Pagina opties

Groter
A A

Centrummanagement Bladel

Samenwerking is in de huidige tijd een must om de concurrentiepositie van Bladel Centrum te behouden en te verstevigen. Daarbij is het van belang om de aantrekkelijkheid en de economische aantrekkingskracht van het centrum als geheel te vergroten en dit te doen vanuit een brede samenwerking en financiering. Vanuit het Centrummanagement Bladel, met als de Bedrijveninvesteringszone (kortweg BIZ) als belangrijkste financieringsbron, wordt dit sinds 2015 gefaciliteerd.

De huidige BIZ loopt af. Om de positie van Bladel Centrum vast te houden en de samenwerking te continueren, is het van belang dat de BIZ wordt voortgezet. Uit evaluatie blijkt dat circa 90% voorstander is om de samenwerking voort te zetten.

Top 10 doelen Centrum Bladel

In 2014 heeft het centrummanagement zichzelf de ambitie gesteld de positie van Bladel als hèt funshopcentrum van de regio te versterken, door gezamenlijk te investeren in een sterk consumentengericht aanbod, sfeer en uitstraling en het vergroten van de regionale aantrekkingskracht.

Uit de evaluatie blijkt dat de focus voor de komende jaren verlegd dient te worden naar de professionalisering van de marketing en promotie (o.a. België) en ruimtelijke functionele vraagstukken, zoals het verbeteren van de bereikbaarheid en het versterken van het aanbod (leegstandsbestrijding).

De ambitie is in het Businessplan BIZ ondernemers en het Businessplan BIZ vastgoedeigenaren uitgewerkt naar thema’s en projecten voor 2018-2022. In de plannen is de begroting voor het Centrummanagement 2018 opgenomen.

Draagvlakeisen

Op 14 december 2017 heeft de gemeenteraad een tweetal verordeningen vastgesteld om voor een periode van 2018-2022 de BIZ-bijdrage te kunnen innen. De gemeenteraad van Bladel stelt deze verordeningen pas definitief in werking als hiervoor het draagvlak bij de gebruikers en vastgoedeigenaren is aangetoond.

Van voldoende steun voor de BIZ van de eigenaren is volgens de Wet op de BIZ sprake als blijkt dat:

  • tenminste de helft van de bijdrageplichtigen zich voor of tegen de inwerkingtreding heeft uitgesproken, en
  • tenminste tweederde deel daarvan zich vóór de inwerkingtreding heeft uitgesproken.

Van voldoende steun voor de BIZ van de gebruikers is volgens de Wet op de BIZ sprake als blijkt dat:

  • tenminste de helft van de bijdrageplichtigen zich voor of tegen de inwerkingtreding heeft uitgesproken, en
  • tenminste tweederde deel daarvan zich vóór inwerkingtreding heeft uitgesproken, en
  • de som van de WOZ waarden van de bijdrageplichtigen die zich hebben uitgesproken vóór de inwerkingtreding hoger is dan de som van de WOZ waarden in gebruik bij de bijdrageplichtigen die zich hebben uitgesproken tegen de inwerkingtreding.

     

Draagvlakmeting van vrijdag 26 januari 2018 tot en met dinsdag 6 februari 2018

Op vrijdag 26 januari 2018 ontvangen de stemgerechtigden een stembiljet per WOZ object en/of gebruiksobject. Het stembiljet kan in een gesloten envelop worden opgestuurd naar de gemeente Bladel. Daarnaast kan het stembiljet tijdens kantooruren worden afgegeven bij de receptie in het gemeentehuis van de gemeente Bladel. Het stembiljet kan ook worden ingeleverd tijdens de avondbijeenkomst op dinsdag 30 januari 2018.

De telling van de stemming wordt uitgevoerd door de notaris. Uiterlijk donderdag 8 februari wordt de uitslag middels een persbericht bekend gemaakt.

Voor inhoudelijke vragen die betrekking hebben op de plannen en activiteiten die door het Centrummanagement worden ontplooid, kunt u contact opnemen met de bestuursleden van het CM Bladel.

Mocht u vragen hebben over de procedure rondom de stemming dan kunt u contact opnemen met mevrouw Y. Wijnen, afdeling Ontwikkeling Bladel
(y.wijnen@bladel.nl)