Het intensieve gebruik van de bodem heeft geleid tot aantasting door verontreinigingen en fysieke ingrepen. Om dit te herstellen en voorkomen stelt de overheid regels. U krijgt meestal met deze regels te maken bij:

 • bouwen, renoveren, wijzigen of slopen van een inrichting
 • kopen of verkopen van grond, woning of bedrijf
 • toepassen of verplaatsen van grond
 • vermoeden is van vervuiling in de grond
 • saneren

Wat is het?

Vroeger werkte men met schonegrondverklaringen. De term schone grond wordt tegenwoordig niet meer gebruikt. In plaats daarvan moet onderzoek nu aantonen dat de bodemkwaliteit geschikt is voor het voorgenomen gebruik. Dat betekent dat aan bodem rond een woning met (moes)tuin hogere eisen worden gesteld dan aan de grond op een industrieterrein. Er zijn verschillende voorbeelden van verontreinigingen:

 • zink en koper van dakgoten
 • lood van oude waterleidingen en uit benzine en puin
 • cocktail van metalen uit geglazuurde dakpannen, potscherven
 • PAK´s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) door branden, teer, asfalt en de asla uit kachels
 • olie door tankstations, olietanks bij huizen
 • oplosmiddelen door lekkages bij chemische wasserijen, drukkerijen en metaalverwerkers
 • asbest door sloop van delen van gebouwen

Wat moet ik doen?

Bouwen, renoveren, wijzigen of slopen van een inrichting

Deze activiteiten vragen meestal een omgevingsvergunning. Wanneer u deze vergunning aanvraagt bent u verplicht ook een bodemonderzoek aan te leveren waaruit blijkt dat de bodem geschikt is voor het voorgenomen gebruik. Mogelijk is er al een onderzoek gedaan dat u hiervoor kunt gebruiken. Als dat niet zo is zult u zelf het bodemonderzoek moeten (laten) uitvoeren.

U kunt op www.bodemloket.nl zien of er al een onderzoek is uitgevoerd op deze locatie. Dit onderzoek kunt u vervolgens opvragen bij de gemeente via bodemonderzoek@bladel.nl.

Is er een nieuw bodemonderzoek nodig, laat dit dan altijd uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf. Deze bedrijven zijn te vinden via de website: www.bodemplus.nl/aanvragen/erkenningen/zoekmenu.

Vervolgens kunt u het onderzoek aanleveren bij de aanvraag van uw omgevingsvergunning. Voor meer informatie zie www.bladel.nl.

Kopen of verkopen van grond, woning of bedrijf

Als u grond, een woning of een bedrijf koopt of verkoopt raden wij u aan ook ervoor te zorgen dat de bodemkwaliteit bekend is. Koper en verkoper zijn vrij om zelf afspraken te maken over elkaars verantwoordelijkheden in de koopovereenkomst en eventueel in de leveringsakte.

U koopt

Wettelijk gezien heeft de koper een onderzoeksplicht, óók als het gaat om bodem. Dat betekent dat u verplicht bent de bodemkwaliteit van het te kopen object te onderzoeken. Doet u dat niet, dan kan een rechter achteraf concluderen dat u uw onderzoeksplicht heeft verzaakt en de schade voor eigen rekening moet nemen. Op www.bodemloket.nl kunt u opzoeken of onderzoek beschikbaar is over het betreffende perceel. Informeren bij de gemeente kan ook.

U verkoopt een huis

Wettelijk gezien heeft de verkoper een mededelingsplicht. Als u op de hoogte bent van een verontreiniging dient u de koper hiervan op de hoogte te stellen. Als u dat niet doet schendt u uw mededelingsplicht en bent u meestal aansprakelijk, zelfs als in de koopovereenkomst anders is afgesproken.

Toepassen of verplaatsen van grond

Als ergens grond vrijkomt of gebiedsvreemde grond wordt toegepast bent u meestal verplicht dit te melden bij het Meldpunt bodemkwaliteit. Voor meer informatie zie de brochure: Grond- en baggerspecie melden. 
Het meldpunt is te vinden via www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.

Vermoeden van vervuiling in de grond

Als u weet dat ergens sprake is van een bodemvervuiling of als u hiervan een vermoeden heeft, bent u wettelijk verplicht dit te melden aan de gemeente. Dit kan via bodemonderzoek@bladel.nl.

Saneren

Wilt u grond saneren, dan raden wij u aan dit te laten doen door een gecertificeerd bedrijf. Deze bedrijven zijn te vinden via www.bodemplus.nl/aanvragen/erkenningen/zoekmenu.
Voor u kunt saneren moet eerst een bodemonderzoek en saneringsplan zijn goedgekeurd door het bevoegd gezag. Afhankelijk van de ernst en aard van de verontreiniging is dat de gemeente of Provincie. Soms is een zogenaamde BUS-melding voldoende, in andere gevallen moet u eerst contact opnemen met het bevoegd gezag. In het stroomschema: Stappenplan bus formulieren 2013, kunt u dit vaststellen

Meer informatie kunt u ook vinden op de website ‘Voordat u begint met bodemsaneren’ www.voordatubegintmetbodemsaneren.nl.

Aanvullende informatie

U kunt contact opnemen met Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) de Kempen over het aanvragen van Omgevingsvergunningen of over lopende aanvragen. E-mail: vth@kempengemeenten.nl of tel. 0497 - 53 13 00.

De Omgevingsdienst zuidoost Brabant www.odzob.nl, e-mail: info@odzob.nl, of tel. 088 - 36 90 369, voert diverse bodemtaken uit voor de gemeente en Provincie. U kunt hier terecht voor informatie over:

 • BUS-meldingen
 • Saneringsplannen
 • Ontgrondingen
 • Toepassen of verplaatsen van grond

Bodeminformatie kunt u vinden op de website www.bodemloket.nl.

U kunt contact opnemen met de gemeente Bladel via e-mail: bodemonderzoek@bladel.nl of tel. 0497 - 36 16 36 voor het opvragen van bodeminformatie en overige vragen.