Pagina opties

Groter

Werkzaamheden

Om het goede functioneren van de riolering te waarborgen voert de gemeente diverse watertaken uit, zoals het aanleggen en vervangen van riolen, het opstellen van beleid en het beheren van gegevens.
In de dagelijkse praktijk merkt u het meeste van de onderhoudswerkzaamheden aan de riolering. Deze zijn kort toegelicht.

Reiniging & inspectie van het riool

Ieder jaar wordt een deel van het gemeentelijke rioolstelsel gereinigd en geïnspecteerd. De rioolstelsels worden onder hoge druk gereinigd, waarna met een mobiele camera de binnenkant in beeld wordt gebracht. Bij de inspectie wordt onder andere gekeken of buizen zijn gescheurd en of wortel-ingroei van bomen de doorstroming belemmert. Zo wordt een beeld verkregen van de kwaliteitstoestand waarin de riolering verkeert en of deze naar behoren functioneert.

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden wordt mogelijk een deel van de straat afgezet, verkeer blijft daarentegen mogelijk. Bij regenval kunnen er geen werkzaamheden worden uitgevoerd aan de riolering: het reinigen van het rioolstelsel zal dan op een andere dag plaatsvinden dan de geplande datum.

Neem zelf maatregelen

Tijdens de reiniging kan de rioolaansluiting van uw woning onder druk komen te staan. Hierdoor kan lucht ontsnappen via de sifon (zwanenhals) – of andere voorzieningen die de waterafvoer regelen. Het water komt dan omhoog. Om spatten te voorkomen kunt u het deksel van het toilet sluiten en verzwaren, stoppen in de afvoerputjes plaatsen en grotere afvoeren afsluiten met een natte doek. Na afloop van de reinigingswerkzaamheden in uw straat is het raadzaam om even alle kranen open te zetten, zodat de watersloten weer vollopen, en u geen last krijgt van stankoverlast.

Onderhoud & inspectie van pompen en gemalen

Voor een goede werking van de pompen en gemalen in het rioolsysteem is het van belang dat deze goed onderhouden worden. Jaarlijks wordt de werking van de pomp gecontroleerd, worden indien nodig onderdelen vervangen en de besturing van de pomp eventueel aangepast op een veranderde situatie.

Kolkenreinigen

Zand, blad en zwerfvuil zorgen vaak voor verstoppingen van straat- en trottoirkolken. Om overlast te voorkomen zorgt de gemeente voor het tijdig leegzuigen en schoonspoelen van de kolken. De meeste kolken hebben een zogenaamde zandvang, die voorkomt dat (teveel) straatvuil rechtstreeks in het riool terecht komt.

Straatvegen

Vervuiling van de kolken is nooit helemaal te vermijden, bijvoorbeeld door opwaaiend zand en bladeren. Voorkomen is ook hier beter dan genezen; het vegen van de straten is gemakkelijker (en dus goedkoper) dan het reinigen van de straatkolken en het riool. Daarbij ziet het er ook nog eens een stuk opgeruimder uit in het straatbeeld!

Maaien bermsloten en watergangen

Om er voor te zorgen dat sloten en watergangen voldoende capaciteit behouden voor de afvoer van het water, maaien de gemeente en het waterschap de hoofdwatergangen. Voor de kleinere watergangen wordt deze taak door perceelseigenaren uitgevoerd.

Gemeentelijk rioleringsplan

In het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) Bladel 2015-2020 zijn de taken op het gebied van afvalwater, grondwater en hemelwater verder toegelicht. Indien u hierover meer wil weten, dan kunt u het GRP raadplegen via  onderstaande link.