Vergunningen en meldingen worden behandeld door de afdeling VTH Bladel. Wil je meer informatie of een afspraak maken? Neem dan op werkdagen tussen 9 en 12 uur telefonisch contact via 0497 - 36 16 36 of maak een afspraak via het contactformulier.

Wat is het?

Een loterij, prijsvraag of bingo is een kansspel. Een kansspel heeft de volgende kenmerken:

 • De speler kan een prijs winnen.
 • De speler heeft geen beslissende invloed op de uitslag.
 • De opbrengst van het kansspel gaat naar een goed doel van algemeen belang. Bijvoorbeeld een nieuw clubhuis, instrumenten voor de muziekvereniging of renovatie van de kerk.

Als je een kansspel wilt organiseren, heb je een vergunning nodig van de gemeente. Als je een bingo of kansspel ter promotie organiseert, is een melding voldoende.

Loterij

Voor het organiseren van een loterij heb je een vergunning nodig.

Kleine kansspelen

Voor kleine kansspelen, zoals een bingo, kienspel, een rad van avontuur, enveloppenspel of een vogelpiekspel, is geen vergunning nodig. Deze spelen moeten gemeld worden. De melding moet minimaal 14 dagen voor het houden van het spel worden ingediend bij de gemeente.

Hoe werkt het?

Regels organiseren loterij

Je mag met vergunning een loterij organiseren als je je houdt aan deze regels:

Loterij 

 1. Op alle loten en in alle publicaties over de loterij moet worden vermeld dat het college van burgemeester en wethouders van je gemeente vergunning heeft verleend, op welke datum dat is gebeurd en moet het kenmerk van de vergunning worden vermeld. Voor zover dat praktisch mogelijk is moet ook worden vermeld:
  1. De naam van vergunninghouder en het adres waar inlichtingen verkrijgbaar zijn;
  2. Het in de vergunning omschreven doel;
  3. Het aantal bewijzen van deelnemen en het bedrag van de inleg;
  4. De plaats en het tijdstip van de prijsbepaling.
 2. Er mogen niet meer dan het in de vergunning genoemde aantal bewijzen van deelneming, uitsluitend tegen de daarin aangegeven inleg, worden uitgegeven.
 3. De niet verkochte loten moeten vóór het tijdstip van prijsbepaling worden ingeleverd bij de in de vergunning aangegeven instantie.
 4. Personen die nog geen 18 jaar zijn mogen niet als deelnemer worden toegelaten. Als een persoon die nog geen 18 jaar is toch deelneemt en deze persoon als winnaar van een prijs moet worden aangewezen, dan moet de deelneming buiten aanmerking worden gelaten.

Prijzen 

 1. De prijzen die kopers van loten kunnen winnen, zijn bij elkaar maximaal € 4.500,00 (prijspeil 2014) waard.
 2. De opbrengst van de loterij wordt geheel besteed aan het in de vergunning omschreven doel.
 3. Alleen noodzakelijke kosten mogen worden gemaakt. De feitelijke uitgaven (prijzen en kosten) voor de loterij mogen niet meer bedragen dan 50% van de opbrengst van de verkochte loten.

Prijsbepaling 

 1. Om te bepalen op welke loten de prijzen vallen moet een methode worden gebruikt die elke invloed van buitenaf onmogelijk maakt en waarbij het toevalskarakter zeker is.
 2. De prijsbepaling vindt in het openbaar plaats.
 3. De persoon die genoemd is in de vergunning moet toezicht houden op de trekking. Deze persoon moet een kort verslagje van het verloop van de trekking maken. Constateert deze persoon dat de trekking niet goed verloopt, dan moet hij als dat nodig is de hele trekking ongeldig verklaren en laat hij direct daarna een nieuwe trekking plaatsvinden.

Verantwoording 

 1. Van de gelegenheid, waarvoor vergunning is verleend, moet een afzonderlijke, overzichtelijke, administratie worden gevoerd. Via het verantwoordingsformulier loterijvergunningen moet binnen 4 weken na prijsbepaling een verantwoording bij de gemeente worden ingediend.
 2. Binnen 4 weken na prijsbepaling moet in het openbaar bekend worden gemaakt op welke loten de prijzen zijn gevallen.

Overig 

 1. Een verleende vergunning kan worden ingetrokken als een of meer daaraan verbonden voorschriften wordt overtreden.

De artikelen 3 tot en met 7 uit de Wet op de kansspelen en de artikelen 2, 4 en 5 uit het Kansspelenbesluit zijn van toepassing op de loterij.

Regels organiseren klein kansspel

Je mag een klein kansspel organiseren als je je houdt aan deze regels en het kansspel minimaal 14 dagen van te voren meldt bij de burgemeester.

Organiserende vereniging/doel 

 1. De organiserende vereniging bestaat minimaal 3 jaar en heeft een duidelijk omschreven doel, niet zijnde de beoefening van enige vorm van kansspelen.
 2. De leden van de organiserende vereniging mogen op geen enkele manier persoonlijk voordeel halen uit het organiseren van het kleine kansspel.
 3. De doelstelling van het kleine kansspel mag niet in strijd zijn met het algemeen belang.

Prijzen 

 1. De prijzen in geld, premies of goederen mogen geen hogere waarde hebben dan € 400,00 per serie/set. De gezamenlijke waarde daarvan mag geen hogere waarde hebben dan € 1.550,00 per bijeenkomst (prijspeil 2014).

Overig 

 1. Op de locatie waar het kleine kansspel wordt georganiseerd vindt op hetzelfde moment geen soortgelijke bijeenkomst plaats.
 2. Als het kleine kansspel niet doorgaat geeft de organiserende vereniging dit door aan de gemeente.

De artikelen 7c en 7d van de Wet op de kansspelen zijn van toepassing op kleine kansspelen.

Regels organiseren promotioneel kansspel

Je mag een promotioneel kansspel organiseren als het doel is: reclame maken. Bijvoorbeeld voor een product, dienst of organisatie. Je moet je houden aan de voorwaarden in de Gedragscode promotionele kansspelen.

Regels organiseren winkelweekactie

Voor een winkelweekactie is een vergunning nodig van de Kamer van Koophandel. Een winkelweekactie is een loterij van gezamenlijke ondernemers (tenminste tien) in het midden- en kleinbedrijf, waarbij de ondernemers de loten gratis aan de klanten uitgeven. Deze loterij mag niet langer duren dan vier weken en mag ten hoogste twee maal per jaar plaatsvinden. Tevens mag de waarde van het prijzenpakket niet hoger zijn dan € 11.950,00. Ook mogen de ondernemers geen instantloten uitgeven. Instantloten zijn loten waar je direct na het verkrijgen van het lot kunt zien of je een prijs hebt gewonnen, bijvoorbeeld door het afkrassen van een afdeklaagje.

Wat moet ik doen?

 • Als het prijzenpakket van de loterij of prijsvraag minder dan € 4.500,- is, vraag je de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit minimaal 4 weken van tevoren.
 • Als het prijzenpakket van de loterij of prijsvraag meer dan € 4.500,- is, vraag je de vergunning aan bij de Kansspelautoriteit.
 • Let op! Als je een prijsvraag organiseert en het prijzenpakket is minder dan € 2.300,- hoef je de vergunning niet aan te vragen.

Bingo aanmelden

Uiterlijk 14 dagen van tevoren meld je de bingo aan bij de gemeente.

Kansspelbelasting

Als je een loterij, prijsvraag, bingo of ander kansspel organiseert, moet je kansspelbelasting betalen. Dit kan zelfs als je geen vergunning nodig hebt.

Wat heb ik nodig?

Geef bij je vergunningaanvraag of je bingo-melding de volgende gegevens:

 • de opzet van het kansspel
 • de dag en tijdstip waarop je het kansspel organiseert
 • de totale waarde van de prijzen
 • inschrijfnummer Kamer van Koophandel (van je bedrijf of vereniging)
 • kopie statuten van de vereniging

De gemeente heeft hiervoor standaard aanvraag- en meldingsformulieren.

Digitaal aanvragen

Je kunt de formulieren indienen met je DigiD of eHerkenning

Kosten

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een loterijvergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen bedragen € 50,50.

Aan een meldingsplichtig klein kansspel zijn geen kosten verbonden.

Hoe lang duurt het?

Loterij

 • Op een aanvraag om loterijvergunning moet binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag worden besloten. De aanvraag moet daarom ook minimaal 8 weken voor het houden van de loterij bij de gemeente worden ingediend.

Klein kansspel

 • Een klein kansspel moet uiterlijk binnen 14 dagen voor het houden van het kleine kansspel worden gemeld bij de gemeente. Als de melding tijdig is gedaan reageert de gemeente binnen 14 dagen.

Als een aanvraag of melding te laat wordt ingediend kan de gemeente besluiten de aanvraag of melding niet te behandelen en kan de loterij of het kleine kansspel dus niet doorgaan.