De gemeente Bladel kan subsidie verstrekken op gebied van maatschappelijke ondersteuning, educatie, recreatie, emancipatie, sport, cultuur en kunst, jeugd, ouderen en mensen met een beperking, met uitzondering van subsidies waarvoor bij afzonderlijke verordening een uitputtende regeling is getroffen, en subsidies als bedoeld in artikel 4:23, derde lid van de Algemene wet bestuursrecht (subsidies waarvoor geen wettelijke grondslag nodig is).

Wat moet ik doen?

Om vooraf wellicht teleurstellingen te voorkomen en om je moeite te besparen is het belangrijk dat je het volgende in acht neemt: Het college kan de subsidie in ieder geval weigeren:

  1. als de te subsidiëren activiteiten niet of niet in overwegende mate gericht zijn op de gemeente of haar ingezetenen of als ze onvoldoende ten goede komen aan de gemeente of haar ingezetenen;
  2. in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur;
  3. als de aanvraag niet voldoet aan regels die zijn gesteld om voor subsidie in aanmerking te komen;
  4. als de subsidieverstrekking in strijd is met een wettelijk voorschrift;
  5. als al een gemeentelijke subsidie voor de activiteiten is ontvangen;
  6. als de aanvrager ook zonder subsidieverstrekking over voldoende gelden, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden kan of heeft kunnen beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken;
  7. als de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd niet passen binnen de gemeentelijke beleidsdoelstellingen en het actuele beleidskader.

Jubilea

Jubilea kan men ver van te voren aan zien komen. In de jaren voorafgaand aan een jubileum kan daar tijdig op ingespeeld worden (bijvoorbeeld door het reserveren van gelden, inzetten van vrijwilligers en werven van voldoende sponsoren). Het feit dat een stichting of vereniging een jubileum te vieren heeft, is daarom niet voldoende om voor subsidie in aanmerking te komen.

Digitaal aanvragen

Je kunt subsidie aanvragen met je DigiD of door het aanvraagformulier te downloaden, te printen, in te vullen en te versturen naar de gemeente.

Documenten