Op 18 december 2014 heeft de raad een besluit genomen tot het vaststellen van de cultuurnota gemeente Bladel 2014-2018 Cultuur kleurt de gemeente. In de cultuurnota is een prioritering aangebracht in de strategieën die in de nota benoemd zijn. De grootste prioriteit ligt bij versterking van de cultuureducatie, gevolgd door het inzetten van cultuur bij lokale beleidsdoelen, actieve cultuurparticipatie, cultureel erfgoed en passieve cultuurparticipatie. In de cultuurnota worden de strategieën in volgorde van prioriteit verder uitgewerkt.

Hoe werkt het?

Stimuleringsregeling cultuurinnovatie (budget € 4.000,-)

Om invulling te geven aan vernieuwing, cultuurdeelname en kunst heeft de gemeente een stimuleringsregeling cultuurinnovatie. Via deze regeling kunnen initiatieven worden ondersteund die iets toevoegen aan het reguliere cultuuraanbod in de gemeenten onder de voorwaarde dat het initiatief een lokaal beleidsdoel ondersteunt en daarbij een bijdrage levert aan participatie en/of bewustwording. De initiatieven voor deze projecten kunnen worden genomen door cultuurmakers en cultuurdragers.

Voor deze regeling is er jaarlijks € 4.000,- beschikbaar. De maximum bijdrage per project of activiteit is € 1.500,-. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld op grond van het principe “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. Indien er ten tijde van besluitvorming op een aanvraag geen budget meer beschikbaar is, wordt die aanvraag geweigerd.

De aanvrager kan éénmaal per kalenderjaar en maximaal drie jaar achter elkaar een bijdrage in de kosten van een project, festival of andere culturele activiteit aanvragen.

Wat moet ik doen?

Om vooraf wellicht teleurstellingen te voorkomen en om je moeite te besparen is het belangrijk dat je het volgende in acht neemt: Het college kan de subsidie in ieder geval weigeren:

  1. als de te subsidiëren activiteiten niet of niet in overwegende mate gericht zijn op de gemeente of haar inwoners of als ze onvoldoende ten goede komen aan de gemeente of haar inwoners;
  2. in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur;
  3. als de aanvraag niet voldoet aan regels die zijn gesteld om voor subsidie in aanmerking te komen;
  4. als de subsidieverstrekking in strijd is met een wettelijk voorschrift;
  5. als al een gemeentelijke subsidie voor de activiteiten is ontvangen;
  6. als de aanvrager ook zonder subsidieverstrekking over voldoende gelden, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden kan of heeft kunnen beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken;
  7. als de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd niet passen binnen de gemeentelijke beleidsdoelstellingen en het actuele beleidskader.

Jubilea

Jubilea kan men ver van te voren aan zien komen. In de jaren voorafgaand aan een jubileum kan daar tijdig op ingespeeld worden (bijvoorbeeld door het reserveren van gelden, inzetten van vrijwilligers en werven van voldoende sponsoren). Het feit dat een stichting of vereniging een jubileum te vieren heeft, is daarom niet voldoende om voor subsidie in aanmerking te komen.

Aanvragen

Je kunt de subsidie online aanvragen met je DigiD of het aanvraagformulier printen, invullen en opsturen naar de gemeente.