Vergunningen en meldingen worden behandeld door de afdeling VTH Bladel. Wil je meer informatie of een afspraak maken? Neem dan op werkdagen tussen 9 en 12 uur telefonisch contact op via 0497 - 36 16 36 of maak een afspraak via het contactformulier.

Wat is het?

Op 5 november 2015 heeft de gemeenteraad besloten om het onderdeel ‘het bewaren van houtopstanden’ in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te wijzigen. Dat houdt in dat de meeste bomen tot een omtrek van 120 cm op borsthoogte nu zonder kapvergunning mogen worden geveld. Dit past binnen het streven van de gemeenteraad naar minder regels voor de inwoners.

Deze regeling geldt niet voor bomen op gemeentegrond en bomen die op de lijst staan van monumentaal groen en herdenkingsbomen, deze bomen blijven beschermd.

Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom. Op deze website van de gemeente Bladel staat informatie over de bepalingen zoals deze in de APV zijn opgenomen. Zodoende kun je zelf al een inschatting maken of het vellen van je boom een vergunningsplichtige activiteit is.

Hoe werkt het?

Bomen op gemeentegrond

Voor de bomen op gemeentegrond blijft de ondergrens van 80 cm omtrek op borsthoogte gehandhaafd. Deze bomen staan vaak op zichtlocaties en verdienen daarom extra bescherming.

Monumentaal groen

Monumentale bomen en herdenkingsbomen mogen nooit zonder vergunning worden geveld. Daarbij gaat het niet alleen om bomen, maar soms ook om bosjes en houtopstanden. Daarom spreken we ook van ‘monumentaal groen’.

Burgemeester en wethouders hebben lijsten vastgesteld van monumentaal groen en herdenkingsbomen. Bomen die dus extra worden beschermd. Daaraan is uitgebreid voorwerk voorafgegaan. Door een boomdeskundig bureau is een inventarisatie gemaakt van alle belangrijke bomen en aan de hand van diverse criteria zijn punten toegekend. Dat heeft geresulteerd in een lijst van 216 monumentale groenobjecten. In veel gevallen gaat het om bomen op privégrond. Daarom hebben de eigenaren gelegenheid gekregen om te reageren op het voornemen de betreffende boom een beschermde status te geven. In totaal hebben we 29 inspraakreacties gekregen. Naar aanleiding hiervan is de lijst aangepast. Ook zijn nog drie bomen aangemeld. Op de definitieve lijst staan 216 monumentale groenobjecten, waarvan 146 op privégrond. De bomen op de lijst mogen alleen worden geveld als er zwaarwegende redenen zijn, bijvoorbeeld omdat de boom ziek is of wanneer de veiligheid in het geding is.

De lijst monumentaal groen en de lijst met herdenkingsbomen zijn raadpleegbaar via deze pagina en zijn te openen als Pdf-bestand. Daarin kun je zoeken of dat je object een monumentaal groen object betreft. Alle eigenaren van een monumentaal groen object zijn reeds op de hoogte gesteld middels eerdere briefcorrespondentie.

Vrijstelling

Als één of meerdere van de onderstaande gemeentelijke vrijstellingsregels op je situatie van toepassing zijn, hoef je geen omgevingsvergunning aan te vragen. Lees deze goed door. 

Dit geldt voor het kappen van:

 • houtopstand met een stamomtrek van minder dan 120 cm, gemeten op 130 cm hoogte boven het maaiveld, tenzij de houtopstand staat op de lijst met monumentaal groen, zoals bedoeld in artikel 4:11d van de VFL, eerste lid of de lijst met herdenkingsbomen, zoals bedoeld in artikel 4:11e van de VFL;
 • houtopstand, anders dan bedoeld als hierboven, met een stamomtrek van minder dan 120 cm, gemeten op 130 cm hoogte boven het maaiveld dan wel als de houtopstand zich bevindt binnen vijftien meter van een vergund bouwwerk, tenzij de houtopstand staat op de lijst met monumentaal groen, zoals bedoeld in artikel 4:11d van de VFL, eerste lid of de lijst met herdenkingsbomen, zoals bedoeld in artikel 4:11e van de VFL;
 • wegbeplantingen en eenrijige beplantingen op of langs landbouwgronden, beide voor zover bestaande uit populieren of wilgen, tenzij deze zijn geknot;
 • fruitbomen, uitgezonderd wal- of okkernootbomen, en windschermen om boomgaarden;
 • fijnsparren, niet ouder dan twaalf jaar, bestemd om te dienen als kerstbomen en geteeld op daarvoor in het bijzonder bestemde terreinen;
 • kweekgoed;
 • houtopstand die bij wijze van dunning moet worden geveld, mits de oppervlakte van de houtopstand in stand blijft;
 • houtopstand ten aanzien waarvan bij het geldende bestemmingsplan of bij het geldende voorbereidingsbesluit is bepaald dat het verboden is deze te vellen zonder omgevingsvergunning van het bevoegd gezag;
 • houtopstand die moet worden geveld krachtens de Plantenziektenwet of krachtens een aanschrijving op last van het college;
 • erfbeplanting vastgelegd in het kader van een overeenkomst met een publiekrechtelijk bestuursorgaan. Op het verwijderen van waardevolle erfbeplanting die in het beplantingsplan als zodanig is aangegeven, is en blijft een omgevingsvergunning van toepassing.

Algemene weigeringsgronden vergunningaanvragen

 1. de natuurwaarde van de houtopstand;
 2. de landschappelijke waarde van de houtopstand;
 3. de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon;
 4. de beeldbepalende waarde van de houtopstand;
 5. de cultuurhistorische waarde van de houtopstand; of
 6. de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand.
 • Het bevoegd gezag kan bij het weigeren of onder voorschriften verlenen van een vergunning tevens de boomwaarde als motivering hanteren. Zij verwijzen zoveel mogelijk naar gemeentelijke bestemmings-, groen-, of landschapsbeleidsplannen.

Wat moet ik doen?

Je kunt de aanvraag digitaal indienen met je DigiD via Omgevingsloket(externe link). Je kunt het formulier ook downloaden en uitprinten. Bedrijven kunnen de aanvraag alleen digitaal doen met eHerkenning(externe link).

Vergunning voor het kappen aanvragen

Vul het aanvraagformulier volledig in. Geef hierbij de volgende gegevens:

 • de soort boom;
 • hoeveel bomen je wilt kappen;
 • de plek waar de boom staat;
 • de diameter van de boom op 1,30 meter hoogte;
 • waarom je de boom wilt kappen.

Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente. Vraag je de vergunning aan voor de eigenaar van de boom? Dan stuur je ook zijn of haar schriftelijke toestemming mee. Je krijgt een ontvangstbevestiging. Daarna ontvang je bericht of je de vergunning krijgt.

Kosten

De legeskosten voor een aanvraag bedragen € 94,80.

Hoe lang duurt het?

 • Binnen 8 weken ontvang je bericht of je de vergunning krijgt.
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijg je automatisch de vergunning.

Bezwaar maken

Als je het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kun je binnen 6 weken bezwaar maken.