Subsidieregeling Gezond en Actief Bladel 2024

Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is een landelijk akkoord tussen de overheid, gemeenten, GGD GHOR Nederland en zorgverzekeraars. Hiermee willen zij de gezondheid van alle inwoners verbeteren. Het doel van het GALA is om in 2040 een gezonde generatie van weerbare, gezonde mensen te hebben die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. 

Gezondheid gaat niet alleen over niet ziek zijn, maar ook over veerkrachtig leven, ongeacht de fysieke of geestelijke gezondheid. We focussen op wat goed gaat en het vermogen van mensen om zich aan te passen. 

In het plan van aanpak GALA van de gemeente Bladel staan de doelen en acties om dit te bereiken in Bladel. Inwoners en organisaties met een goed idee om hieraan bij te dragen, worden met een subsidieregeling aangemoedigd hun idee uit te voeren. 

Subsidieregeling Gezond en Actief Bladel 2024

De subsidieregeling richt zich op drie thema’s uit het plan van aanpak: mantelzorg, valpreventie en het aanpakken van overgewicht en obesitas. In het plan van aanpak staan de ambities op deze thema’s als volgt beschreven: 

Mantelzorg

We willen dat iedereen in onze gemeente de kans krijgt om mee te doen. Daarom gaan we werken aan het versterken van de sociale basis. De sociale basis betekent dat er allerlei activiteiten en plekken zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, helpen, zichzelf kunnen zijn en plezier kunnen hebben. Dit zorgt ervoor dat mensen kunnen samenleven en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Het versterken van de sociale basis gaat over het zorgen voor elkaar in de buurt. Het gaat er ook om dat mensen zelfstandig hun leven kunnen leiden en zelf keuzes kunnen maken, als het nodig is met steun van anderen in hun omgeving. We willen verkennen wat aanvullend gedaan kan worden om overbelasting te voorkomen bij mantelzorgers.

Valpreventie

We willen ervoor zorgen dat ouderen in een zo goed mogelijke gezondheid, zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarnaast willen wij voor onze oudere inwoners de risico’s om te vallen, in zowel de thuis omgeving als in de openbare ruimte, zo veel mogelijk beperken.

Aanpak overgewicht en obesitas

In Bladel eten we gezond, bewegen we voldoende en gaan we verantwoord om met het gebruik van alcohol en drugs. Daarom willen we als gemeente inwoners stimuleren om gezonde keuzes te maken (qua voeding en beweging) in hun directe omgeving (bijv. bij de kinderopvang, scholen, huisarts, leefstijlcoach, winkeliers). Ook moet iedereen gebruik kunnen maken van een plek waar je kunt bewegen of sporten in een gezonde omgeving.

Wat moet ik doen?

Als jij of jouw organisatie initiatieven heeft binnen één van deze thema’s en aan de gestelde voorwaarden voldoet, dan kan je een beroep doen op de subsidieregeling. Hieronder staat het aanvraagformulier. Deze kun je per post versturen of digitaal met DigiD. Het plan van aanpak en de nadere regels waarin staat aan welke voorwaarden moet worden voldaan om voor subsidie in aanmerking te komen vind je hieronder ook terug. 

Als je een aanvraag indient, zal hier binnen acht weken een besluit over worden genomen.

Aanvraagformulier versturen per post 

Digitaal aanvraagformulier met DigiD