Op dit moment is er geen geld meer beschikbaar voor het aanvragen van subsidie voor duurzame maatregelen. Daarom kunnen we momenteel geen nieuwe aanvragen in behandeling nemen. Het aanvraagformulier is tijdelijk van deze pagina gehaald.

Binnen enkele weken volgt er meer duidelijkheid over eventuele verhoging van het budget.


De gemeente Bladel heeft de Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren(externe link) vastgesteld. Deze treedt in werking op 1 januari 2022 en loopt tot 31 december 2022.

Deze regeling is bedoeld om particulieren te stimuleren te investeren in duurzame en energiebesparende maatregelen. De subsidie duurzame energie is alleen bedoeld voor het treffen van maatregelen aan bestaande woningen. De volgende voorzieningen komen in aanmerking voor subsidie: vloerisolatie, muur-/gevelisolatie, dakisolatie, glasisolatie, zonnecellen, zonneboiler en een warmtepomp.

Hoe werkt het

Voor wie is de subsidie bedoeld?

Als je eigenaar bent van een bestaande woning in de gemeente Bladel en voorzieningen treft in die woning, kom je voor subsidie in aanmerking. Subsidie kan ook worden aangevraagd voor appartementencomplexen door de Vereniging van Eigenaren. De subsidie geldt niet voor nieuwbouw.
De subsidiepot is niet onbeperkt. In totaal stelt de gemeente € 350.000,00 beschikbaar en het uitgangspunt is: wie het eerst komt, het eerst maalt.

Hoeveel subsidie kun je krijgen?

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de kostprijs van de investering die je doet. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet je minimaal € 1.000,00 investeren.
Voor energie-installaties bedraagt de subsidie 20% van het factuurbedrag met een maximum van € 500,00 per maatregel.
Wanneer je dus voor € 2.500,00 of meer investeert in een energie-installatie, ontvang je het maximale bedrag van € 500,00. Wanneer je minder investeert, dan ontvang je minder subsidie.
Voor energiebesparende maatregelen bedraagt de subsidie 20% van het factuurbedrag met een maximum van € 750,00 per maatregel.
Wanneer je dus € 3.750,00 of meer investeert in een energiebesparende maatregel, ontvang je het maximale bedrag van €750,00. Wanneer je minder investeert, dan ontvang je minder subsidie.
Per kalenderjaar wordt er per woning maximaal €2.500 aan subsidiebijdrage verleend.

Voor welke maatregelen is subsidie mogelijk?

De volgende energiebesparende maatregelen komen in aanmerking voor subsidie:

  • Vloerisolatie
  • Muurisolatie/gevelisolatie
  • Dakisolatie
  • Glasisolatie

Voor de volgende energie-installaties is een bijdrage mogelijk:

  • Zonnepanelen
  • Zonneboiler
  • Warmtepomp
  • Overige energie-installatie die is goedgekeurd door het rijk

Subsidieaanvragen voor een zonneboiler, warmtepomp of overige energie-installatie komen alleen in aanmerking wanneer het apparaat type op de apparatenlijst van de overheid staan. Deze ISDE apparatenlijst kunt u vinden op:

De voorwaarden en subsidiebedragen van de ISDE lijsten komen niet overeen met de voorwaarden en bedragen van de subsidieregeling van de gemeente Bladel.

Aan welke isolatienormering moeten de maatregelen voor isolatie voldoen?

Bij de subsidie voor energiebesparende maatregelen gelden de volgende normen:

  • Vloerisolatie: isolatiemateriaal met een minimum Rd-waarde van 3,5 m²K/W
  • Muurisolatie: isolatiemateriaal met een minimum Rd-waarde van 1,1 m²K/W
  • Dakisolatie: isolatiemateriaal met een minimum Rd-waarde van 3,5 m²K/W
  • Glasisolatie: HR++ glas met een maximale U-waarde van 1,2 3,5 m²K/W volgens de norm EN1279

Welke kosten zijn subsidiabel?

De materiaalkosten en installatiekosten van de maatregelen komen voor subsidie in aanmerking.

Wat moet ik doen

  1. Je vraagt een offerte op bij een leverancier van een duurzame energievoorziening.
  2. Je vult het aanvraagformulier subsidie duurzame energie volledig in en levert dit tezamen met de benodigde bijlagen in bij de gemeente.
  3. De gemeente beoordeelt je aanvraag binnen 8 weken en je ontvangt daarna een brief over de subsidietoekenning (beschikking) of een afwijzing.
  4. Na het ontvangen van de beschikking laat je de maatregelen uitvoeren. Je moet binnen zes maanden nadat je van ons de beschikking tot subsidietoekenning hebt ontvangen de maatregelen in of op je woning aanbrengen. Als je denkt dat dit niet haalbaar is om de maatregel binnen 6 maanden te laten plaatsen, kun je een nieuwe beschikking aanvragen. De aanvraag moet uiteraard nog steeds voldoen aan de subsidievoorwaarden. Voor meer informatie zie kopje: Wat te doen als het niet lukt om de maatregelen binnen 6 maanden uit te laten voeren?
  5. Dan betaal je de eindfactuur rechtstreeks per bankoverschrijving aan je installateur.
  6. Tenslotte dien je binnen 12 weken na de betaling van de factuur aan je installateur het gereedmeldingsformulier in bij de gemeente. De eindfactuur en een kopie van het betalingsbewijs moeten als bijlage worden meegestuurd.
  7. De gemeente controleert het gereedmeldingsformulier en als aan alle voorwaarden wordt voldaan wordt de subsidie uitbetaald.

Wanneer kan ik subsidie aanvragen? 
In de periode 1 januari 2022 tot 31 december 2022 kun je subsidie aanvragen voor maatregelen die je wilt gaan aanbrengen. Je kunt geen subsidie aanvragen voor maatregelen die je al heeft uitgevoerd.

Vragen? 
Voor meer informatie kun je terecht bij de medewerkers van het Klant Contact Centrum (KCC), 0497 - 361 636 of info@bladel.nl

Wat te doen als het niet lukt om de maatregelen binnen 6 maanden uit te laten voeren

Wanneer je een subsidieaanvraag hebt gedaan, beoordeelt de gemeente je aanvraag binnen 8 weken. Je ontvangt daarna een brief over de subsidietoekenning (beschikking) of een afwijzing. Na ontvangst van een subsidiebeschikking, kun je de maatregelen uit laten voeren. Na de betaling dien je het gereedmeldingsformulier binnen 6 maanden na afgifte van de beschikking bij ons in. Als je binnen de termijn van 6 maanden er achter komt dat het niet mogelijk is om de maatregelen binnen 6 maanden uit te laten voeren, kun je contact opnemen met de gemeente met het verzoek om een nieuwe beschikking af te geven. Als je aanvraag nog steeds aan de voorwaarden voldoet ontvang je een nieuwe beschikking en krijg je 6 maanden extra de tijd om de maatregelen uit te laten voeren en het gereedmeldingsformulier bij ons in te dienen. Let op: wanneer de eerste termijn van 6 maanden al is verstreken, is deze mogelijkheid er niet meer. Subsidieaanvragen moeten dan alsnog afgewezen worden.

Daarnaast willen we je erop wijzen dat het gereedmeldingsformulier niet alleen binnen 6 maanden na afgifte van de beschikking bij ons binnen moeten zijn, maar dat dit ook moet gebeuren binnen 12 weken na betaling van de eindfactuur. Als je een aanvraag hebt gedaan voor meerdere maatregelen is het ook mogelijk om meerdere gereedmeldingsformulieren in te dienen. Je kunt een gereedmeldingsformulier ophalen bij het gemeentehuis of je kunt het formulier downloaden onderaan deze pagina.

Nadat de gegevens op het gereedmeldingsformulier en de bijlagen zijn gecontroleerd en alle werkzaamheden zijn uitgevoerd zoals staat beschreven in de aanvraag tot subsidieverlening, wordt subsidie definitief vastgesteld aan de hand van de werkelijke kosten.

Digitaal aanvragen

Op dit moment kun je geen aanvraagformulier indienen.

Met DigiD

Via onderstaande link kun je met je DigiD je gereedmelding online indienen.

Wat heb ik nodig

Hoe werkt de subsidieprocedure en aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Je kunt een aanvraagformulier onder het tabje: Digitaal aanvragen downloaden of aanvragen bij het Klant Contact Centrum (tel. 0497 - 361 636). Het ingevulde formulier en de daarin gevraagde bijlagen stuur je naar de gemeente. Ook kun je met je DigiD het formulier digitaal invullen.

Binnen acht weken neemt het college van burgemeester en wethouders een beslissing op je aanvraag. In deze beschikking staat in elk geval de maximale hoogte van de subsidie die wordt toegekend. Ook zijn de voorschriften en verplichtingen hierin opgenomen. Nadat een subsidiebeschikking is toegekend, moet je de maatregel(en) binnen zes maanden realiseren. Je moet de facturen van de installateur of aannemer zelf betalen. Binnen twaalf weken nadat de factuur van de leverancier is betaald, moet je het gereedmeldingsformulier met alle bijlagen indienen bij de gemeente. Een gespecificeerde factuur en een betalingsbewijs horen bij dit gereedmeldingsformulier. Wanneer alle voorzieningen conform de afspraken zijn aangebracht, ontvang je van de gemeente een beschikking tot subsidievaststelling. Daarna wordt het subsidiebedrag uitgekeerd. Er wordt geen voorschot verleend.

Eerdere versies van de subsidieverordening

Heb je een aanvraag gedaan tussen 1 januari 2020 en 1 maart 2021? Dan is voor jou de eerdere versie van de subsidieverordening(externe link) van toepassing.

Heb je een aanvraag gedaan tussen 1 maart 2021 en 31 december 2021? Dan is voor jou de eerdere versie van de subsidieverordening(externe link) van toepassing.

Veel gestelde vragen

Hoeveel subsidie is beschikbaar?

In 2022 is er € 350.000,00 beschikbaar.

Hoe kan ik subsidie vragen bij de gemeente?

Je kunt bij het Klant Contact Centrum een aanvraagformulier afhalen of je kunt op de website www.bladel.nl het aanvraagformulier downloaden. Je kunt deze informatie vinden door rechts in het digitale loket het trefwoord subsidie in te vullen.
Wanneer je het aanvraagformulier hebt ingevuld, voeg je een kopie bij van je paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Ook is een kopie noodzakelijk van de offerte van het installatiebedrijf dat de voorziening gaat plaatsen.
Je kunt het aanvraagformulier afgeven bij de receptie, in de brievenbus van het gemeentehuis deponeren of per post toezenden aan de gemeente Bladel, Markt 21, 5530 AA te Bladel.
Per e-mail kan het aanvraagformulier met bijlagen worden gestuurd naar info@bladel.nl.
Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen.

Voor hoeveel kan ik subsidie vragen?

Een huiseigenaar kan per kalenderjaar voor maximaal € 2.500,00 aan subsidie ontvangen.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen per kalenderjaar?

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de kostprijs van de investering die je doet. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet je minimaal € 1.000,00 per voorziening investeren.
Voor energiebesparende maatregelen (vloerisolatie, muur/gevelisolatie, dakisolatie, raamisolatie) bedraagt de subsidie 20% van het factuurbedrag met een maximum van € 750,00 per voorziening. Voor energie-installaties (zonnepanelen, zonneboiler, warmtepomp) bedraagt de subsidie 20% van het factuurbedrag met een maximum van € 500,00 per voorziening. Wanneer je dus € 3.750,00 of meer investeert in één maatregel, dan ontvang je het maximale bedrag van € 750,00 of € 500,00 (afhankelijk van de soort maatregel). Wanneer je minder investeert, dan ontvang je minder subsidie.
Per kalenderjaar kun je voor maximaal € 2.500,00 aan subsidie ontvangen.

Kan ik opnieuw subsidie krijgen voor een specifiek type voorziening, als ik daarvoor eerder van de gemeente Bladel al subsidie heb gehad (bijv. via regeling 2013-2015 of regeling 2017-2018 of regeling 2020-2021)?

In artikel 6 van de subsidieverordening staan de weigeringsgronden:

Het college weigert een aanvraag voor subsidie indien één of meerdere van onderstaande gronden zich voordoen:

  1. Niet wordt voldaan aan één of meer van de gestelde voorwaarden of bepalingen in deze verordening;
  2. De uitvoering van de aangevraagde voorziening in strijd is met wet- en regelgeving en / of er geen omgevingsvergunning is verleend waar deze vereist is;
  3. Een eigenaar van een woning een subsidie voor dezelfde maatregel aanvraagt die door de gemeente Bladel al verstrekt is aan een andere partij voor dezelfde woning;
  4. Een subsidie wordt aangevraagd voor hetzelfde type duurzame energiemaatregel(en) waarvoor al eerder door de gemeente een subsidie is verstrekt voor dezelfde woning. Zo wordt voorkomen dat bij gefaseerde uitvoering van het plaatsen van duurzame energiemaatregelen, toekenning van een hogere bijdrage plaatsvindt dan het maximum dat in de verordening vastligt. Aanvragen die zijn ingediend tijdens de verordeningen van de gemeente Bladel uit de periodes 2013-2015, 2017-2018 en 2020-2021 worden hierbij meegeteld;
  5. De aanvraag het vastgestelde subsidieplafond overschrijdt.

Op grond van het bepaalde onder 4. is het dus niet mogelijk om opnieuw voor subsidie in aanmerking te komen. Met deze clausule wil Bladel voorkomen dat aanvragers hun investering opknippen in partjes om op die manier meer dan het maximum subsidiebedrag per type voorziening te kunnen aanvragen.
Natuurlijk beseffen wij dat er ook andere motiveringen kunnen gelden om een maatregel gefaseerd aan te brengen of om deze later uit te breiden, maar er is voor gekozen om slechts eenmaal subsidie toe te kennen per type voorziening.

Wat moet ik doen om subsidie te krijgen?

  1. Je vraagt een offerte op bij een leverancier van een duurzame energievoorziening.
  2. Je vult het aanvraagformulier subsidie duurzame energie volledig in en levert dit tezamen met de benodigde bijlagen in bij de gemeente.
  3. De gemeente beoordeelt je aanvraag binnen 8 weken en je ontvangt daarna een brief over de subsidietoekenning (beschikking) of een afwijzing.
  4. Na het ontvangen van de beschikking laat je de maatregelen uitvoeren. Je moet binnen zes maanden nadat je van ons de beschikking tot subsidietoekenning hebt ontvangen de maatregelen in of op je woning aanbrengen.
  5. Dan betaal je de eindfactuur rechtstreeks per bankoverschrijving aan je installateur.
  6. Tenslotte dien je binnen 12 weken na de betaling van de factuur aan je installateur het gereedmeldingsformulier in bij de gemeente. De eindfactuur en een kopie van het betalingsbewijs moeten als bijlage worden meegestuurd.
  7. De gemeente controleert het gereedmeldingsformulier en als aan alle voorwaarden wordt voldaan wordt de subsidie uitbetaald.

Volstaat een betalingsbevestiging bij contante afrekening?

Nee. Een factuur van het installatiebedrijf met daarop de handtekening van het installatiebedrijf voor "voldaan" is niet voldoende.
In de subsidieverordening en op het gereedmeldingsformulier staat aan welke criteria een betalingsbevestiging moet voldoen in het kader van deze subsidieverordening. Onder een betalingsbevestiging wordt in deze subsidieverordening verstaan: een kopie van een bankafschrift.
Contante afrekeningen met betalingsbevestiging worden niet geaccepteerd.

Je moet een kopie van je bankafschrift maken of een digitale uitdraai maken van internetbankieren. Op dit gekopieerde document moeten de volgende gegevens leesbaar zijn:

-       Je eigen naam (en adres);
-       Het factuurbedrag van de duurzame energievoorziening;
-       De naam van het installatiebedrijf;
-       Het rekeningnummer van het installatiebedrijf;
-       De boekingsdatum of datum van afschrijving van het factuurbedrag.

De informatie van andere banktransacties en het saldo van je rekening mag onleesbaar worden gemaakt. Wanneer de factuur in meer termijnen is betaald, dan moet je kopieën meesturen van alle transacties.

Kan ik ook een deel van mijn huis isoleren?

Je kunt ervoor kiezen om bijvoorbeeld een deel van de ramen in je woning te vervangen. Hoe meer ramen je vervangt, hoe beter het huis wordt geïsoleerd.
Je kunt echter slechts eenmaal in aanmerking komen voor een bijdrage voor glasisolatie. Wanneer je in 2020 een bijdrage ontvangt voor het vervangen van glas door HR++(+) glas, dan kun je voor hetzelfde huis in 2021 geen bijdrage meer krijgen voor het vervangen van andere ruiten in dezelfde woning.
Dit geldt ook voor de andere maatregelen.

Tellen bij glasisolatie de kosten van de vervanging van kozijnen mee?

Ja, in de lokale subsidieverordening zijn de kozijnen en ruiten onlosmakelijk met elkaar verbonden in de subsidieaanvraag.

Kan ik subsidie krijgen bij uitbreiding van mijn woning?

Nee, voor het uitbreiden van de woning kun je geen subsidie krijgen (nieuwe erker of serre). De subsidieregeling heeft betrekking op isoleren van bestaande gevels en ramen.

Welke normen gelden voor isolatie van mijn woning?

Bij de subsidie voor energiebesparende maatregelen geldt dat een isolatiemateriaal wordt toegepast met een minimale Rd waarde van 3,5 m²K/W voor vloerisolatie, 1,1 m²K/W voor muurisolatie en  3,5 m²K/W voor dakisolatie. Het aan te brengen HR ++ glas heeft een maximale U-waarde van 1,2 m²K/W volgens de norm EN 1279.
Je leverancier kan voor je berekenen welke isolatiewaarde je bereikt met het aanbrengen van isolatie.

Wat is een R-waarde, een Rc-waarde en een Rd-waarde?

De R staat voor de warmteweerstand van één materiaallaag.
Met Rc wordt de totale R-waarde aangegeven van alle materiaallagen van een constructie (bij gevelisolatie: binnenmuur, spouwvulling, buitenmuur).
De Rd-waarde geeft alleen de warmteweerstand aan van het isolatiemateriaal.

Hoe controleert de gemeente de Rd-waarde?

Op basis van de verstrekte gegevens in de offerte van het installatiebedrijf wordt de Rd-waarde gecontroleerd aan de hand van Komo-attesten. In Komo attesten is beschreven welke isolatiewaardes de verschillende producten bereiken. Deze attesten zijn algemeen erkend in de bouwwereld en iedereen kan deze raadplegen op internet.
Om de controle goed te kunnen uitvoeren is het erg belangrijk dat in de offerte duidelijk staat welke materialen worden toegepast en wat de betreffende Rd waarde is.

Mag ik meer offertes meesturen bij mijn subsidieaanvraag?

Nee. Wij kunnen ons voorstellen dat je aanvankelijk offertes opvraagt bij meerdere bedrijven. Voor een goede afwikkeling van de subsidieaanvraag is het echter van belang dat je alleen de offerte instuurt van het bedrijf dat zeer waarschijnlijk de duurzame energievoorziening gaat plaatsen. Op basis van de door jou ingestuurde offerte wordt het maximum subsidiebedrag berekend.

Kan ik na ontvangst van de subsidiebeschikking een andere leverancier kiezen?

Het kan voorkomen dat je –nadat je van ons een beschikking tot subsidieverlening hebt ontvangen- besluit om een andere leverancier te kiezen. Dit hoeft geen probleem te zijn wanneer hetzelfde type voorziening wordt geplaatst.
Uit de informatie op de eindafrekening moet blijken dat minimaal dezelfde isolatiewaarde/ver­mogen/opbrengst wordt behaald als de voorziening die op de oorspronkelijke offerte bij de aanvraag is vermeld. 

Wanneer mag ik starten met de werkzaamheden?

Je kunt geen subsidieaanvraag indienen, wanneer je reeds bent gestart met de werkzaamheden tot isolatie of tot het aanbrengen van een energieopwekkende installatie. In dit geval kom je niet meer in aanmerking voor subsidie. Je kunt starten met de werkzaamheden na het ontvangen van de beschikking (subsidietoekenning).

Redenen tot weigering van een subsidieaanvraag.

  • Je hebt dit kalenderjaar al voor € 2.500,00 aan subsidie ontvangen;
  • Je vraagt voor een woning een bijdrage voor een bepaalde maatregel, terwijl voor deze woning reeds eerder een bijdrage is verstrekt aan een andere partij voor dezelfde maatregel (bijvoorbeeld: je koopt een woning en wilt een deel van de beglazing vervangen, maar de vorige eigenaar heeft al een bijdrage ontvangen voor het vervangen van een ander deel van de beglazing van deze woning);
  • Je vraagt een bijdrage aan voor hetzelfde type duurzame energievoorziening waarvoor de gemeente al eerder een subsidie heeft verstrekt dit jaar of in een ander kalenderjaar (het is niet mogelijk om met subsidie zowel in 2021 als in 2022 zonnepanelen te leggen);
  • Uit de meegestuurde offerte blijkt niet dat kan worden voldaan aan de vastgestelde isolatienormen;
  • Het bedrag dat de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld is op;
  • Je dient een aanvraag om subsidie in nadat de feitelijke werkzaamheden tot het aanbrengen van de voorziening zijn gestart;
  • Je aanvraag lijdt ertoe dat het subsidieplafond wordt overschreden.

Welke kosten tellen mee voor de berekening van het subsidiebedrag?

Zowel de materiaalkosten als het arbeidsloon voor het aanbrengen van een duurzame voorziening komen in aanmerking voor subsidie.

Kan uitstel worden gevraagd om de voorziening later te plaatsen?

Nadat een inwoner een aanvraag voor subsidie heeft ingediend en deze aanvraag voldoet aan de voorwaarden, dan ontvangt de aanvrager een beschikking tot subsidieverlening.  Binnen 6 maanden na deze beschikking moeten de voorzieningen waarvoor subsidie wordt toegekend, worden aangebracht. Daarna moet de aanvrager een gereedmeldingsformulier met bewijsstukken indienen.
Wanneer blijkt dat het niet mogelijk is dat de maatregel binnen zes maanden na de afgifte van de beschikking geplaatst wordt, kun je contact opnemen met de gemeente met het verzoek om de aanvraag tijdelijk buiten behandeling te stellen. De subsidiebijdrage blijft gereserveerd staan. De tijd dat je aanvraag buiten behandeling is, telt niet meer voor de zes maanden. Wanneer de termijn van zes maanden al is verstreken, is deze mogelijkheid er niet meer. Subsidieaanvragen moeten dan afgewezen worden omdat ze niet voldoen aan de subsidievoorwaarden.

Als ik mijn voorziening niet tijdig heb geplaatst, kan ik dan opnieuw een aanvraag indienen voor dezelfde voorziening?

Het is de bedoeling dat je alleen een bijdrage aanvraagt indien je concrete plannen hebt om een voorziening daadwerkelijk tijdig te plaatsen. Het is niet de bedoeling dat mensen een aanvraag indienen om geld te claimen voor de toekomst.
Je kunt alleen een nieuwe aanvraag indienen, wanneer je je eerdere aanvraag intrekt. Wij verzoeken je aan te geven waarom je de voorziening niet tijdig heeft aangebracht. Je nieuwe aanvraag wordt daarna geregistreerd en zal op volgorde van binnenkomst van alle nieuwe aanvragen worden afgewikkeld.

Heeft de gemeente voldoende geld om alle beschikkingen tot subsidieverlening uit te betalen?

Er is voldoende geld beschikbaar voor alle aanvragen die positief zijn beoordeeld. Zodra het budget ontoereikend is, worden geen nieuwe beschikkingen tot subsidieverlening verstrekt.

Kan ik achteraf subsidie aanvragen voor maatregelen die ik heb aangebracht?

Nee.

Kan ik een claim bij de gemeente neerleggen als ik geen subsidie krijg, terwijl ik al verplichtingen ben aangegaan met een leverancier?

Nee. Dit is je eigen verantwoordelijkheid.
Je kunt met de opdrachtverstrekking aan de leverancier wachten totdat je van de gemeente uitsluitsel hebt gekregen op je subsidieaanvraag. Je kunt eventueel een offerte accepteren onder voorbehoud.

Wat is salderen en hoe werkt het?

Je wekt zelf duurzame energie op, bijvoorbeeld via zonnepanelen of een windmolen. Een deel van deze energie verbruik je zelf. De rest lever je terug aan het openbare net. Maar als de zon niet schijnt, of als het niet waait heb je ook energie nodig. Je verbruikt op dat moment meer energie dan dat je zelf opwekt. Deze energie levert je energiebedrijf.
Op je energierekening staat hoeveel energie je geleverd hebt gekregen van het energiebedrijf. Dat staat vermeld in kWh. Daarvan wordt de energie die je hebt terug geleverd afgetrokken. Deze aftreksom heet salderen.
Let op: Niet alle energie die je terug levert telt mee voor het salderen. Er is een grens vastgesteld. Dit heet de salderingsgrens.
Je moet de elektriciteit via dezelfde aansluiting terug leveren als waarmee het energiebedrijf je elektriciteit levert. Alleen dan is saldering mogelijk. Verder gelden de regels voor saldering en terugleververgoeding alleen als je een kleinverbruikersaansluiting hebt. Dat is een aansluiting tot 3x80Ampère. Je energiebedrijf kan je vertellen welke aansluiting je hebt.

Meer informatie over salderen kun je vinden bij de rijksoverheid:

http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/duurzame-energie/saldering-en-zelflevering(externe link)

Waar kan ik meer informatie krijgen over andere subsidiemaatregelen?

Op internet is veel actuele informatie vindbaar. Onderstaande sites zijn wellicht interessant voor je:

www.meermetminder.nl(externe link)

www.milieucentraal.nl(externe link)

www.energiesubsidiewijzer.nl(externe link)

www.agentschapnl.nl(externe link)

www.verbeteruwhuis.nl(externe link)

www.energiemanageronline.nl(externe link)

www.energievergelijk.nl(externe link)

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh(externe link)

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde(externe link)

Wat zijn de mogelijkheden als het volledige budget op is?

Geadviseerd wordt om toch een subsidieaanvraag in te dienen. Wanneer een beschikking tot subsidietoekenning is verstrekt, moet de aanvrager binnen zes maanden de voorziening aanbrengen. Indien aan deze verplichting niet wordt voldaan, dan vervalt de beschikking en komt het geld vrij voor een nieuwe aanvraag. Wanneer het beschikbare subsidiegeld in 2022 op is, komt de nog niet gehonoreerde aanvraag op de wachtlijst voor 2023, indien wordt besloten de subsidieregeling te vernieuwen.