Subsidie sloop overtollige gebouwen buitengebied Bladel

In de loop der jaren is er overtollige bebouwing in het buitengebied ontstaan. Dit komt omdat de bestemming van deze gebieden is veranderd (zogenaamd wegbestemmen), zonder dat sloop van de in onbruik geraakte gebouwen heeft plaats gevonden. Veel gebouwen zijn oud, hebben beperkte gebruiksmogelijkheden en hebben nog asbestdaken. Vaak staan ze op een onlogische plaats vanwege de veranderde omstandigheden. Het is dan beter om deze gebouwen te slopen. Natuurlijk kost het slopen geld, maar het is ook een investering in de toekomst. Je perceel wordt beter bruikbaar en het gebruik is officieel goed geregeld. Voor nu, maar ook later voor je kinderen of erfgenamen. Bij een eventuele verkoop stijgt mogelijk de waarde.

Om verloedering en ongewenste activiteiten te voorkomen wil de gemeente Bladel de sloop van oude, ongebruikte gebouwen aanmoedigen. Daarom heeft de gemeenteraad van Bladel een bedrag van € 300.000,- beschikbaar gesteld om sloop van overtollige gebouwen te stimuleren.

Hoe werkt het?

In de periode van 1 maart 2021 tot en met 28 februari 2023 kun je subsidie aanvragen voor de sloop van overtollige gebouwen in het buitengebied. Je mag pas beginnen met slopen nadat je een besluit over je aanvraag hebt ontvangen. Je kunt niet met terugwerkende kracht de subsidie aanvragen of ontvangen. Ook wordt er geen subsidie verleend voor illegaal tot stand gekomen gebouwen.

Wat moet ik doen?

Om subsidie aan te vragen moet je een aanvraagformulier invullen en gegevens verstrekken over de gebouwen die worden gesloopt. Dat kan digitaal via de website van de gemeente Bladel of je kunt een formulier downloaden, invullen en afgeven op het gemeentehuis. Daar zijn ook papieren formulieren beschikbaar.

De hoogte van de subsidie wordt bepaald door de oppervlakte van de te slopen gebouwen (afgerond op hele m²) te vermenigvuldigen met € 20,-. Het maximale bedrag waarvoor per locatie subsidie voor sloop kan worden toegekend, is € 20.000,-. Het is toegestaan om op die locatie een groter oppervlak aan gebouwen te slopen, dan waarvoor je subsidie krijgt. De sloop wordt uitgevoerd op basis van geldende regels, zoals het doen van een sloopmelding en het afvoeren van afval naar daarvoor bestemde afvalinzamelaars. Misschien is een asbestrapport nodig. Er wordt per locatie slechts éénmaal subsidie verleend.

In de meeste gevallen bepaalt het ‘bestemmingsplan buitengebied’ hoeveel (bij)gebouwen er op een perceel mogen worden gebouwd. Als dit meer is dan 100 m2 of als het bestemmingsplan herbouw van (bedrijfs)gebouwen mogelijk maakt, moeten er extra afspraken gemaakt worden. Deze afspraken gaan over het aanpassen van de bestemming en de maximale oppervlakte van toegestane bebouwing. Subsidietoekenning is pas mogelijk als er overeenstemming bestaat over die afspraken en de schriftelijke afspraak daarover (een exploitatieovereenkomst of anterieure overeenkomst) door de eigenaar is ondertekend.

Hoe lang duurt het?

De verdeling van de subsidie vindt plaats op volgorde van binnenkomst van juist en volledig ingevulde aanvragen. Als het beschikbare bedrag van € 300.000,- op is, wordt er geen subsidie meer verstrekt.

Binnen zes weken wordt een besluit genomen over je aanvraag. Dit besluit kun je beschouwen als een toezegging dat subsidie wordt verleend. In dit besluit staan de voorwaarden en verplichtingen die gelden voor de sloop en wordt de (voorlopige) hoogte van de subsidie bepaald. Pas na ontvangst van dit besluit kun je gaan slopen. Het slopen moet binnen negen maanden klaar zijn. Je betaalt eerst zelf de kosten voor de sloopwerkzaamheden. Het is niet mogelijk een voorschot op de sloopsubsidie te krijgen.

Binnen 10 maanden na ontvangst van het besluit tot subsidieverlening, moet je een gereedmeldingsformulier invullen. Hierin geef je aan dat je de sloopwerkzaamheden hebt afgerond. Er wordt dan gecontroleerd of je de voorwaarden hebt nageleefd en of je recht hebt op de (volledige) subsidie. Als dit allemaal in orde is, krijg je het definitieve subsidiebedrag zo snel mogelijk uitbetaald.

Voorwaarden

Deze subsidieregeling mag niet gecombineerd worden met andere subsidies. In bijzondere omstandigheden kan hiervan worden afgeweken. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om zelf te controleren of de aan te vragen (subsidie)regelingen met elkaar gecombineerd kunnen worden.

Met het slopen van gebouwen wordt bedoeld het afbreken en afvoeren van:

  • alle bovengrondse gebouwde onderdelen, zoals constructie, vloeren, muren, ramen;
  • putten, funderingen en overige ondergrondse voorzieningen;
  • de inrichting van het gebouw;
  • egalisatie van het perceel.

Er mogen op het moment van het besluit tot subsidieverlening geen omgevingsvergunningen voor nieuwe gebouwen bestaan, die nog niet gebouwd zijn en die gelegen zijn op de slooplocatie. De oppervlakte van deze gebouwen wordt niet opgeteld bij de vierkante meters te slopen bedrijfsgebouwen.

Er kan geen subsidie worden verleend voor het slopen van een monumentaal pand of een pand met cultuurhistorische waarden.

Belangrijk is dat het slopen verantwoord gebeurt, ook als je het zelf doet. Voor het slopen waarbij meer dan 10 m3 afval vrijkomt moet een sloopmelding worden gedaan. In gebouwen van voor 1994 kan asbest zitten. Asbest is een levensgevaarlijke, kankerverwekkende stof. Als je een gebouw met asbest gaat slopen, moet een bedrijf met een asbestcertificaat vooraf onderzoek doen. Je moet een sloopmelding doen en daarna moet het bedrijf met het asbestcertificaat de asbest weghalen.