Indien u in de gemeente Bladel een geregistreerd partnerschap wilt afspreken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen om een datum en tijdstip te reserveren. Laat uw gegevens achter en wij bellen u voor het maken van de afspraak.

Bel me terug voor huwelijk of partnerschapsregistratie

Wat is het?

Het afsluiten van een geregistreerd partnerschap duurt maximaal 45 minuten. Er mag niet met confetti, rijst of bloemen gestrooid worden (ook niet buiten het gemeentehuis).

Een kosteloos geregistreerd partnerschap kan alleen afgesproken worden als één of beide partners ingeschreven zijn in de basisregistratie personen van de gemeente Bladel. Er mogen maximaal 10 personen bij de voltrekking/registratie aanwezig zijn. Voor verdere voorwaarden zie tabblad: 'Wat moet ik doen?'.

Sinds 1 september 2015 bestaat er geen huwelijksaangifte/ondertrouw meer, maar kan worden volstaan met een verklaring: de zogenaamde 'Melding van voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap'. Deze verklaring moet worden ingeleverd bij de huwelijksgemeente. Voor de beoordeling van de melding is het van belang dat de melding ruim (6 tot 8 weken) voor de huwelijksdatum bij ons binnen is. Nadat deze melding van voorgenomen geregistreerd partnerschap bij de ambtenaar van de burgerlijke stand is binnen gekomen wordt onderzocht of het geregistreerd partnerschap geregistreerd kan worden.

Bij de verklaring 'Melding van voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap' dient u van u en uw partner een geldig legitimatiebewijs mee te sturen/in te leveren. Tevens dient u een kopie van het legitimatiebewijs van de getuigen mee te sturen/in te leveren.

Woont u beiden buiten Nederland dan moet u, als u in een Nederlandse gemeente wilt trouwen, zich wenden tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente ’s-Gravenhage. Voorwaarde is dat een van de partners de Nederlandse nationaliteit bezit. Nederlanders die buiten Nederland woonplaats hebben en die in Nederland hun partnerschap willen laten registreren, moeten zich eveneens wenden tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente ’s-Gravenhage.

Gelegenheid tot het hebben van een persoonlijk gesprek met de ambtenaar die uw geregistreerd partnerschap registreert is alleen mogelijk op donderdagmiddag op afspraak. U hebt dan een gesprek van ongeveer 1 uur.

Trouwambtenaren

Wanneer u of uw partner niet in Nederland geboren zijn kan het zijn dat er een geboorteakte met oudernamen en een verklaring van ongehuwd zijn gevraagd worden. Zijn de over te leggen uittreksels niet in de Nederlandse taal gesteld dan dienen deze te worden vertaald in Nederland door een beëdigd vertaler. Indien de uittreksels gesteld zijn in de Duitse of Engelse taal hoeven ze niet vertaald te worden. U dient er ook rekening mee te houden dat buitenlandse akten mogelijk in het land van afgifte gelegaliseerd dienen te worden. In sommige landen kan het lang duren voordat de documenten terug zijn.

Alle eventueel door u te overleggen uittreksels of akten moeten van recente datum zijn (maximaal 6 maanden oud).

Hoe werkt het?

Samen met de gemeente bespreekt u onder meer:

 • de datum;
 • de locatie;
 • welke ambtenaar u wilt;
 • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie;
 • wat de kosten zijn.

Belangrijk is dat:

 • u en uw partner allebei 18 jaar of ouder zijn;
 • jullie ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders.

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn 3 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
 • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
 • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.

Wat moet ik doen?

Het geregistreerd partnerschap kan worden voltrokken in de gemeente waar u bent ingeschreven of in een keuzegemeente. Indien u in de gemeente Bladel een geregistreerd partnerschap wilt afspreken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen om een datum en tijdstip te reserveren.

Indien u voor een andere locatie binnen de gemeente Bladel kiest dan het gemeentehuis, kunt u hiervoor een verzoek doen. Dit verzoek kan uiterlijk 10 weken voor de registratiedatum worden ingediend. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal voor de partnerschapsregistratie maximaal 45 minuten op de locatie aanwezig zijn.

Om uw partnerschap te laten registreren moeten u en uw partner meerderjarig zijn (ten minste 18 jaar).

Bij de partnerschapsregistratie dienen ten minste 2 en ten hoogste 4 meerderjarige getuigen aanwezig te zijn. Het is mogelijk om op maandag t/m zaterdag tussen 09.00 en 16.00 uur uw partnerschap te laten registreren.

 • U meldt bij de gemeente dat u een geregistreerd partnerschap wilt sluiten. Doe dit minstens 14 dagen van tevoren in de gemeente waar u wilt dat uw partnerschap geregistreerd wordt.
 • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben.

Geregistreerd partnerschap met een niet-Nederlander

Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u het partnerschap aan te gaan voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

 • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen;
 • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
 • een buitenlands geregistreerd partnerschap ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
 • een beëindigd buitenlands partnerschap in Nederland wilt laten registreren.

Aan het kosteloos laten voltrekken van uw geregistreerd partnerschap zijn een aantal regels verbonden:

 • Alleen als één of beide partners ingeschreven zijn in de basisregistratie personen van de gemeente Bladel, komt u in aanmerking voor een kosteloos huwelijk of partnerschapsregistratie.
 • Er mogen maximaal 10 personen bij de voltrekking/registratie aanwezig zijn.
 • De tijdsduur is maximaal 15 minuten.
 • Er mag geen muziek gedraaid worden.
 • Er zijn geen bloemen aanwezig.
 • Er mag niet met confetti, rijst of bloemen gestrooid worden (ook niet buiten het gemeentehuis).
 • Er is geen bode aanwezig.
 • U kunt geen gebruik maken van getuigen van de gemeente.
 • De ambtenaar van de burgerlijke stand draagt geen toga.
 • Er vindt geen persoonlijk gesprek plaats met de ambtenaar die uw huwelijk/geregistreerd partnerschap voltrekt.

Digitaal aanvragen

Indien u in de gemeente Bladel een geregistreerd partnerschap wilt afspreken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen om een datum en tijdstip te reserveren.

U kunt de melding van voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap digitaal indienen met uw DigiD of de melding opsturen naar de gemeente. De melding moet worden gedaan bij de gemeente waar het partnerschap geregistreerd wordt.

Met DigiD

Hier kunt u uw huwelijk of geregistreerd partnerschap online indienen

Hier kunt u uw achternaam partner gebruiken of wijzigen, online indienen

Afgeven, via de mail of per post

Melding voorgenomen-huwelijk met partner uit Nederland en EU

Melding voorgenomen geregistreerd partnerschap met partner uit Nederland en EU

Melding voorgenomen huwelijk met partner van buiten de EU

Melding voorgenomen geregistreerd partnerschap met partner van buiten de EU

Wat heb ik nodig?

Bij huwelijksaangifte/aangifte partnerschapregistratie hoeft u in principe geen documenten te overleggen als u beiden ingeschreven staat in een gemeente binnen Nederland.

Wanneer u of uw partner niet in Nederland geboren zijn kan het zijn dat er een geboorteakte met oudernamen en een verklaring van ongehuwd zijn gevraagd worden. Zijn de over te leggen uittreksels niet in de Nederlandse taal gesteld dan dienen deze te worden vertaald in Nederland door een beëdigd vertaler. Indien de uittreksels gesteld zijn in de Duitse of Engelse taal hoeven ze niet vertaald te worden. U dient er ook rekening mee te houden dat buitenlandse akten mogelijk in het land van afgifte gelegaliseerd dienen te worden. In sommige landen kan het lang duren voordat de documenten terug zijn.

Informeer vooraf bij de gemeente waar u gaat trouwen welke documenten u precies moet meenemen. Soms heeft de gemeente waar u de melding doet deze documenten al. U hoeft dan niet alle onderstaande documenten zelf mee te nemen:

 • afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner
 • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
 • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen

In bepaalde situaties hebt u aanvullende documenten nodig:

U hebt eerder een huwelijk of geregistreerd partnerschap gehad

 • bewijs dat uw laatste huwelijk of geregistreerd partnerschap beëindigd is (zoals een echtscheidingsakte of overlijdensakte)

Kosten

Leges 2021

Maandag om 09.00 uur en 09.30 kosteloos

Overige tijden op maandag € 367,60 (inclusief trouw-/partnerschapsboekje). Dinsdag t/m vrijdag € 367,60 (inclusief trouw-/partnerschapsboekje). Zaterdag € 414,85 (inclusief trouw-/partnerschapsboekje)

Toeslag partnerschapsregistratie op locatie € 82,75. Partnerschapsboekje € 33,60. Verklaring huwelijksbevoegdheid € 24,60

De kosten van partnerschapsregistratie dienen bij de aangifte te worden voldaan.

Aanvullende informatie

 • Als u uw geregistreerd partnerschap wilt laten omzetten in een huwelijk, vraagt u de gemeente om een 'akte van omzetting'.
 • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
 • Een buitenlands partnerschap wordt niet erkend, wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

Overige voorwaarden

 • U mag geen partnerschap aangaan met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden tot een geregistreerd partnerschap.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Als u niet voldoet u aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Gevolgen geregistreerd partnerschap in buitenland

Er zijn landen die het geregistreerd partnerschap niet erkennen. Dit kan gevolgen hebben als u bijvoorbeeld wilt gaan wonen in een ander land. Informeer bij de ambassade of dit voor u het geval is.

Babs voor één dag

De mogelijkheid bestaat om een eigen Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS) voor één dag te laten benoemen om het huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken.

De gemeente Bladel hecht daarbij wel aan de kwaliteit van de huwelijksceremonie. Om deze kwaliteit zo goed mogelijk te garanderen is het laten benoemen van een BABS aan voorwaarden verbonden. Eén van deze voorwaarden is dat de beoogd BABS eerder werkzaam is geweest als (Buitengewoon) Ambtenaar van de Burgerlijke Stand en daarvoor beëdigd is door een Nederlandse rechtbank. Zonder deze beëdiging is een benoeming tot BABS voor één dag niet mogelijk. Een bewijs van deze beëdiging wordt daarom gevraagd als door het aanstaande (echt)paar een aanvraag wordt gedaan voor een beoogd BABS voor één dag. De gemeente Bladel verzorgt deze beëdiging niet voor de beoogde BABS.

Deze voorwaarde is ook opgenomen in het aanvraagformulier.