Gemeente Bladel Internet

Logo de Brabantse Kempen
Economisch hart van
de Brabantse Kempen

Nieuwe taken gemeente

Voor informatie over Jeugdhulp, Wmo en Werk en inkomen: www.bladel.nl/nieuwe-taken-gemeente

Commissievergaderingen

Er zijn openbare commissievergaderingen op 24, 25 november en 1 december 2014 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda en de stukken kunt u hier vinden op de website.

 • Onderzoek beleving buitengebied gemeente Bladel (12-11-2014)

  In onze gemeente zijn veel veehouderijen. Hoewel veehouders zelf allerlei maatregelen nemen, veroorzaken bedrijven mogelijk overlast voor de omgeving. We willen in kaart brengen hoe groot die overlast in onze gemeente is en of er sprake is van urgentiegebieden. Dat zijn gebieden waar de kwaliteit van de woonomgeving en /of de gezondheidssituatie onder de maat zijn, doordat er een te hoge belasting is met geur of fijnstof. Ook de beleving van de bewoners speelt daarbij een belangrijke rol.

  Lees meer
 • Ook in de gemeente Bladel wordt op 1 december het NL-Alert controlebericht uitgezonden (26-11-2014)

  Op maandag 1 december rond 12.00 uur wordt het NL-Alert controlebericht in heel Nederland uitgezonden. Aan de hand van dit controlebericht kunnen ook mensen in onze gemeente nagaan of hun mobiel juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat u niets hoeft te doen. Heeft u uw telefoon nog niet ingesteld voor NL-Alert? Ga dan nu naar www.nl-alert.nl en stel uw mobiel in. 

  Lees meer
 • Afvalinzameling 2015, restafval eens in de vier weken opgehaald (26-11-2014)

  De Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden) streven allemaal naar minder restafval. Om dat te bereiken worden diverse afvalstromen al gescheiden ingezameld. Denk aan papier, glas, plastic verpakkingen, textiel en incontinentiemateriaal. Daarnaast kunnen bij de milieustraat nog een aantal andere afvalstromen gratis worden ingeleverd, zoals elektr(on)ische apparaten, asbest, autobanden (met velg), klein chemisch afval, frituurvet, harde kunststoffen en oude metalen.

  Lees meer
 • Koopkrachttegemoetkoming, heeft u dit jaar recht op extra geld? (26-11-2014)

  Heeft u een laag inkomen? Dan heeft u dit jaar misschien recht op extra geld: de “Koopkrachttegemoetkoming”. Veel mensen hebben moeite om rond te komen. Daarom krijgen mensen met een laag inkomen (van ten hoogste 110% van de bijstandsnorm) dit jaar éénmalig extra geld.

  Lees meer
 • Enquête toekomstbestendig wonen (26-11-2014)

  Een aantal weken geleden is de enquête over ‘toekomstbestendig wonen’ verspreid onder de inwoners van Bladel. Ik wil langs deze weg iedereen die deze enquête heeft ingevuld hartelijk danken voor de medewerking. 

  Lees meer
 • Misverstanden nieuwe taken 2015 / Wmo (26-11-2014)

  Er bestaan veel misverstanden over de nieuwe taken die gemeenten per 1 januari 2015 krijgen op het gebied van Jeugdhulp, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Werk en inkomen. In een aantal afleveringen benoemen we misverstanden en leggen we uit hoe het werkelijk zit. Deze week over Wmo. 

  Lees meer
 • Een alternatief voor buslijn 143 (26-11-2014)

  Vanaf 14 december rijdt bus 143 niet meer ’s avonds na 20.00 uur en stopt de inzet volledig in de weekenden. Dit is een besluit van de provincie. 

  Lees meer
 • Kwaliteit van de bereikbaarheid van de Kempen, gemeenten slaan handen ineen voor betere bereikbaarheid (19-11-2014)

  De Kempengemeenten Bladel en Reusel-De Mierden trekken samen op om de bereikbaarheid van de grensregio De Kempen te verbeteren. Op 3 november jl.  hebben de gemeenten een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV, gevestigd in Eindhoven.

  Lees meer
 • Inspraakprocedure ruimtelijke visie Centrum Bladel (19-11-2014)

  Bladel wil hèt funshopcentrum van de Brabantse Kempen zijn en blijven. Daarom is in de afgelopen periode gewerkt aan een nieuwe ruimtelijke visie voor het centrum van Bladel. Deze visie geeft richting aan de ontwikkelingen in het centrum. Ook is dit een goed moment om stil te staan bij de sterke en de zwakkere punten van het centrumgebied Bladel.

  Lees meer
 • Veranderingen voor zorgcliënten van 18 jaar en ouder met begeleiding (19-11-2014)

  Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf van mensen (volwassenen) met een beperking of een chronische aandoening. Deze taken zijn vastgelegd in de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). 

  Lees meer
 • Misverstanden nieuwe taken / Jeugdhulp (19-11-2014)

  Er bestaan veel misverstanden over de nieuwe taken die gemeenten per 1 januari 2015 krijgen op het gebied van Jeugdhulp, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Werk en inkomen. De komende weken gaan we een aantal van die misverstanden benoemen en uitleggen hoe het werkelijk zit. Deze week over Jeugdhulp. 

  Lees meer
 • Informatiebijeenkomst voor (startende) zorgaanbieders Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) (19-11-2014)

  Op 1 december 2014 organiseren de gemeenten Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden en Veldhoven een informatiebijeenkomst over de inkoop van begeleiding. Het doel van deze bijeenkomst is (startende) zorgaanbieders te informeren over de mogelijkheden om aanbieder van begeleiding te worden voor nieuwe cliënten.

  Lees meer
 • Machtigingskaart automatische incasso gemeentelijke belastingen (19-11-2014)

  Vanaf 2015 is het mogelijk de onroerendezaakbelasting (OZB) via automatische incasso te betalen.
  De afvalstoffenheffing betaalt u nu via automatische incasso door Brabant Water. Vanaf 2016 gebeurt die incasso waarschijnlijk door de gemeente.

  Lees meer
 • Controle op gebruik luchtwassers (19-11-2014)

  Om stankoverlast te verminderen, zijn onder andere varkensbedrijven verplicht om luchtwassers te plaatsen. Luchtwassers verminderen niet alleen de stank, maar zorgen ook voor beperking van uitstoot van ammoniak, geur en fijn stof. Dit draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van de buitenlucht.

  Lees meer
 • Gladheidbestrijding (19-11-2014)

  Gladheid, bijvoorbeeld door sneeuw of ijzel, is lastig en inwoners willen dan ook graag dat de gemeente zo vaak mogelijk strooit op alle wegen, fiets- en voetpaden. De organisatie van gladheidbestrijding is onder andere een taak van de gemeente, maar het is niet mogelijk alle wegen en paden sneeuw- en ijsvrij te houden. 

  Lees meer
Meer Nieuws

Digitaal loket

Alle gemeentelijke producten en diensten

Bladel • Casteren • Hapert • Hoogeloon • Netersel