De gemeenteraad heeft in het raadsprogramma 2018-2022 de wens uitgesproken om de recreatieve fietspaden in de gemeente Bladel te verbreden, beginnend op de Cartierheide.
Bij de start van de opdracht kwamen er belangrijke ontwikkelingen naar voren: de bescherming van de flora en fauna in het gebied, de afspraken met Staatsbosbeheer (grondeigenaar) en de wens om een uitkijktoren te ontwikkelen (gemeente Eersel).
Om op alle ontwikkelingen goed in te kunnen spelen, is de inrichting van het gebied als geheel steeds belangrijker.
We richten het gebied zo in, dat de natuur voorop staat en de recreant het gebied kan gaan beleven. Die beleving groeit door op een leuke en educatieve manier kennis te maken met de verschillende aspecten van het gebied.

fietspad Cartierheide
fietspad Cartierheide

Stand van zaken

 1. Afgerond: Juni 2018

  Het raadsprogramma is vastgesteld.

 2. Afgerond: Augustus 2018

  Fietstellingen bepalen de aantallen fietsers, de rijrichtingen, de spreiding van fietsers over de uren van de dag en over de dagen van de week.

 3. Afgerond: Januari 2019 t/m juni 2019

  Inventarisatie fietspaden Cartierheide om het recreatieve fietsnetwerk van de gemeente Bladel en omliggende gemeenten in kaart te brengen.
  Het toetsen van de huidige breedte van de fietspaden in relatie tot de verkeerstellingen en veiligheid. Inzicht verschaffen in de verantwoordelijkheden van Staatsbosbeheer en de gemeenten op het beheer van de fietspaden en de bermen. Analyse van de materiaalkeuze van de fietspaden. Hierbij is ook rekening gehouden met de gladde slang en de aanwezigheid van wilde zwijnen die in het gebied leven. Tot slot is aan het college van B&W de rapportage voorgelegd van de inventarisatie fietspaden Cartierheide.

 4. Afgerond: Juli 2019

  Afstemming met Staatsbosbeheer en de stichting RAVON (Reptielen, Amfibieën, Vissen Onderzoek Nederland) over de bescherming van de gladde slang.
  Deze diersoort staat op de rode lijst. Dat is een overzicht van dieren die uit Nederland zijn verdwenen of dreigen te verdwijnen. Omdat de gladde slang op de rode lijst staat, moet er alles aan gedaan worden om deze soort nog beter te beschermen.

 5. Afgerond: September 2019

  Afstemming met de gemeente Eersel over het plaatsen van de uitkijktoren op grondgebied van de gemeente Bladel.

 6. Afgerond: Oktober 2019 t/m december 2020

  Projectvoorbereiding in samenspraak met de gemeente Eersel, gemeente Bergeijk en Staatsbosbeheer. Uitwerking tot een voorlopig ontwerp en een kostenraming.

 7. Afgerond: November 2019

  Presentatie aanpak fietspaden Cartierheide bij GBOH (Georganiseerd Burger Overleg Hapert).
  RAVON, Staatsbosbeheer en de gemeente Bladel geven uitleg over de diverse belangen vanuit de fietsers (recreanten/forensen), gladde slang en andere flora en faunabeschermingen waarmee rekening gehouden moeten gaan worden.

 8. Afgerond: Januari 2020

  Vanuit Brainport Eindhoven loopt de ‘Regiodeal – Financieringsregeling Voorzieningenaanbod’. De Kempengemeenten slaan de handen ineen en dienen een aanvraag in om aanspraak te maken op financiering vanuit deze regeling, o.a. voor de Cartierheide. De projectaanvraag wordt gehonoreerd en vanuit de Brainport Regiodeal wordt er een cofinancieringsbedrag beschikbaar gesteld van € 300.000,00.

 9. Afgerond: Januari 2021 t/m maart 2021

  Onderzoeken in het gebied. Naar niet-gesprongen explosieven, naar de bodem en het milieu, naar flora en fauna (met de daarbij behorende soortenbeschermingen), naar archeologie en cultuurhistorie. 

 10. Afgerond: April 2021

  Start voorbereiding bestemmingsplanprocedure.
  Opstellen belanghebbenden analyse.

 11. Afgerond: Mei 2021

  Raadsmededeling fietspaden Cartierheide.
  De raad is geïnformeerd over de laatste stand van zaken rondom de ontwikkelingen op de Cartierheide.

 12. Afgerond: Juni 2021

  Vanuit de Kempenvisie en Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie is de opdracht neergelegd om een innovatieve fietsroute te ontwikkelen. Hier is het concept ‘Fietskronkels’ uit naar voren gekomen. De raad wordt via een raadsmededeling bijgepraat over het project. Voor Bladel is gekozen om het concept van de fietskronkel verder uit te werken op de Cartierheide.

 13. Afgerond: Juli 2021

  Informatiemiddag over de Cartierheide aan de raads- en collegeleden van de gemeenten Bladel en Eersel. De aanwezigen worden door wethouders, ambtenaren, Staatsbosbeheer en RAVON ingelicht over de stand van zaken rondom het project en de (belevings)waarde van het gebied.

 14. Afgerond: September 2021 t/m december 2021

  Concept bestemmingsplan voorgelegd aan Provincie Noord Brabant, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en Waterschap De Dommel.
  Gesprekken met diverse belanghebbenden.
  Opstellen van een eerste inventarisatie van elementen om op de Cartierheide meer beleving te bieden voor de recreant.

 15. Momenteel bezig: Januari 2022 t/m maart 2022

  Opstellen natuurcompensatieplan.
  Bestaande fietspaden worden verlegd en samengevoegd. Op verschillende locaties moeten hiervoor bomen gekapt gaan worden.
  Deze natuurschade wordt elders gecompenseerd.

 16. Nog te doen: April 2022

  Ontheffingsaanvraag voor de realisatie van de plannen (in verband met de impact op flora en fauna).

 17. Nog te doen: Mei 2022

  Ontwerp bestemmingsplan ter inzage leggen.
  Samen met ondernemers, de gemeente Eersel en Visit-organisatie een start maken om belevingselementen verder in te gaan richten. Wat willen we de recreant mee gaan geven over de Cartierheide?

 18. Nog te doen: Augustus 2022

  Beantwoorden zienswijzen en ontwerp bestemmingsplan aanpassen op basis van zienswijzen.

 19. Nog te doen: September 2022

  Vaststelling definitief bestemmingsplan door gemeenteraad.

 20. Nog te doen: Oktober 2022 t/m maart 2023

  Uitvoeringsfase.