De gemeente Bladel heeft de Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren vastgesteld. Deze treedt in werking op 1 januari 2020 en loopt tot 31 december 2021.

Deze regeling is bedoeld om particulieren te stimuleren te investeren in duurzame en energiebesparende maatregelen. De subsidie duurzame energie is alleen bedoeld voor het treffen van maatregelen aan bestaande woningen. De volgende voorzieningen komen in aanmerking voor subsidie: vloerisolatie, muur-/gevelisolatie, dakisolatie, glasisolatie, zonnecellen, zonneboiler en een warmtepomp.

Veelgestelde vragen

Hoe werkt het?

Voor wie is de subsidie bedoeld?

Als u eigenaar bent van een bestaande woning in de gemeente Bladel en voorzieningen treft in die woning, komt u voor subsidie in aanmerking. Subsidie kan ook worden aangevraagd voor appartementencomplexen door de Vereniging van Eigenaren. De subsidie geldt niet voor nieuwbouw. De subsidiepot is niet onbeperkt. In totaal stelt de gemeente € 700.000,00 (€ 250.000,00 voor 2020 en € 450.000,00 voor 2021) beschikbaar en het uitgangspunt is: wie het eerst komt, het eerst maalt.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de kostprijs van de investering die u doet. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet u minimaal € 1.000,00 investeren. Voor energie-installaties bedraagt de subsidie 20% van het factuurbedrag met een maximum van € 500,00 per maatregel. Wanneer u dus voor € 2.500,00 of meer investeert in een energie-installatie, ontvangt u het maximale bedrag van € 500,00. Wanneer u minder investeert, ontvangt u minder subsidie.Voor energiebesparende maatregelen bedraagt de subsidie 20% van het factuurbedrag met een maximum van € 750,00 per maatregel. Wanneer u dus € 3.750,00 of meer investeert in een energiebesparende maatregel, ontvangt u het maximale bedrag van € 750,00. Wanneer u minder investeert, dan ontvangt u minder subsidie.

Per kalenderjaar kunt u voor maximaal twee typen duurzame energiemaatregelen subsidie aanvragen. In totaal wordt per woning maximaal € 1.500,00 subsidie verleend.

Voor welke maatregelen is subsidie mogelijk?

De volgende energiebesparende maatregelen komen in aanmerking voor subsidie:

 • Vloerisolatie
 • Muurisolatie/gevelisolatie
 • Dakisolatie
 • Glasisolatie (HR++ glas)

Voor de volgende energie-installaties is een bijdrage mogelijk:

 • PV-cellen (zonnepanelen)
 • Zonneboiler
 • Warmtepomp

Bij subsidieaanvragen voor een zonneboiler of warmtepomp komen alleen apparaten in aanmerking wanneer deze op de apparatenlijst van de overheid staan. Deze ISDE apparatenlijst kunt u vinden op:

De voorwaarden en subsidiebedragen van de ISDE lijsten komen niet overeen met de voorwaarden en bedragen van de subsidieregeling van de gemeente Bladel.

Aan welke isolatienormering moeten de maatregelen voor isolatie voldoen?

Bij de subsidie voor energiebesparende maatregelen gelden de volgende normen:

 • Vloerisolatie: isolatiemateriaal met een minimum Rd-waarde van 3,5 m²K/W
 • Muurisolatie: isolatiemateriaal met een minimum Rd-waarde van 1,1 m²K/W
 • Dakisolatie: isolatiemateriaal met een minimum Rd-waarde van 3,5 m²K/W
 • Glasisolatie: HR++ glas met een maximale U-waarde van 1,2 3,5 m²K/W volgens de norm EN1279

Welke kosten zijn subsidiabel?

De materiaalkosten en installatiekosten van de maatregelen komen voor subsidie in aanmerking.

Wat moet ik doen?

 1. U vraagt een offerte op bij een leverancier van een duurzame energievoorziening.
 2. U vult het aanvraagformulier subsidie duurzame energie volledig in en levert dit tezamen met de benodigde bijlagen in bij de gemeente.
 3. De gemeente beoordeelt uw aanvraag binnen 8 weken en u ontvangt daarna een brief over de subsidietoekenning (beschikking) of een afwijzing.
 4. Na het ontvangen van de beschikking laat u de maatregelen uitvoeren. U moet binnen zes maanden nadat u van ons de beschikking tot subsidietoekenning hebt ontvangen de maatregelen in of op uw woning aanbrengen.
 5. Dan betaalt u de eindfactuur rechtstreeks per bankoverschrijving aan uw installateur.
 6. Tenslotte dient u binnen 12 weken na de betaling van de factuur aan uw installateur het gereedmeldingsformulier in bij de gemeente. De eindfactuur en een kopie van het betalingsbewijs moeten als bijlage worden meegestuurd.
 7. De gemeente controleert het gereedmeldingsformulier en als aan alle voorwaarden wordt voldaan wordt de subsidie uitbetaald.

Wanneer kan ik subsidie aanvragen? In de periode 1 januari 2020 tot 31 december 2021 kunt u subsidie aanvragen voor maatregelen die u wilt gaan aanbrengen. U kunt geen subsidie aanvragen voor maatregelen die u al heeft uitgevoerd.

Vragen? Voor meer informatie kunt u terecht bij de medewerkers van het Klant Contact Centrum (KCC), 0497 - 361 636 of info@bladel.nl

Digitaal aanvragen

De aanvraagformulieren zijn per 1 januari 2020 hieronder beschikbaar.

Met DigiD

Via onderstaande link kunt u met uw DigiD uw Subsidie duurzame energie en de gereedmelding met DigiD online indienen.

Wat heb ik nodig?

Hoe werkt de subsidieprocedure en aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

U kunt een aanvraagformulier onder het tabje: Digitaal aanvragen downloaden of aanvragen bij het Klant Contact Centrum (tel. 0497 - 361 636). Het ingevulde formulier en de daarin gevraagde bijlagen stuurt u naar de gemeente. Ook kunt u met uw DigiD het formulier digitaal invullen.

Binnen acht weken neemt het college van burgemeester en wethouders een beslissing op uw aanvraag. In deze beschikking staat in elk geval de maximale hoogte van de subsidie die wordt toegekend. Ook zijn de voorschriften en verplichtingen hierin opgenomen. Nadat een subsidiebeschikking is toegekend, moet u de maatregel(en) binnen zes maanden realiseren. U moet de facturen van de installateur of aannemer zelf betalen. Binnen twaalf weken nadat de factuur van de leverancier is betaald, moet u het gereedmeldingsformulier met alle bijlagen indienen bij de gemeente. Een gespecificeerde factuur en een betalingsbewijs horen bij dit gereedmeldingsformulier. Wanneer alle voorzieningen conform de afspraken zijn aangebracht, ontvangt u van de gemeente een beschikking tot subsidievaststelling. Daarna wordt het subsidiebedrag uitgekeerd. Er wordt geen voorschot verleend.

Subsidieverordening tot 1 maart 2021

Heeft u een aanvraag gedaan tussen 1 januari 2020 en 1 maart 2021? Dan is voor u de eerdere versie van de subsidieverordening van toepassing.