Bezwaar tegen de belastingaanslag

Ben je het niet eens met de gemeentelijke belastingaanslag of met de hoogte van de WOZ-waarde? Neem dan contact met ons op via 0497-361636. Het voordeel van zo’n informeel contact is dat het niet lang duurt. De taxateur van de gemeente neemt dan binnen 2 weken contact met je op. Omdat er geen wettelijke procedures mee gemoeid zijn, zal de afhandeling van dit informeel contact binnen zes weken plaatsvinden. Het afhandelen van een formeel bezwaar neemt al snel maanden in beslag.

Als we er samen niet uitkomen, dan heb je 6 weken de tijd (gerekend vanaf de dagtekening van het aanslagbiljet) om formeel bezwaar te maken. Bezwaar maken kan via onderstaand formulier:

FORMULIER FORMEEL BEZWAAR 2024

Leg duidelijk uit waarom je bezwaar maakt. Vermeld je naam, adres, aanslagnummer, telefoonnummer en e-mailadres. Zet ook je handtekening en stuur je bezwaar naar Gemeente Bladel, afdeling belastingen, Postbus 11, 5530 AA Bladel.

Wat moet je weten

  • Je kunt geen bezwaar maken per e-mail;
  • Je kunt geen bezwaar maken tegen de vastgestelde belastingtarieven;
  • Je kunt bezwaar maken als de belastingaanslag op jouw naam staat, of als je echtgenoot/echtgenote, erfgenaam of gemachtigde bent van degene op wiens naam de aanslag staat;
  • Je moet de aanslag altijd betalen, ook als je bezwaar maakt. Kennen wij je bezwaar toe, dan ontvang je het betaalde bedrag terug op je rekening.

Afhandeling van je formeel bezwaar

  • Je ontvangt een ontvangstbevestiging;
  • Als je bezwaar maakt vóór 6 april 2024 dan handelen wij je bezwaar uiterlijk 31 december af. Deze uiterlijke uitspraaktermijn ligt vast in de wet. Meestal lukt dit binnen 3 maanden. Je ontvangt de uitspraak via post; 
  • Als blijkt dat de WOZ-waarde te hoog was vastgesteld, dan wordt de WOZ-waarde én de aanslag OZB verlaagd. Teveel betaalde belasting storten we terug op je rekening.

Nadelen bezwaar maken via een internet aanbieder (No-Cure-No-Pay)

Je kan overspoeld worden door bedrijven die hun diensten aanbieden om voor jou bezwaar te maken tegen de hoogte van de WOZ waarde. Een No-Cure-No-Pay (NCNP) bureau, maakt namens jou bezwaar maar stuurt de rekening naar de gemeente. Dit lijkt voordelig. Toch is dit vaak niet de beste oplossing voor je.

Een NCNP-bureau dient een standaard bezwaar in zonder inhoudelijke onderbouwing. Zo'n bureau wil vooral de onkostenvergoeding van de gemeente innen. Het doet dus vaak geen extra moeite voor je. Een bezwaar van een NCNP-bureau wordt daarom vaker afgewezen. Wordt zo'n NCNP-bezwaar wel toegekend, dan wordt de WOZ-waarde meestal minder verlaagd dan bij mensen die zelf bezwaar maken. De afhandeling neemt ook meer tijd in beslag waardoor je mogelijk lang op een uitspraak moet wachten.

Wij adviseren je daarom voordat je bezwaar maakt te bellen met 0497-361636. De taxateur van de gemeente neemt dan binnen 2 weken contact met je op.

Met dit formulier kun je aangeven waarom je van mening bent dat de WOZ-beschikking en/of aanslag onroerende-
zaakbelastingen die je hebt ontvangen niet juist is.