronisch bankieren. Op dit afschrift moet ten minste het volgende zichtbaar zijn:

- de naam en het adres van de aanvrager van de subsidie;
- het IBAN-nummer van de aanvrager;
- het factuurbedrag van de duurzame energiemaatregel;
- de naam en het rekeningnummer van het gespecialiseerde bedrijf;
- de boekingsdatum of datum van de afschrijving van het factuurbedrag.

Let op: indien je naast het aanbrengen van een duurzame maatregel in de bestaande woning ook de woning uitbreidt met nieuwbouw, dan dient een nadere uitsplitsing in de factuur opgenomen te zijn:
- de kosten voor de maatregel in de bestaande woning;
- de kosten voor de maatregel in de uit- of aanbouw.

Deze uitsplitsing dient onderbouwd te worden met een situatietekening. 

Eerdere versies van de subsidieverordening

Heb je een aanvraag gedaan tussen 1 januari 2020 en 1 maart 2021? Dan is voor jou de eerdere versie van de subsidieverordening(externe link) van toepassing.

Heb je een aanvraag gedaan tussen 1 maart 2021 en 31 december 2021? Dan is voor jou de eerdere versie van de subsidieverordening(externe link) van toepassing.

Met DigiD

Via onderstaande link kun je met je DigiD je aanvraagformulier online indienen.

Aanvragen gereedmelding (voor aanvragen die zijn ingediend vóór 20 oktober 2022)

Let op! Het indienen van een gereedmeldingsformulier is alleen nodig wanneer je vóór 20 oktober 2022 subsidie hebt aangevraagd, hiervoor een subsidietoekenning hebt ontvangen en je de maatregel hierna binnen de afgesproken termijn uit hebt laten voeren.

Deze informatie is dus niet relevant voor aanvragen die worden ingediend ná 20 oktober 2022.

Met DigiD

Via onderstaande link kun je met je DigiD je gereedmeldingsformulier online indienen.

Afgeven, via de mail of per post

Wat te doen als het niet lukt om de maatregelen binnen 6 maanden uit te laten voeren

Heb je een subsidieaanvraag vóór 20 oktober 2022 ingediend en lukt het niet om de maatregel binnen 6 maanden na ontvangst van de subsidietoekenning (beschikking) uit te laten voeren, dan is de onderstaande informatie relevant voor jou.

Wanneer je een subsidieaanvraag hebt ingediend vóór 23 juli 2022 en een subsidietoekenning (beschikking) hebt ontvangen dan laat je de maatregel(en) uiterlijk binnen 6 maanden uitvoeren. Als je binnen de termijn van 6 maanden er achter komt dat het niet mogelijk is om de maatregelen binnen 6 maanden uit te laten voeren, kun je contact opnemen met de gemeente met het verzoek om een nieuwe beschikking af te geven. Als je aanvraag nog steeds aan de voorwaarden voldoet ontvang je een nieuwe beschikking en krijg je 6 maanden extra de tijd om de maatregelen uit te laten voeren. Let op: wanneer de eerste termijn van 6 maanden al is verstreken, is deze mogelijkheid er niet meer. Subsidieaanvragen moeten dan alsnog afgewezen worden.

Je kunt het gereedmeldingsformulier indienen tot 12 weken na de laatste betaling van de factuur. Als je een aanvraag hebt gedaan voor meerdere maatregelen is het ook mogelijk om meerdere gereedmeldingsformulieren in te dienen. Je kunt een gereedmeldingsformulier ophalen bij het gemeentehuis of je kunt het formulier downloaden onderaan deze pagina.

Nadat de gegevens op het gereedmeldingsformulier en de bijlagen zijn gecontroleerd en alle werkzaamheden zijn uitgevoerd zoals staat beschreven in de aanvraag tot subsidieverlening, wordt subsidie definitief vastgesteld aan de hand van de werkelijke kosten.

Veel gestelde vragen

Hoeveel subsidie is beschikbaar?

In 2022 is er € 410.000,00 beschikbaar.

Hoe kan ik subsidie vragen bij de gemeente?

Je kunt bij het Klant Contact Centrum een aanvraagformulier afhalen of je kunt op de website www.bladel.nl het aanvraagformulier downloaden. Je kunt deze informatie vinden door rechts in het digitale loket het trefwoord subsidie in te vullen.
Wanneer je het aanvraagformulier hebt ingevuld, voeg je een kopie van de factuur van het installatiebedrijf met daarin een beschrijving van de duurzame energiemaatregel toe. Daarnaast voeg je bij het aanvraagformulier ook een kopie toe van het betalingsbewijs. Hieronder wordt verstaan een kopie van een bankafschrift of afschrift van de internettransactie van elektronisch bankieren.
Je kunt het aanvraagformulier afgeven bij de receptie, in de brievenbus van het gemeentehuis deponeren of per post toezenden aan de gemeente Bladel, Markt 21, 5530 AA te Bladel.
Per e-mail kan het aanvraagformulier met bijlagen worden gestuurd naar info@bladel.nl.
Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen.

Voor hoeveel kan ik subsidie vragen?

Een huiseigenaar kan per kalenderjaar voor maximaal € 2.500,00 aan subsidie ontvangen.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen per kalenderjaar?

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de kostprijs van de investering die je doet. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet je minimaal € 1.000,00 per voorziening investeren.
Voor energiebesparende maatregelen (vloerisolatie, muur/gevelisolatie, dakisolatie, glasisolatie) bedraagt de subsidie 20% van het factuurbedrag met een maximum van € 750,00 per voorziening. Voor energie-installaties (zonnepanelen, zonneboiler, warmtepomp) bedraagt de subsidie 20% van het factuurbedrag met een maximum van € 500,00 per voorziening. Wanneer je dus € 3.750,00 of meer investeert in één maatregel, dan ontvang je het maximale bedrag van € 750,00 of € 500,00 (afhankelijk van de soort maatregel). Wanneer je minder investeert, dan ontvang je minder subsidie.
Per kalenderjaar kun je voor maximaal € 2.500,00 aan subsidie ontvangen.

Kan ik opnieuw subsidie krijgen voor een specifiek type voorziening, als ik daarvoor eerder van de gemeente Bladel al subsidie heb gehad (bijv. via regeling 2013-2015 of regeling 2017-2018 of regeling 2020-2021)?

Nee, het is niet mogelijk om opnieuw subsidie te krijgen voor een specifieke type voorziening als je daarvoor al eerder subsidie hebt ontvangen van de gemeente Bladel.

Wat moet ik doen om subsidie te krijgen?

 1. Je laat de duurzame maatregel(en) uitvoeren door een daartoe gespecialiseerd bedrijf.
 2. Je betaalt de eindfactuur rechtstreeks per bankoverschrijving aan de installateur (dus niet contant).
 3. Binnen 12 maanden na het aanbrengen van de maatregel(en) vul je het aanvraagformulier subsidie duurzame energie gemeente Bladel volledig in en levert dit tezamen met een eindfactuur en een kopie van het betalingsbewijs in bij de gemeente.
 4. De gemeente beoordeelt jouw aanvraag in principe binnen 8 weken, indien noodzakelijk kan de gemeente deze termijn eenmaal verlengen.
 5. Indien de aangevraagde subsidie wordt toegekend dan wordt het subsidiebedrag op korte termijn daarna door de gemeente naar je overgemaakt.

Volstaat een betalingsbevestiging bij contante afrekening?

Nee. Een factuur van het installatiebedrijf met daarop de handtekening van het installatiebedrijf voor "voldaan" is niet voldoende.
In de nadere regels en op het aanvraagformulier staat aan welke criteria een betalingsbevestiging moet voldoen in het kader van deze nadere regels. Onder een betalingsbevestiging wordt in deze nadere regels verstaan: een kopie van een bankafschrift.
Contante afrekeningen met betalingsbevestiging worden niet geaccepteerd.

Je moet een kopie van je bankafschrift maken of een digitale uitdraai maken van internetbankieren. Op dit gekopieerde document moeten de volgende gegevens leesbaar zijn:

-       Je eigen naam (en adres);
-       Het factuurbedrag van de duurzame energievoorziening;
-       De naam van het installatiebedrijf;
-       Het rekeningnummer van het installatiebedrijf;
-       De boekingsdatum of datum van afschrijving van het factuurbedrag.

De informatie van andere banktransacties en het saldo van je rekening mag onleesbaar worden gemaakt. Wanneer de factuur in meer termijnen is betaald, dan moet je kopieën meesturen van alle transacties.

Kan ik ook een deel van mijn huis isoleren?

Je kunt ervoor kiezen om bijvoorbeeld een deel van het glas in je woning te vervangen.

Je kunt echter slechts eenmaal in aanmerking komen voor een bijdrage voor glasisolatie. Wanneer je in 2022 een bijdrage ontvangt voor het vervangen van glas door HR++(+) glas, dan kun je voor hetzelfde huis in 2023 geen bijdrage meer krijgen voor het vervangen van ander glas in dezelfde woning.
Dit geldt ook voor de andere maatregelen.

Tellen bij glasisolatie de kosten van de vervanging van kozijnen mee?

Ja, in de nadere regels zijn de kozijnen en glas onlosmakelijk met elkaar verbonden in de subsidieaanvraag.

Kan ik subsidie krijgen bij uitbreiding van mijn woning?

Nee, voor het uitbreiden van de woning kun je geen subsidie krijgen (nieuwe erker of serre). De subsidieregeling heeft betrekking op isoleren van bestaande gevels, ramen, daken en vloeren.

Let op: indien je naast het aanbrengen van een duurzame maatregel in de bestaande woning ook de woning uitbreidt met nieuwbouw, dan dient een nadere uitsplitsing in de factuur opgenomen te zijn:
- de kosten voor de maatregel in de bestaande woning;
- de kosten voor de maatregel in de uit- of aanbouw.
Deze uitsplitsing wordt onderbouwd met een situatietekening.

Welke normen gelden voor isolatie van mijn woning?

Bij de subsidie voor energiebesparende maatregelen geldt dat een isolatiemateriaal wordt toegepast met een minimale Rd waarde van 3,5 m²K/W voor vloerisolatie, 1,1 m²K/W voor muurisolatie en  3,5 m²K/W voor dakisolatie. Het aan te brengen HR++ glas heeft een maximale U-waarde van 1,2 m²K/W volgens de norm EN 1279.
Je leverancier kan voor je berekenen welke isolatiewaarde je bereikt met het aanbrengen van isolatie.

Wat is een R-waarde, een Rc-waarde en een Rd-waarde?

De R staat voor de warmteweerstand van één materiaallaag.
Met Rc wordt de totale R-waarde aangegeven van alle materiaallagen van een constructie (bij gevelisolatie: binnenmuur, spouwvulling, buitenmuur).
De Rd-waarde geeft alleen de warmteweerstand aan van het isolatiemateriaal.

Hoe controleert de gemeente de Rd-waarde?

Op basis van de verstrekte gegevens in de offerte van het installatiebedrijf wordt de Rd-waarde gecontroleerd aan de hand van Komo-attesten. In Komo attesten is beschreven welke isolatiewaardes de verschillende producten bereiken. Deze attesten zijn algemeen erkend in de bouwwereld en iedereen kan deze raadplegen op internet.
Om de controle goed te kunnen uitvoeren is het erg belangrijk dat in de offerte duidelijk staat welke materialen worden toegepast en wat de betreffende Rd waarde is.

Redenen tot weigering van een subsidieaanvraag.

 • Je hebt dit kalenderjaar al voor € 2.500,00 aan subsidie ontvangen;
 • Je vraagt voor een woning een bijdrage voor een bepaalde maatregel, terwijl voor deze woning reeds eerder een bijdrage is verstrekt aan een andere partij voor dezelfde maatregel (bijvoorbeeld: je koopt een woning en wilt een deel van de beglazing vervangen, maar de vorige eigenaar heeft al een bijdrage ontvangen voor het vervangen van een ander deel van de beglazing van deze woning);
 • Je vraagt een bijdrage aan voor hetzelfde type duurzame energievoorziening waarvoor de gemeente al eerder een subsidie heeft verstrekt dit jaar of in een ander kalenderjaar (het is niet mogelijk om met subsidie zowel in 2021 als in 2022 zonnepanelen te leggen);
 • Uit de meegestuurde factuur blijkt dat niet is voldaan aan de vastgestelde isolatienormen;
 • Je dient een aanvraag voor subsidie in voordat de feitelijke werkzaamheden tot het aanbrengen van de voorziening zijn uitgevoerd;
 • Je aanvraag lijdt ertoe dat het subsidieplafond wordt overschreden.

Welke kosten tellen mee voor de berekening van het subsidiebedrag?

Zowel de materiaalkosten als het arbeidsloon voor het aanbrengen van een duurzame voorziening komen in aanmerking voor subsidie.

Kan uitstel worden gevraagd om de voorziening later te plaatsen?

Let op! Heb je een subsidieaanvraag vóór 23 juli 2022 ingediend en lukt het niet om de maatregel binnen 6 maanden na ontvangst van de subsidietoekenning (beschikking) uit voeren, dan is onderstaande informatie relevant voor jou. Onderstaande informatie is dus niet relevant voor aanvragers die een aanvraag hebben ingediend ná 23 juli 2022.

Nadat een inwoner een aanvraag voor subsidie heeft ingediend en deze aanvraag voldoet aan de voorwaarden, dan ontvangt de aanvrager een beschikking tot subsidieverlening.  Binnen 6 maanden na deze beschikking moeten de voorzieningen waarvoor subsidie wordt toegekend, worden aangebracht. Daarna moet de aanvrager een gereedmeldingsformulier met bewijsstukken indienen.
Wanneer blijkt dat het niet mogelijk is dat de maatregel binnen zes maanden na de afgifte van de beschikking geplaatst wordt, kun je contact opnemen met de gemeente met het verzoek om een nieuwe beschikking af te geven. De subsidiebijdrage blijft gereserveerd staan. De tijd dat je aanvraag buiten behandeling is, telt niet mee voor de zes maanden. Wanneer de termijn van zes maanden al is verstreken, is deze mogelijkheid er niet meer. Subsidieaanvragen moeten dan afgewezen worden omdat ze niet voldoen aan de subsidievoorwaarden.

Heeft de gemeente voldoende geld om alle beschikkingen tot subsidieverlening uit te betalen?

Zodra het budget ontoereikend is, worden geen nieuwe beschikkingen tot subsidieverlening verstrekt.

Kan ik achteraf subsidie aanvragen voor maatregelen die ik heb aangebracht?

Ja. Dit is vanaf 20 oktober 2022 de enige manier om subsidie aan te vragen voor duurzame energiemaatregelen.

Kan ik een claim bij de gemeente neerleggen als ik geen subsidie krijg, terwijl ik al verplichtingen ben aangegaan met een leverancier?

Nee. Dit is je eigen verantwoordelijkheid.

Wat is salderen en hoe werkt het?

Je wekt zelf duurzame energie op, bijvoorbeeld via zonnepanelen of een windmolen. Een deel van deze energie verbruik je zelf. De rest lever je terug aan het openbare net. Maar als de zon niet schijnt, of als het niet waait heb je ook energie nodig. Je verbruikt op dat moment meer energie dan dat je zelf opwekt. Deze energie levert je energiebedrijf.
Op je energierekening staat hoeveel energie je geleverd hebt gekregen van het energiebedrijf. Dat staat vermeld in kWh. Daarvan wordt de energie die je hebt terug geleverd afgetrokken. Deze aftreksom heet salderen.
Let op: Niet alle energie die je terug levert telt mee voor het salderen. Er is een grens vastgesteld. Dit heet de salderingsgrens.
Je moet de elektriciteit via dezelfde aansluiting terug leveren als waarmee het energiebedrijf je elektriciteit levert. Alleen dan is saldering mogelijk. Verder gelden de regels voor saldering en terugleververgoeding alleen als je een kleinverbruikersaansluiting hebt. Dat is een aansluiting tot 3x80Ampère. Je energiebedrijf kan je vertellen welke aansluiting je hebt.

Meer informatie over salderen kun je vinden bij de rijksoverheid:

http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/duurzame-energie/saldering-en-zelflevering(externe link)

Waar kan ik meer informatie krijgen over andere subsidiemaatregelen?

Op internet is veel actuele informatie vindbaar. Onderstaande sites zijn wellicht interessant voor je:

www.meermetminder.nl(externe link)

www.milieucentraal.nl(externe link)

www.energiesubsidiewijzer.nl(externe link)

www.agentschapnl.nl(externe link)

www.verbeteruwhuis.nl(externe link)

www.energiemanageronline.nl(externe link)

www.energievergelijk.nl(externe link)

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh(externe link)

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde(externe link)