Een dorpsraad is een adviesorgaan voor het gemeentebestuur. Doel van de dorpsraden is onder andere het bevorderen van de contacten tussen de inwoners van de kern en het gemeentebestuur. Zij zijn ook het aanspreekpunt en klankbord voor de betreffende dorpsgemeenschap.

Aan de hand van de gemeentelijke (jaar)planning wordt in nauw overleg met de betreffende dorpsraad bepaald welke aangelegenheden voor advies of ter informatie aan de dorpsraad worden voorgelegd. Daarnaast hebben de dorpsraden de bevoegdheid om gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente uit te brengen over zaken die zich in het betreffende dorp voordoen.

In onze gemeente zijn er twee organisatievormen:

  • publiekrechtelijke dorpsraad (Hoogeloon);
  • privaatrechtelijke dorpsraad (Casteren en Netersel).

De dorpsraden kiezen naar eigen behoefte hun organisatievorm.

De leden van de publiekrechtelijke dorpsraad worden iedere vier jaar rechtstreeks gekozen in hetzelfde jaar als de gemeenteraadsverkiezingen. De leden van de privaatrechtelijke dorpsraden worden benoemd voor een periode van minimaal 2 en maximaal 4 jaar. In statuten/huishoudelijk reglement wordt een keuze gemaakt voor een zittingsduur van de dorpsraad. Opvulling van vacatures is mogelijk door het houden van (tussentijdse) verkiezingen.

De instelling, samenstelling en bevoegdheden van de dorpsraden zijn geregeld in de ‘Verordening dorpsraden’ voor de publiekrechtelijke dorpsraden en in ‘Toetsingskader voor private dorps- en wijkraden’ voor de privaatrechtelijke dorpsraden (hieronder te downloaden).