Er kunnen verschillende problemen ontstaan met water en riolering die voor jou als inwoner voor overlast kunnen zorgen. Voorbeelden zijn wateroverlast, verstoppingen van het riool, stankoverlast, etc. Vaak kun je zelf iets doen om het probleem op te lossen.  Als je probleem zelf niet is op te lossen kun je een melding doen. Dit kan via het Klacht- en meldpunt(externe link) of via telefoonnummer 0497 - 36 16 36. Voor calamiteiten kun je bellen met telefoonnummer 0497 - 36 14 44.

Pomp- of schakelkast

Storing rioolgemaal

Binnen de bebouwde kom van de Kempengemeenten wordt het afvalwater onder vrij verval afgevoerd. Op een aantal plaatsen zijn pompen aanwezig, bijvoorbeeld om het rioolwater naar de rioolwaterzuivering te transporteren. Al de gemalen in de bebouwde kom zijn aangesloten op een geautomatiseerd systeem. Indien er sprake is van een pompstoring wordt deze via dit systeem gesignaleerd en onderneemt de gemeente direct actie.

Storing drukriolering

In het buitengebied zijn de panden aangesloten op drukriolering. Dit is een stelsel van kleine pompjes en persleidingen. Vanwege het grote aantal zijn deze niet allemaal aangesloten op een geautomatiseerd systeem. Als het drukrioolpompje in storing is, begint een rode signaleringslamp te branden. Je kunt dit melden aan de gemeente, waarna wij de storing oplossen. Vermeld hierbij duidelijk het nummer dat op de kast is aangebracht.

Putten en kolken

Putten zijn de grote ronde (soms vierkante) deksels in de weg of stoep en hebben geen openingen. Kolken zijn de roosters in de weg en/of stoepranden en zorgen voor de afvoer van regenwater. Als er iets niet in orde lijkt of als je overlast ervaart, meldt het dan bij de gemeente zodat zij de situatie kan onderzoeken.

Water op straat, fietspad of parkeerplaats

Straatkolken en rioolbuizen zorgen voor de afvoer van het regenwater. Tijdens regenbuien is het normaal dat het enige tijd duurt voordat het water weg kan stromen. Er blijft dan enige tijd water staan. Binnen een uur na de regenbui hoort het water weg te zakken. Als dit niet het geval is, of als een straatkolk zichtbaar verstopt is, maak hier dan melding van via het Klacht- en meldpunt(externe link). De gemeente zal dan zo spoedig mogelijk het probleem verhelpen.

Schade aan put of kolk

Is er een putdeksel weg? Dan is er sprake van een zeer gevaarlijke situatie. Neem direct contact op met de gemeente. Is er sprake van schade aan een putje, rooster of kolk geef dit dan door aan de gemeente via het Klacht- en meldpunt(externe link).

Rioollucht op straat

Bij aanhoudend droog weer kan het ‘stankslot’ (sifon) van de kolk droog komen te staan. Er is dan sprake van een open verbinding met het riool en dat kan leiden tot stankoverlast. Een emmer water in de kolk gooien is in deze gevallen meestal afdoende om de stank te verhelpen. Als na twee dagen de stank nog steeds aanhoudt laat dit dan weten aan de gemeente. Zij controleert dan of de kolk technisch nog wel in orde is.

Stank

Rioollucht in huis

Controleer of alle stankafsluiters (sifons) goed werken en goed aangesloten zijn. Kijk ook naar de standleiding (ontluchtingspijp van de binnenhuisriolering, deze loopt meestal tot onder het dak). Vaak wordt een regenpijp als standleiding gebruikt. Komt de rioollucht uit de regenpijp, voorzie deze dan ook van een stankafsluiter. Je kunt ook een loodgieter inschakelen, deze kan voor je vaststellen wat het probleem is.

Rioollucht op straat

Bij aanhoudend droog weer kan het ‘stankslot’ (sifon) van de kolk droog komen te staan. Er is dan sprake van een open verbinding met het riool en dat kan leiden tot stankoverlast. Een emmer water in de kolk gooien is in deze gevallen meestal afdoende om de stank te verhelpen. Als na twee dagen de stank nog steeds aanhoudt laat dit dan weten aan de gemeente. Zij controleert dan of de kolk technisch nog wel in orde is.

Stankoverlast van sloot of beek

Stinkt de sloot of beek bij jouw in de buurt? Dit kan meerdere oorzaken hebben. Als je het meldt bij de gemeente dan kan de beheerder langskomen om de oorzaak te achterhalen. Meld stankoverlast via het Klacht- en meldpunt(externe link).

Verstoppingen

Verstopte huisaansluiting

De gemeente moet zorgen voor onderhoud van het openbare riool. Je bent zelf verantwoordelijk voor riool op je eigen terrein. Is het riool bij jou verstopt? Dan moet jij of de gemeente de verstopping oplossen. Dit hangt af van de plek waar de verstopping veroorzaakt is:

  • Ligt de oorzaak op gemeentegrond? Neem dan contact op met de gemeente. De gemeente moet het oplossen en betaalt de kosten.
  • Ligt de oorzaak op jouw eigen grond? Je moet het oplossen en betaalt zelf.

Wat moet ik doen?

Heb je klachten over de afvoer van regenwater in je straat, dan kun je contact opnemen met de gemeente. Gaan je klachten over een weg die de gemeente niet beheert dan kun je contact opnemen met de eigenaar of verhuurder van het woningblok.

De gemeente Bladel hanteert het principe dat de vervuiler betaalt, ongeacht waar de verstopping zich bevindt (particuliere of gemeentegrond). De bewoner moet zelf de verstopping verhelpen of een ontstoppingsbedrijf inschakelen. Als de verstopping wordt veroorzaakt door een technisch gebrek op het gemeentelijke deel (door bijvoorbeeld ernstige verzakkingen of gescheurde buizen), kan de nota -voorzien van een rapport van de ontstopper- naar de gemeente worden gestuurd (team Openbare Werken).
Ontstoppingsbedrijven zijn o.a.

en zijn op de hoogte van deze regeling.

In alle andere gevallen zijn de kosten voor jouw rekening.

Een verstopping kun je zelf grotendeels voorkomen. Zorg ervoor dat er geen vaste stoffen, zoals textiel, luiers, maandverband, schoonmaakdoekjes, vaatdoekjes en zand in de rioolafvoer terecht komen. Ook vloeibare stoffen, zoals vet en olie zijn vaak veroorzakers van een verstopt riool. Voor meer informatie over een goed rioolgebruik kijk op: www.riool.info(externe link).

Rioolverstopping oplossen

Laat eerst onderzoeken waar de oorzaak van de verstopping zit. Hiervoor moet de eigenaar de erfscheidingsput (laten) opgraven. De locatie van de erfscheidingsput kun je opvragen bij de gemeente.
Ligt de oorzaak op jouw grond? Dan moet jij het oplossen en de kosten betalen.

Vergoeding voor kosten oplossen verstopping

Heb je kosten gemaakt om de verstopping op te lossen? Dan kun je alleen een vergoeding krijgen als de oorzaak op gemeentegrond ligt. Informeer hiernaar bij de gemeente.

Rioollucht in huis

Controleer of alle stankafsluiters (sifons) goed werken en goed aangesloten zijn. Kijk ook naar de standleiding (ontluchtingspijp van de binnenhuisriolering, loopt meestal tot onder het dak). Vaak wordt een regenpijp als standleiding gebruikt. Komt de rioollucht uit de regenpijp, voorzie deze dan ook van een stankafsluiter. Je kunt ook een loodgieter inschakelen, deze kan voor jou vaststellen wat het probleem is.

Water op straat of openbare verharding

Straatkolken en rioolbuizen zorgen voor de afvoer van het regenwater. Tijdens regenbuien is het normaal dat het enige tijd duurt voordat het water weg kan stromen. Er blijft dan enige tijd water staan. Binnen een uur na de regenbui hoort het water weg te zakken. Als dit niet het geval is, of als een straatkolk zichtbaar verstopt is, maak hier dan melding van via Klacht- en meldpunt(externe link). De gemeente zal dan zo spoedig mogelijk het probleem verhelpen.

Verstopte duiker

Een duiker is een buis onder de weg of inrit, die twee watergangen met elkaar verbindt. Meldt het bij de gemeente als u gezien heeft dat het water niet goed doorstroomt. De beheerder kan dan langskomen om de oorzaak te achterhalen.

Watergangen

De watergangen in de Kempen worden onderhouden door de gemeente, waterschap De Dommel en/of Rijkswaterstaat. Met de term watergang wordt in de regel bedoeld:

  • Een rivier of beek
  • Een kanaal, sloot of greppel

Verontreiniging

Bij een geconstateerde verontreiniging is snel handelen belangrijk, om te voorkomen dat de situatie verergert. De beherende instantie kan echter niet alle watergangen 24 uur per dag controleren. Daarom ontvangt de gemeente graag direct een melding zodra je verontreinigingen signaleert. Denk hierbij aan olie, chemicaliën, zwerfvuil of rioolvuil (wc-papier) in het water of tegen / op de taluds.

Waterpeil te hoog

Na hevige regenbuien is het normaal dat het waterpeil enige tijd stijgt. Binnen een dag hoort het waterpeil weer terug te zijn op het normale niveau. Meldt het bij de gemeente als het waterpeil in de watergang voor langere tijd te hoog blijft. De beheerder kan dan de oorzaak achterhalen.

Verstopping duiker

Een duiker is een buis onder de weg of inrit, die twee watergangen met elkaar verbindt. Meldt het bij de gemeente als je gezien hebt dat het water niet goed doorstroomt. De beheerder kan dan langskomen om de oorzaak te achterhalen.

Stankoverlast watergang

Stinkt de watergang bij jou in de buurt? Dit kan meerdere oorzaken hebben. Als je het meldt bij de gemeente dan kan de beheerder langskomen om de oorzaak te achterhalen.

Dode of zieke watervogels/vissen

Bij meerdere dode dieren en warm weer (boven de 20 graden Celsius) is haast geboden om in actie te komen. Indien het om botulisme gaat is het gevaar dan namelijk groot dat de sterfte zich uitbreidt. Bel direct de gemeente om je melding telefonisch door te geven.

Aanwezigheid van blauwalg

Veel, vooral stilstaande watergangen kampen regelmatig met blauwalgenoverlast. Vaak is warm weer de oorzaak van het de verschijning van blauwalgen in het oppervlaktewater. Pas wanneer de temperatuur weer daalt, zullen de algen (van)zelf verdwijnen. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan dat enkele weken duren.

Als de hoeveelheid algen in het water toeneemt en er een dikke drijflaag van blauwalgen ontstaat in de watergang, zal de beheerder maatregelen nemen. Mensen die in contact komen met water dat blauwalgen bevat, worden geadviseerd een normale lichaamshygiëne toe te passen, zoals handen wassen en/of douchen. Iedereen wordt geadviseerd om extra zorgvuldig te zijn en geen onnodig contact met het betreffende water te hebben.

Blauwalgen zijn bacteriën. Ze komen vooral voor in zoet, stilstaand water dat rijk is aan voedingstoffen (door plantenresten, visaas, broodresten en/of hondenpoep). Blauwalgen vormen aan het wateroppervlak een drijvende laag die op olie lijkt. Ze ontwikkelen zich vaak veel sneller bij warm weer, waardoor de drijflaag dan sterk in dikte toeneemt. Door ruimtegebrek sterven de algen af en vormen dan een stinkende brij. Wanneer ze afsterven, verandert hun kleur van groen naar lichtblauw. Bij het afsterven produceren blauwalgen ook giftige stoffen, die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier. Bekende klachten zijn: maag- en darmklachten, duizeligheid en ademhalingsproblemen.

Aanwezigheid van muskusrat / beverrat

Muskusratten en beverratten leveren door hun graafgedrag (ze graven gangen en holen) veel gevaar op voor de stevigheid van dijken, oevers en kades van watergangen. De dieren zijn van kop tot staart circa 60 cm lang en zwemmen met hun rug boven water. Heb je een muskus- of beverrat gezien? Neem dan contact op met waterschap De Dommel.

Foto van een muskusrat
Afbeelding van een beverrat


Teveel waterplanten, kroos of bagger (slib)

Meldt het bij de gemeente als het water en/of de oever vol staan met planten of als er veel bagger of kroos aanwezig is. Een teveel hiervan is niet goed voor de doorstroming en kwaliteit van de watergang. Meldt het ook bij de gemeente als je de Grote Waternavel (zie afbeelding) of andere woekerplanten ziet.

Afbeelding van Grote Waternavel in een rivier
Afbeelding van de waterplant Groter Waternavel

Wateroverlast

Wateroverlast kan voorkomen op de volgende locaties:

Water in je kelder, kruipruimte of tuin

De eigenaar van een perceel is zelf verantwoordelijk voor het op eigen terrein treffen van maatregelen tegen wateroverlast. De gemeente kan je wel adviseren over de te treffen maatregelen. Om vast te stellen of het probleem wordt veroorzaakt door een te hoge stand van het grondwater kun je contact opnemen met de gemeente.

Vochtproblemen in huis of bedrijfspand

Een muffe lucht of schimmelplekken duiden op vocht in je huis of bedrijfspand. Om dit soort problemen op te lossen, is het van belang om eerst de oorzaak te achterhalen. De eigenaar van een woning of bedrijfspand is zelf verantwoordelijk voor het op eigen terrein treffen van maatregelen tegen wateroverlast. De gemeente kan je wel adviseren over de te treffen maatregelen.

Mensen produceren in huis veel vocht: ademen, koken, wassen of planten water geven. Zeker als de geiser geen afvoer heeft of de keuken geen afzuigkap. Daarom is ventilatie belangrijk, bijvoorbeeld via roosters in de ramen. Dat ventileert constant een beetje. Om flink door te luchten, kunnen de ramen één keer per dag even open. Ook het verwarmen van ruimten helpt om vocht te verdrijven.

Water op straat of openbare verharding

Straatkolken en rioolbuizen zorgen voor de afvoer van het regenwater. Tijdens regenbuien is het normaal dat het enige tijd duurt voordat het water weg kan stromen. Er blijft dan enige tijd water staan. Binnen een uur na de regenbui hoort het water weg te zakken. Als dit niet het geval is, of als een straatkolk zichtbaar verstopt is, maak hier dan melding van via het Klacht en meldpunt(externe link). De gemeente zal dan zo spoedig mogelijk naar een oplossing zoeken.

Water op (speel)velden of in openbaar groen (park, wadi

Na hevige regenbuien is het normaal dat het enige tijd duurt voordat water weg kan zakken in de ondergrond. Er zal enige tijd water blijven staan. In een park of op een speelveld kan dit een dag duren; in een wadi twee dagen. Meldt het bij de gemeente als het wegzakken langer duurt, zij kan dan de oorzaak daarvan achterhalen.

Overtollig water in sloten of vijver(s)

Na hevige regenbuien is het normaal dat het waterpeil enige tijd stijgt. Binnen een dag hoort het waterpeil weer terug te zijn op het normale niveau. Meldt het bij de gemeente of het waterschap als het waterpeil voor langere tijd te hoog blijft, zij kan dan de oorzaak achterhalen.

Wegverzakking

Indien je een plaatselijke wegverzakking boven een rioolleiding constateert dan kan dat duiden op een gat in het riool of een andere beschadiging van de rioolleiding. Meldt dit daarom direct telefonisch bij de gemeente om gevaarlijke situaties te voorkomen. Calamiteitenlijn 0497 - 36 14 44.