Als de gemeente in het verleden besloten heeft een bestemmingsplan te wijzigen of een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan heeft verleend, dan kan het zijn dat je door dit besluit schade opgelopen hebt. In sommige gevallen kun je een tegemoetkoming in de schade krijgen. Onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro) werd dit planschade genoemd. Sinds 1 januari 2024 is de Wro komen te vervallen en de Omgevingswet ingegaan. In deze wet krijgt planschade een andere naam en wordt dit nadeelcompensatie genoemd. Je kunt nadeelcompensatie aanvragen op besluiten die onder de Omgevingswet genomen zijn.   

Wat is planschade?

Planschade is de schade die o.a. kan optreden door een bestemmingsplanwijziging of door een verleende omgevingsvergunning in afwijzing van het bestemmingsplan. Een perceel of een gebouw kan hierdoor minder waard worden, bijvoorbeeld doordat het uitzicht wordt belemmerd, je privacy afneemt of doordat je te maken krijgt met geluidsoverlast. In hoofdstuk 6 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) staan regels hierover.

Voor tegemoetkoming in planschade geldt een normaal maatschappelijk risico van 2% van de waarde van de onroerende zaak of het inkomen, onmiddellijk voor het ontstaan van de schade (artikel 6.2 Wro). Bedraagt de schade minder dan de 2% dan wordt een aanvraag niet verder in behandeling genomen. Deze zogenaamde forfaitaire 2%-regeling geldt niet bij directe planschade (schade die een gevolg is van planologische beperkingen van de onroerende zaak van de aanvrager zelf).

Hoe werkt het?

Binnen vijf jaar

Voor het indienen van een planschadeverzoek geldt er een verjaringstermijn van vijf jaar. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de bepaling van het bestemmingsplan of het besluit dat de planschade tot gevolg heeft, onherroepelijk is geworden. ‘Onherroepelijk’ wil zeggen dat een besluit definitief is. Stel dat een besluit waardoor u planschade lijdt, op 6 oktober 2008 onherroepelijk wordt; dan kunt u tot 6 oktober 2013 een verzoek om tegemoetkoming planschade indienen.

Drempelbedrag

Als je vindt dat je planschade lijdt, kun je een tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente. Er is een drempelbedrag van € 300,-. Dit betekent dat je, na het indienen van je aanvraag, een bedrag van € 300,- moet betalen. Je dient het aanvraagformulier bij het college in, waarna je een ontvangstbevestiging krijgt waarin tevens vermeld wordt dat het verschuldigde drempelbedrag binnen vier weken na de dagtekening van verzending van de ontvangstbevestiging op de rekening van de gemeente dan wel op een aangegeven plaats moet zijn gestort. Als je een planschade wordt toegekend, krijg je dit bedrag van de gemeente terug.

Wat moet ik doen?

Het college van burgemeester en wethouders beslist over de planschadevergoeding. Het college krijgt hierbij advies van een extern, onafhankelijk adviesbureau.

Meer informatie Meer weten over planschade? Neem dan contact op met team Ruimte, tel. 0497 - 361 636.

Ingevuld formulier planschade met kopie eigendomsbewijs opsturen aan :

Gemeente Bladel, T.a.v. Burgemeester en wethouders, O.v.v. Verzoek tegemoetkoming planschade, Postbus 11, 5530 AA Bladel

Hoe lang duurt het?

  • De procedure voor een tegemoetkoming van de planschade duurt gemiddeld 1 tot 1,5 jaar.
  • Als je het niet eens met het besluit, kun je bezwaar maken.

Documenten