Wat doet de gemeente tegen klimaatverandering?

Op 5 november 2020 heeft de gemeenteraad van Bladel een nieuw beleid vastgesteld voor de reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Het doel hiervan is het voorkomen van verdere klimaatverandering. Zij heeft toen ook besloten de Klimaatvisie Kempengemeenten Energieneutraal in 2025 in te trekken.

De gemeenteraad wil in haar gemeente in 2030 een reductie van CO2 emissie bereiken van 49%, zoals ook landelijk als doelstelling is vastgelegd in het Nationaal Klimaatakkoord. Hierin heeft zij uitgangspunten vastgelegd, die samen moeten zorgen voor minstens 30% reductie:

  1. Een realistische opgave; we dragen ons steentje bij aan de landelijke opgave, vanuit de kansen en beperkingen die er zijn in onze eigen gemeente.

  2. Participatie staat centraal; het behalen van de ambitie doen we samen met inwoners, maatschappelijk partners en bedrijfsleven.

  3. De sleutel ligt in opslag; we zetten in op een flexibel energiesysteem dat zorgt dat vraag en aanbod matchen.

  4. Maximale benutting van daken; we conformeren ons aan het toepassen van de constructieve zonneladder van natuur – en milieu organisaties, waardoor we ons als eerste gaan richten op de benutting van daken voor opwekking van energie.

  5. Samen in transitie; we gaan samen met bewoners op zoek naar oplossingen voor de verduurzaming van hun woning en woongedrag.

  6. Voorrang aan emissiearm vervoer;  we moedigen onze inwoners aan zoveel mogelijk aan te kiezen voor niet-fossiele typen vervoer en doen dit onder andere door de openbare ruimte ten gunste hierop in te richten.

  7. Terughoudendheid in grootschalige opwek; tot 2025 wordt er behalve windpark de Pals tot 2025 geen medewerking verleend aan projecten voor grootschalige opwek van niet-fossiele energie. In 2025 wordt dit opnieuw overwogen.

In 2025 wordt het beleid opnieuw onder de loep genomen en bijgesteld, met als doel uiteindelijk tot 49% reductie te komen. Dan wordt ook grootschalige opwek opnieuw overwogen. In de tussentijd gaat het college van B&W diverse mogelijkheden verder onderzoeken op haalbaarheid, waaronder de potentie van geothermie en zonnepanelen op geluidswallen en in bermen.

In december 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders in een uitvoeringsprogramma vastgelegd wat zij de komende jaren gaat doen om de doelstelling te halen. Dit programma kun je vinden bij documenten onder aan de pagina. De gemeenteraad beslist medio 2022 over de benodigde budgetten voor dit programma.

Wil je ook je steentje bijdragen, vind dan tips op de pagina's Advies, Subsidies en Ter inspiratie