Sportverenigingen, subsidie

Vertegenwoordig je een sportvereniging of een instelling die zich bezig houdt met jeugdsport? De gemeente subsidieert activiteiten van instellingen of belangengroeperingen en andere initiatieven.

Hoe werkt het?

Sportverenigingen

Voor welke categorie subsidie sportverenigingen in aanmerking komen, is afhankelijk van het gemeentelijk sportbeleid. Daarbij geldt dat voor subsidie een vast (jaarlijks) budget is geraamd, zodat het mogelijk is dat een aanvraag aan de voorwaarden voldoet maar er geen budget meer voorhanden is.

Jeugdsport

Voor welke categorie subsidie de jeugdsport in aanmerking komt, hangt af van het gemeentelijk sociaal-maatschappelijk jeugd- en sportbeleid. Elk jaar wordt een vast budget geraamd voor subsidies. Daardoor is het mogelijk dat een aanvraag aan de voorwaarden voldoet, maar er geen budget meer beschikbaar is.

Wat moet ik doen?

Het sportsubsidiebeleid van de gemeente Bladel kent twee onderdelen:

  • het algemeen jeugdsportsubsidiebeleid en
  • het specifiek sportsubsidiebeleid.

Het algemeen jeugdsportsubsidiebeleid beslaat de jaarlijks terugkerende subsidiëring van sportactiviteiten van instellingen in de georganiseerde sport. De jeugdsportsubsidie is bestemd voor sportactiviteiten voor jeugdleden. Het algemeen jeugdsportsubsidiebeleid is gericht op instellingen/verenigingen die structurele sportactiviteiten houden. Dat houdt onder andere in dat ze gedurende een langere periode wekelijks voor jeugdleden trainingen verzorgen en dat wordt deelgenomen aan jeugdcompetities. Deze competities moeten onder auspiciën vallen van een landelijke, provinciale of regionale koepel, die aangesloten is bij het NOC/NSF. Burgemeester en wethouders kunnen andere jeugdcompetities daarmee gelijkstellen. De instellingen of verenigingen moeten minimaal bestaan uit 15 jeugdleden jonger dan 18 jaar, die inwoner van de gemeente Bladel zijn. De jeugdsubsidie bestaat uit een instandhoudingssubsidie (vast bedrag) en een bedrag per jeugdlid.

Het specifiek sportsubsidiebeleid beslaat een waarderingsbijdrage in verband met de activiteiten, die een instelling voor georganiseerde sport ten behoeve van kadervorming en vrijwilligerswerk voor de jeugdleden verzorgt. Het gaat hierbij om een jaarlijks terugkerend waarderingssubsidie.

Om vooraf wellicht teleurstellingen te voorkomen en om je moeite te besparen is het belangrijk dat je het volgende in acht neemt: Het college kan de subsidie in ieder geval weigeren:

  1. als de te subsidiëren activiteiten niet of niet in overwegende mate gericht zijn op de gemeente of haar ingezetenen of als ze onvoldoende ten goede komen aan de gemeente of haar ingezetenen;
  2. in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur;
  3. als de aanvraag niet voldoet aan regels die zijn gesteld om voor subsidie in aanmerking te komen;
  4. als de subsidieverstrekking in strijd is met een wettelijk voorschrift;
  5. als al een gemeentelijke subsidie voor de activiteiten is ontvangen;
  6. als de aanvrager ook zonder subsidieverstrekking over voldoende gelden, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden kan of heeft kunnen beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken;
  7. als de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd niet passen binnen de gemeentelijke beleidsdoelstellingen en het actuele beleidskader.

Jubilea

Jubilea kan men ver van te voren aan zien komen. In de jaren voorafgaand aan een jubileum kan daar tijdig op ingespeeld worden (bijvoorbeeld door het reserveren van gelden, inzetten van vrijwilligers en werven van voldoende sponsoren). Het feit dat een stichting of vereniging een jubileum te vieren heeft, is daarom niet voldoende om voor subsidie in aanmerking te komen.

Digitaal aanvragen
 

Je kunt de welzijns- sport- en cultuursubsidie digitaal aanvragen met je DigiD of het aanvraagformulier downloaden, printen, handmatig invullen, en opsturen naar de gemeente.