Bladel heeft een organisatie met weinig hiërarchische lagen. De gemeentesecretaris vormt de verbinding tussen het college van Burgemeester en Wethouders en de ambtenaren. De secretaris (directeur) staat aan het hoofd, met daaronder de afdelingshoofden en de medewerk(st)ers. Er is een vraaggerichte, platte structuur en logische werkprocessen. De afdelingen zijn onderverdeeld in kleinere teams die zelfstandig kunnen werken.

Gemeentesecretaris

Ruud Lathouwers

Dienstverlening & Bedrijfsvoering

Afdelingshoofd: mevrouw Drs. M.L.J. Van Camp

Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ)

Communicatie, dorpsraden en website, kabinet, bestuurssecretariaat, bezwaar/beroep, klachten, algemene / juridische zaken, integrale veiligheid en rampenbestrijding.

Financiën en Control

Financieel beleid, financieel beheer, verzekeringen, planning en control.

Informatie- en Procesbeheer (IPB)

Facilitaire zaken, inkoop, archief en informatiemanagement, Basis Administratie Gebouwen (BAG) en gegevensbeheer.

Klant Contact Centrum (KCC)

Basisadministratie persoonsgegevens (GBA), aangiften geboorte, huwelijk en overlijden, paspoorten, rijbewijzen, informatie en advies producten, receptie, callcenter, belastingen en WOZ.

Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)

Omgevingsvergunningen, bouw, in- uitrit, kap, evenementen, horeca, APV, gebruik gemeentegrond, toezicht op bouwactiviteiten, brandveiligheid, openbare ruimte (o.a. parkeren, jeugdoverlast, afval), handhaving op gebruiksvoorschriften (o.a. illegale bewoning, illegale bedrijvigheid), illegale bouw, sluiten van (drugs)panden.

Ontwikkeling

Afdelingshoofd: Drs. J.J.M. van Baars CPC

Adjunct afdelingshoofd: Johan van Cranenburgh

Ruimte

Woningbouwprogrammering, volkshuisvesting, milieubeleid IDOP's, grond aan- en verkopen, pachtzaken, uitvoering Grondexploitatiewet, planeconomie, bedrijvencontacten, Economisch Actieprogramma de Kempen en detailhandel, Keurmerk Veilig Ondernemen, parkmanagement, Kempisch Bedrijvenpark, toerisme, recreatie, afvalbeleid, bestemmingsplannen, ruimtelijke ordening, vastgoed, monumentenzorg en archeologiebeleid.

Openbare Werken

Voorbereiding en onderhoud van wegen, groenvoorzieningen, riolering, verkeersvoorzieningen, gemeentelijke gebouwen, energie en klimaatbeleid.

Welzijn

Wmo-beleid waaronder gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, ouderenbeleid, jeugd- en jongerenwerk, onderwijs (leerplicht, schoolvervoer), kinderopvang, peuterspeelzalen, sport, recreatie, speelterreinen, kunst, cultuur, gemeenschapshuizen, vrijwilligersbeleid, maatschappelijke stages.