Provincie Noord-Brabant, 56 gemeenten -waaronder gemeente Bladel-, 38 woningcorporaties en minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hebben hun handtekening gezet onder vier regionale woondeals voor Brabant. De ondertekenaars zetten hiermee de schouders onder de grote opgave voor Brabant om tot en met 2030 ruim 130.000 woningen te bouwen in de provincie. Vanuit de gemeente Bladel was wethouder Fons d’Haens aanwezig om de woondeal te ondertekenen.

In deze vier regionale woondeals is concreet vastgelegd hoeveel woningen er bij komen in iedere regio en gemeente. Twee derde van deze nieuwbouw bestaat verplicht uit betaalbare woningen. Veertig procent van de nieuwbouw is bedoeld voor middeninkomens. Ook moet dertig procent van de bestaande woningen gaan bestaan uit sociale huur. Gemeenten die nu een lager aandeel hebben dan dertig procent, moeten dit aandeel op peil brengen met nieuwbouw. Gemeenten die nu al meer dan dertig procent sociale huurwoningen hebben, bouwen dan meer voor het middensegment.

Regiodeal Zuidoost-Brabant 

Gezamenlijk zetten de 21 gemeenten uit de regio Zuidoost-Brabant zich in voor de realisatie van minimaal 45.000 woningen in de periode 2022-2030. In de regio Zuidoost-Brabant staan we voor een schaalsprong. Dit wil zeggen dat het aantal inwoners stijgt, waardoor het aantal voorzieningen mee moet stijgen. Dit vertaalt zich onder andere in een grote woningbouwopgave. In deze enorme opgave is leefbaarheid een belangrijke doelstelling; ook de leefbaarheid in de dorpen. Hier zijn nieuwe bouwprojecten onmisbaar om voldoende inwoners te houden en om het voorzieningenniveau op peil te houden. 

De gemeente Bladel

De gemeente Bladel heeft als opgave om tot 2030 minimaal 765 woningen toe te voegen aan de woningvoorraad. Daarnaast heeft de gemeenteraad in december 2022 aangegeven dat ze voldoende ruimte zien voor groei, met instroom van buitenaf. Het vastgestelde richtgetal dat de gemeente zichzelf heeft opgelegd, is 2.900 woningen erbij in de periode tot 2040.

Portefeuillehouder Davy Jansen: “We moeten de komende jaren flink wat huizen bijbouwen. Daarom is het goed dat we als gemeente meewerken aan de Woondeal en daarnaast ook nog onze eigen ambities hebben. Het instemmen met de Woondeal staat onze eigen woningbouwdoelen niet in de weg. Het aantal woningen uit de woondeal is een minimum en het gaat om een kortere periode, namelijk tot 2030. Het is wel een extra aanmoediging om hiermee aan de slag te gaan!”