Subsidies klimaatadaptatie

Subsidie (her)gebruiken regenwater – gemeente Bladel

De gemeente Bladel heeft de Nadere regels subsidie (her)gebruiken regenwater 2023 vastgesteld. Deze is in werking getreden op 1 september 2023.

Deze regeling is bedoeld om particulieren en kleine bedrijven te stimuleren te investeren in het treffen van waterbesparende-, waterhergebruiks- en vergroenende maatregelen. De subsidie is alleen bedoeld voor bestaande panden en percelen tot 4000 m2.

Hoe werkt het?

Wie komt in aanmerking?

 • Woningeigenaren
 • Particuliere huurders (met toestemming van de verhuurder)
 • Kleine bedrijven (tot een perceel grootte van 4.000 m2)

Waar kan ik subsidie voor aanvragen en hoeveel kan ik per maatregel krijgen?

In onderstaande tabel zie je waar je als inwoner of bedrijf subsidie voor kunt krijgen.
Per kalenderjaar wordt per adres maximaal €1.500,- aan subsidiebijdrage verleend.

Voor het aanbrengen van een groen dak is in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning nodig. Via het Omgevingsloket online kun je de vergunningscheck doen en eventueel de vergunning aanvragen.

 
Subsidiabele afkoppelmaatregelen
Subsidiabel:
Niet-Subsidiabel:
Vergoeding van de subsidiabele kosten:
Met een maximum bedrag van:

a

Vergroenen van tuinen, terrassen en opritten

Min. 5m2

Wegnemen van bestaande verhardingen zoals tegels en vervangen met groen en/of waterpasserende of waterdoorlatende verharding

Aanpassingen openbare verharding, kunstgras, verplaatsen kabels/leidingen.

€ 10,- per m2

 € 500,-

b

Groen dak

Min. 20 l/m2

Plaatsen natuurlijke dakbedekking (incl. wortelwerende laag, drainage, substraat, vegetatielaag, etc.)

Aanpassingen aan draagkracht van het dak, aansluiting op of aanpassingen aan het hemelwaterafvoerstelsel

€ 20,- per m2

 € 1000,-

c

Bergende en/of infiltrerende voorziening

Regenton, regenzuil, waterschutting, grindkoffer, wadi

Aanleg van grind of andere materialen zonder uitstraling, aansluiting op of aanpassingen aan het hemelwaterafvoerstelsel

100-200L

>200L: € 0,25 per L

€ 50,-

€ 500,-

Wat moet ik doen?

Hoe werkt de subsidieprocedure?

Het is enkel mogelijk om subsidie achteraf aan te vragen. Dit houdt in dat het pas mogelijk is om subsidie aan te vragen nadat de afkoppelmaatregel is uitgevoerd. Dit gaat als volgt:

 1. Je voert de maatregel uit of laat deze uitvoeren door een daartoe gespecialiseerd bedrijf. 
  Let op: voor maatregelen onder de categorie a en c mag je zelf de maatregel uitvoeren. Maatregelen onder categorie b dienen te worden geplaatst door een daartoe gespecialiseerd bedrijf.
 2. Je betaalt de eindfactuur rechtstreeks per bankoverschrijving aan de installateur en/of leverancier van materialen (dus niet contant). 
 3. Binnen 12 maanden na het aanbrengen van de maatregel(en) vul je het aanvraagformulier subsidie (her)gebruiken regenwater gemeente Bladel volledig in en levert dit tezamen met de benodigde bijlagen in bij de gemeente. 
 4. De gemeente beoordeelt jouw aanvraag in principe binnen 8 weken, indien noodzakelijk kan de gemeente deze termijn eenmaal verlengen. 
 5. Indien de aangevraagde subsidie wordt toegekend dan wordt het subsidiebedrag op korte termijn daarna door de gemeente naar je overgemaakt. 

Wanneer kan ik de subsidie aanvragen?

Je kunt enkel subsidie aanvragen voor maatregelen die reeds zijn uitgevoerd. Je kunt de aanvraag indienen tot uiterlijk 12 maanden na de uitvoering. Verder kan alleen subsidie verkregen worden voor maatregelen die zijn uitgevoerd ná 1 september 2023. 
 

Wat heb ik nodig?

Je kunt een aanvraagformulier downloaden of aanvragen bij het Klant Contact Centrum (tel. 0497 - 361 636). Het ingevulde formulier en de daarin gevraagde bijlagen stuur je naar de gemeente. Ook kun je binnenkort met je DigiD het aanvraagformulier digitaal invullen.

Je hebt tenminste nodig:

1.    Kopie van de factuur met een beschrijving van de afkoppelmaatregel

Dit is de factuur die je hebt ontvangen van het gespecialiseerde bedrijf dat de afkoppelmaatregel heeft uitgevoerd. 
De factuur geeft inzicht in:

 • welke afkoppelmaatregel is gerealiseerd;
 • de specificaties van de uitgevoerde afkoppelmaatregel;
 • de datum waarop de maatregel is aangebracht;
 • welke materialen zijn toegepast (materiaalkosten);
 • de arbeidskosten (plaatsingskosten);
 • de factuurdatum.

Let op: Indien je naast het aanbrengen van maatregelen aan een bestaand pand ook het pand uitbreidt met nieuwbouw, dan dient een nadere uitsplitsing van de factuur opgenomen te zijn: 

 • de kosten van de maatregel voor het bestaande pand; 
 • de kosten voor de maatregel in de uit- of aanbouw. 

2.    Kopie van het betalingsbewijs

Onder een betalingsbevestiging wordt verstaan een kopie van een bankafschrift of afschrift van de internettransactie van elektronisch bankieren. Op dit afschrift moet ten minste het volgende zichtbaar zijn:

 • de naam en het adres van de aanvrager van de subsidie;
 • het IBAN-nummer van de aanvrager;
 • het factuurbedrag van de afkoppelmaatregel;
 • de naam en het rekeningnummer van het gespecialiseerde bedrijf;
 • de boekingsdatum of datum van de afschrijving van het factuurbedrag.

Alle overige informatie van het bankafschrift mag onleesbaar worden gemaakt.

3.    Foto’s of technische tekeningen van de situatie vóór en ná aanbrengen van de maatregel.

Dit is informatie om de specificaties en uitvoering van de maatregel te verduidelijken. 

 • In het geval van het zelfstandig vergroenen van tuinen, terrassen en opritten, zonder inbreng van een gespecialiseerd bedrijf, is deze bijlage verplicht;
 • Bij groene daken en bergende of infiltrerende voorzieningen kan deze bijlage inzicht geven in specificaties zoals bergingscapaciteit, oppervlak en onderscheid in bestaand pand en uit- of aanbouw.

4.    Verhuurdersverklaring of VVE verklaring

Dit is een ondertekende schriftelijke verklaring van de eigenaar van de opstal of het perceel. Deze bijlage is verplicht voor huurders en VVE’s bij aanbrengen van een groen dak of een bergende en/of infiltrerende voorziening. In de verklaring is opgenomen:
•    Dat de eigenaar of eigenaren op de hoogte is/zijn gesteld van de plannen voor de afkoppelmaatregel;
•    Dat de eigenaar of eigenaren akkoord zijn met de technische specificaties voor de maatregel;
•    Dat de aanvrager toestemming heeft/ gemachtigd is namens de VVE om de subsidie aan te vragen. 

Aanvragen

Je kunt de subsidie aanvragen met onderstaand aanvraagformulier, dit formulier printen, invullen en opsturen naar de gemeente. 

Aanvraagformulier subsidie (her)gebruiken regenwater

Digitaal aanvragen

Aanvraagformulier subsidie (her)gebruiken regenwater met DigiD of eHerkenning