Je kunt als ouder of verzorger van een kind onder bepaalde omstandigheden in aanmerking komen voor een vergoeding van de vervoerskosten en/of de verzorging van het vervoer van en naar de school waar je kind onderwijs geniet.

Voor welke vervoersvoorziening kan ik in aanmerking komen?

Voor scholen voor (speciaal) basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs.

Indien de afstand tussen jouw woning en de dichtstbijzijnde toegankelijke school meer dan 6 kilometer bedraagt, kun je in aanmerking komen voor een van de volgende vervoersvoorzieningen:

 1. Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer en/of vervoer per fiets.
 2. Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer of vervoer per fiets t.b.v. een begeleider indien: 
  a. de leerling jonger is dan 9 jaar; 
  b. de leerling vanwege structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet zonder begeleiding naar school kan.
 3. Vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer: 
  a. de reistijd met openbaar vervoer bedraagt meer dan anderhalf uur en de reistijd met aangepast vervoer kan met 50% of meer worden teruggebracht. 
  b. openbaar vervoer ontbreekt. 
  c. begeleiding van de leerling is onmogelijk. 
  d. leerling is, gelet op zijn structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap, niet in staat -ook niet onder begeleiding- van openbaar vervoer gebruik te maken.
 4. Bekostiging op basis van de kosten van eigen vervoer.

Voor scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs

Indien de leerling door een structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet zelfstandig van het openbaar vervoer of de fiets gebruik kan maken, kun je in aanmerking komen voor een van de volgende vervoersvoorzieningen:

 1. Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer van de leerling en een begeleider.
 2. Vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer: 
  a. de reistijd met openbaar vervoer bedraagt meer dan anderhalf uur en de reistijd met aangepast vervoer kan met 50% of meer worden teruggebracht. 
  b. openbaar vervoer ontbreekt. 
  c. begeleiding van de leerling is onmogelijk. 
  d. leerling is, gelet op zijn structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap, niet in staat -ook niet onder begeleiding- van openbaar vervoer gebruik te maken.
 3. Bekostiging op basis van de kosten van eigen vervoer.

Vervoer leerlingen

Het vervoer voor de gemeente Bladel wordt uitgevoerd door Taxibedrijf Van der Wijst Bladel.

Hoe werkt het?

Je kunt leerlingenvervoer aanvragen als je kind naar een van de onderstaande scholen gaat: scholen voor basisonderwijs (BO) scholen voor voortgezet onderwijs (VO) speciale scholen voor basisonderwijs (SBO) speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) andere scholen zoals ZMLK, ZMOK, mytyl- en tyltylonderwijs, scholen voor zintuiglijk gehandicapten en meervoudig gehandicapten (mg) De gemeente kijkt hierbij naar de reisafstand die je kind moet afleggen. Daarnaast is het mogelijk om leerlingenvervoer aan te vragen als: je kind samen met een begeleider met het openbaar vervoer naar school reist. De afstand van huis naar school is hierbij niet van belang.

Wat moet ik doen?

De aanvraag voor een vervoersvoorziening moet worden ingediend bij de gemeente, voor elk schooljaar opnieuw. Het aanvraagformulier kun je met DigiD invullen en verzenden of downloaden, uitprinten, invullen en terugsturen. Een andere mogelijkheid is het formulier ophalen gedurende de openingstijden van het gemeentehuis. Aanvragen moeten vóór 1 juni worden ingediend. Indien je de aanvraag voor deze datum indient, dan kun je er zeker van zijn dat het vervoer voor je kind voor het daarop volgende schooljaar op tijd geregeld is.

Beoordeling aanvragen

Het is mogelijk dat je aanvraag ter beoordeling voor een onafhankelijk medisch vervoersadvies, wordt doorgestuurd naar het sociaal medisch expertisebureau Argonaut. Een medisch adviseur (arts) zal de aanvragen beoordelen. Hij gebruikt hiervoor de toelaatbaarheidsverklaring van de school en van belang zijnde informatie, zoals medische dossiers en andere rapportages waaruit de vervoersbehoefte kan worden vastgesteld. Het is dus belangrijk dat je zoveel mogelijk relevante informatie verstrekt. Te denken valt aan medische verklaringen van huisarts, kinderarts, jeugdpsychiater en gegevens over voorgeschreven medicatie. Maar ook rapportages van psychologisch en/of orthopedagogisch onderzoek, een schoolhandelingsplan, een gedragsobservatierapportage, (be)handelingsplannen van dagcentrum of dagbehandeling, een indicatierapport van CIZ of jeugdzorg kunnen een goed beeld van het functioneren van je kind geven. Deze rapportages zijn bij voorkeur niet ouder dan twee jaar. De toegezonden gegevens zal de arts gaan beoordelen. Als deze hierna niet voldoende inzicht heeft gekregen in hoeverre de leerling aanspraak kan maken op zijn zelfredzaamheid, dan word je met je kind uitgenodigd voor een gesprek. Na het gegevensonderzoek en eventueel spreekuur stelt de arts een advies op over je aanvraag. Je wordt op de hoogte gesteld van de strekking van het advies voordat het advies naar de gemeente wordt gezonden. Er zijn geen kosten verbonden aan dit onderzoek.

Aanvraag versturen per mail met PDF bijlage

Contactpersonen

Heb je vragen? Neem dan contact op met mevrouw M. Tijssen of mevrouw M. Mastwijk, tel. 0497 - 36 16 36 of per e-mail: leerlingenvervoer@bladel.nl