De gemeente Bladel verwerkt persoonsgegevens over je doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Hoe werkt het?

Recht van inzage

Je kunt met het recht van inzage achterhalen of en welke persoonsgegevens van je worden verwerkt door een kopie hiervan aan te vragen bij de gemeente. Hierdoor krijg je meer inzicht in wat er met je gegevens gebeurt. En ook of de gemeente de juiste gegevens van je verwerkt en voor de juiste doelen.

Het recht van inzage heeft alleen betrekking op je eigen gegevens en niet op die van een andere persoon. Als je jonger bent dan zestien jaar of als je onder curatele bent gesteld, dan kan alleen je wettelijk vertegenwoordiger namens jou een inzageverzoek doen. In uitzonderlijke gevallen (die in de wet beschreven staan) kan de gemeente weigeren om je inzage te geven in je gegevens.

Recht van correctie

Wanneer je onjuistheden hebt gevonden in je persoonsgegevens, kun je bij de gemeente Bladel een verzoek indienen om je gegevens te corrigeren, aan te vullen of af te schermen. Hetzelfde kun je doen als gegevens onvolledig zijn. Je kunt geen gebruik maken van het recht op correctie als het gaat om gegevens in bij wet ingestelde openbare registers, zoals de basisregistratie personen (BRP).

Recht op verwijdering

Je kunt ook verzoeken om verwijdering van je gegevens. In je verzoek dien je duidelijk aan te geven welke gegevens en om welke reden deze verwijderd moet worden. Dit verzoek zal alleen gehonoreerd worden als:

  • de gegevens onjuist zijn, of
  • onvolledig zijn voor het doel waarvoor de gegevens worden verzameld, of
  • deze niet van belang zijn of
  • in strijd met de wet worden verwerkt.

Wijzigt of verwijdert de gemeente je persoonsgegevens, dan zal deze wijziging of verwijdering ook worden doorgegeven aan andere partijen aan wie de gegevens in het verleden zijn verstrekt. In samenwerkingen betekent dit dat niet alleen de gegevens in de eigen database worden aangepast, maar ook bij de andere partners. Deze plicht hoeft niet te worden uitgevoerd als deze kennisgeving onmogelijk is of onevenredige inspanning van de gemeente kost.

Je kunt geen gebruik maken van het recht op verwijdering indien de gegevens op basis van de wet moeten worden bewaard. Bijvoorbeeld bij aanvragen om uitkering of subsidie, of de archiefwet.

Hoe lang duurt het?

Binnen een maand sturen wij je een reactie op je verzoek. We streven ernaar om je binnen deze termijn ook het definitieve besluit op je verzoek te geven. Als dit niet mogelijk is, mogen wij de reactietermijn met twee maanden verlengen.