HomeOndernemenMobiliteitsstrategie van de Kempen

Mobiliteitsstrategie van de Kempen

De Kempen is een onlosmakelijk onderdeel van de Brainportregio Zuidoost Brabant. De Kempen moet goed bereikbaar zijn vanwege het sterke industriële cluster High-Tech maakindustrie en toeleveranciers) en het vele woon-werkverkeer richting Eindhoven en omstreken. Naast de industrie zijn de vrijetijdseconomie en de landbouw belangrijke economische sectoren. Een aantrekkelijke woon- en leefomgeving in de Kempen is belangrijk voor het vestigingsklimaat in de Brainportregio.

In 2015 is door de gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden gewerkt aan de bereikbaarheidsstudie voor het gebied Bladel en Reusel en de N284. Begin 2016 is de bijbehorende probleemanalyse opgeleverd.

Deze gemeentelijke analyses zijn de basis bij het opstellen van een regionale Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant en de Mobiliteitsstrategie voor De Kempen. De Mobiliteitsstrategie bestaat uit een beschrijving van de probleemanalyse en ambities, de strategie in de regionale netwerken (OV-fiets-auto-SMART- mobility) en maatregelen in de vorm van projecten.

De Mobiliteitsstrategie voor De Kempen betekent voor de gemeente Bladel dat we gezamenlijk inzetten op verbetering van de bereikbaarheid en de doorstroming op de Provinciale weg N284. Dat betekent concreet een verbetering van de verkeerslichten ter bevordering van de doorstroming voor auto en openbaar vervoer en de oversteekbaarheid voor fietsers van de N284 (o.a. Hapert-Bladel en Europalaan). De betere bereikbaarheid van bedrijventerrein De Sleutel wordt opgepakt in samenwerking met de Provincie en gemeente Reusel-De Mierden.

De belangrijkste maatregelen die zijn opgenomen in de Mobiliteitsstrategie de Kempen zijn:

  • Robuuste verbinding

Een robuuste doorstroming van het autoverkeer op het hoofdwegennet (A67-A58 en Randweg A2/N2 Eindhoven ). Voor de Kempen is op de A67 nabij De Hogt een extra capaciteitsmaatregel noodzakelijk.

  • Versterken van de co-modale as N284

De N284 is een belangrijke route in de regio die zorgt voor de ontsluiting van De Kempen naar de autosnelwegen. Gecombineerde maatregelen aan fietspaden en verkeerslichtenkruispunten zorgen voor een verbeterde doorstroming van het autoverkeer, openbaar vervoer en de oversteekbaarheid voor de fiets. Daarmee wordt deze weg geschikt gemaakt als toekomstbestendige route naar de A67.

  • Fietsverbindingen

Verbeteren van de fietsverbindingen naar en -stallingen op de bedrijventerreinen (in de Kempen en richting Veldhoven-Eindhoven) en OV knooppunten. Met name door de aanleg van een snelfietsroute nabij de N284 vanuit Reusel via Bladel – Hapert – Eersel - Steensel naar Veldhoven- Eindhoven en fietsverbindingen in de gemeente Bergeijk.

  • Samenwerking

Uitbouwen van de samenwerking met het bedrijfsleven op mobiliteitsgebied om gedrag in het woonwerk- en landbouwverkeer te beïnvloeden.

  • Slimme aanpak van de verkeersveiligheids- en leefbaarheidsproblematiek van landbouwverkeer in Reusel e.o. en op de N284.

Een aansluiting nabij Reusel op de E34 blijft een wens voor de langere termijn om zo de regio via twee routes te ontsluiten op de A67/E34.

  • Leefbaarheidsmaatregelen

Leefbaarheidsmaatregelen om het autoverkeer in de dorpskernen via de daarvoor geschikte regionale autoroutes te laten rijden. Dit vraagt een gecombineerde aanpak van doorstromings-maatregelen voor autoverkeer en daarbij het afwaarderen van routes in de dorpen of door SMART-Mobility oplossingen.

  • Openbaar Vervoer

Verbeteren van het openbare vervoer richting Eindhoven en Tilburg door een OV-fiets knooppunt nabij Eersel, een OV-doorstroomas via de as N284-A67 en het aanbieden van een SMART systeem van kleinschalig openbaar vervoer.

  • SMARTMobility

De Kempen zet zich in en stelt haar wegen beschikbaar voor innovaties op gebied van SMART Mobility.

Bladel • Casteren • Hapert • Hoogeloon • Netersel