HomeWonen & LevenCultuurbeleid

Cultuurbeleid

Het cultuurbeleid van de gemeente Bladel is in belangrijke mate gebaseerd op de Cultuurnota uit 2006. Uitgangspunt is dat initiatieven voor kunst- en cultuuruitingen worden overgelaten aan de samenleving. De gemeente ziet haar rol meer in de voorwaardenscheppende sfeer.

De doelstellingen van het gemeentelijke cultuurbeleid zijn:

  1. het op positieve wijze beïnvloeden van de “levensstijl” van de gemeente Bladel;
  2. het tenminste in stand houden van dat wat we aan kunst en cultuur in de gemeente hebben;
  3. behoud en onderhoud van voor de gemeenschap waardevolle culturele objecten en voorzieningen;
  4. stimuleren en faciliteren van de culturele verscheidenheid;
  5. het toegankelijk maken en houden van cultuur voor zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Bladel;
  6. ondersteunen en stimuleren van innovatieve particuliere initiatieven.

Stimuleringsregeling cultuurinnovatie (budget € 4.000)

Om invulling te geven aan de uitgangspunten vernieuwing, cultuurdeelname en kunst heeft de gemeente een stimuleringsregeling cultuurinnovatie. Via deze regeling kunnen projecten worden ondersteund die een bijdrage leveren aan vernieuwing en/of cultuurdeelname en/of openbare beeldende kunst. De initiatieven voor deze projecten kunnen worden genomen door cultuurmakers en cultuurdragers.

De maximum bijdrage per project of activiteit is € 1.500. De middelen kunnen worden aangewend voor uiteenlopende activiteiten en projecten. Gedacht kan worden aan literaire activiteiten, culturele contacten en uitwisselingen, (multidisciplinaire) voorstellingen en manifestaties, de aanschaf van kunstwerken, etc. Het belangrijkste doel van de regeling is dat er cultuuruitingen mee mogelijk worden gemaakt die anders niet zouden kunnen worden gerealiseerd.

Instellingen op het gebied van amateurkunst kunnen éénmaal per jaar en maximaal drie jaar achter elkaar een bijdrage in de kosten van een project, festival of andere culturele activiteit aanvragen.
In deze regeling zijn ook culturele experimenten subsidiabel.

Om ervoor te zorgen dat een te subsidiëren project iets extra’s biedt ten opzichte van bestaande culturele activiteiten is een aantal voorwaarden aan de regeling verbonden:

  • Er vindt samenwerking plaats met een of meer culturele organisaties in de gemeente;
  • Aan de activiteit worden educatieve of andere activiteiten (workshops en dergelijke) gekoppeld om de instroom van (jeugd)leden te bevorderen;
  • Bij de activiteit worden jongeren of andere groepen met een geringe cultuurparticipatie betrokken;
  • De activiteit voegt iets toe aan het reguliere cultuuraanbod in de gemeente;

Projecten moeten minstens aan één van deze voorwaarden voldoen om aanspraak op subsidie te kunnen maken. Doel van twee van deze voorwaarden is om de actieve deelname van mensen te vergroten, in het bijzonder van jeugd, jongeren en van andere groepen die normaal gesproken minder snel met kunst en cultuur in aanraking komen. Ook het bevorderen van samenwerking tussen amateurkunstbeoefenaars en professionals of tussen amateurkunstverenigingen en andere culturele organisaties komt tot uitdrukking in de voorwaarden.

Voorwaarden om voor subsidiëring in aanmerking te komen

Om voor een gemeentelijke subsidie in aanmerking te komen moet een cultuuruiting een zekere maatschappelijke relevantie hebben. Hieronder wordt verstaan dat de uiting ten goede moet komen aan de gemeenschap en er moet een behoefte aan bestaan. Verder moet de subsidieontvanger naar buiten treden. Uitvoeringen en voorstellingen moeten toegankelijk zijn voor iedereen die daar interesse in heeft. De enige uitzondering op deze voorwaarde wordt gemaakt voor activiteiten die gericht zijn op cultuureducatie.

Aanvraag en toekenning van subsidie geschiedt volgens de procedures beschreven in de “Algemene subsidieverordening welzijn Gemeente Bladel 2014”.

Bladel • Casteren • Hapert • Hoogeloon • Netersel