Informatie van de overheid moet zo veel mogelijk openbaar zijn. Dit staat in de Wet open overheid (Woo). U hebt bijvoorbeeld recht op informatie over het beleid en de besluiten van de gemeente. De gemeente informeert haar inwoners hierover via persberichten, huis-aan-huisbladen of de website.

Als u informatie wilt opvragen die de gemeente (nog) niet openbaar heeft gemaakt, kunt u een Woo-verzoek indienen bij de gemeente.

Let op! Als u deze informatie ook wilt hergebruiken, dient u geen Woo-verzoek maar een Who-verzoek in.

In de gemeente Bladel worden geen Woo-verzoeken geaccepteerd die per fax of per e-mail worden ingediend. U kunt uw Woo-verzoek per post sturen naar: gemeente Bladel, Postbus 11, 5530 AA Bladel.

Hoe werkt het?

U kunt een Woo-verzoek indienen als:

 • u duidelijk aangeeft waarover u informatie wilt ontvangen;
 • de gemeente de informatie ook echt heeft;
 • de informatie gaat over het beleid van de gemeente;
 • de informatie is vastgelegd, bijvoorbeeld op papier, film, foto, tape of een digitaal bestand.

De gemeente kan u de informatie op verschillende manieren geven. Bijvoorbeeld een kopie van een document of een samenvatting daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen bekijken.

Wat moet ik doen?

U kunt een Woo-verzoek zowel schriftelijk als mondeling indienen:

 • De gemeente beslist binnen 4 weken op uw verzoek.
 • De gemeente kan deze termijn verlengen met 2 weken. Zij moet u dan uitleggen waarom de termijn verlengd wordt. Dit moet schriftelijk, vóórdat de eerste 4 weken voorbij zijn.
 • Wijst de gemeente uw verzoek toe, dan kan zij de informatie op verschillende manieren aan u geven. Zo kunt u een kopie krijgen van een document of een samenvatting of uittreksel daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen inzien.
 • Wijst de gemeente uw verzoek af of beslist de gemeente niet binnen de termijn? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken.
 • Beslist de gemeente niet binnen de termijn op uw verzoek? U hebt dan recht op een dwangsom en u kunt direct beroep instellen bij de rechter. U moet dan eerst de gemeente in gebreke stellen. Gebruik hiervoor het Formulier ingebrekestelling.

Wanneer u documenten opvraagt waarin gegevens staan die betrekking hebben op derden kan het nodig zijn om uw Woo-verzoek aan de betrokkenen toe te sturen. Zij krijgen dan de kans om aan te geven of zij er bezwaar tegen hebben dat de documenten verstrekt worden. Het is dus mogelijk dat uw identiteit bekend wordt bij de betrokkenen. Wij zullen Woo-verzoeken uiteraard alleen doorsturen naar betrokkenen wanneer dit noodzakelijk is.

Woo verzoek indienen

Afwijzen Woo-verzoek

De gemeente wijst uw verzoek af als een van de uitzonderingen in de Woo van toepassing is. Bijvoorbeeld wanneer het verstrekken van de informatie de veiligheid van Nederland schaadt of wanneer het gaat om vertrouwelijke persoons- of bedrijfsgegevens.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn met 2 weken verlengen.

Bezwaar maken

 • Als de gemeente niet op tijd beslist, kunt u bezwaar maken 
 • Wijst de gemeente uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.