Pagina opties

Groter

Riolering en water in Bladel

Het rioleringssysteem van de gemeente Bladel bestaat uit de volgende onderdelen:

Riolering binnen de bebouwde kom
Gemengd
Vuil water (DWA)
Regenwater (RWA) (incl. infiltratieriool

161 km
84,1 km
31,3 km
45,1 km

Gemalen 36 stuks
Externe overstorten / uitlaten
Gemengd riool
Regenwater


13 stuks
64 stuks

Randvoorzieningen
Bergbezinkvoorzieningen
Overige voorzieningen

5 stuks
5 stuks
Riolering in het buitengebied
Aantal pompunits
Aantal IBA's

174 stuks
0 stuks
Meetpunten
Gronswater
Riolering

50
20

Tabel: opbouw rioleringssysteem gemeente Bladel (bron: Benchmark Rioleringszorg 1 mei 2013)

Stelseltypen

Het afvalwater in de bebouwde kom van de gemeente wordt ingezameld en getransporteerd. Hiervoor worden verschillende typen riolering toegepast. 

Voorziening Toelichting
Gemengd riool Rioolstelsel, waarbij afvalwater inclusief ingezamelde neerslag door één leidingstelsel wordt getransporteerd. In totaliteit is 84 km gemengde riolering in Bladel aanwezig.
Vuilwater riool (DWA) Riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater, niet zijnde neerslag. In totaliteit is 31 km vuilwater riolering in Bladel aanwezig.
Regenwater riool (RWA) Riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van neerslag. In
totaliteit is 45 km hemelwater riolering in Bladel aanwezig.

Overstorten, randvoorzieningen en uitlaten

Bij hevige neerslag kan het voorkomen dat de afvoer- en bergingscapaciteit van het gemengde rioolstelsel niet toereikend is. Op deze momenten treden ‘overstorten’ in werking en wordt het overtollige afvalwater op een watergang geloosd. Op 13 locaties in Bladel is een riooloverstort aanwezig. Om te voorkomen dat de riooloverstorten de waterkwaliteit verslechteren zijn op een aantal locaties speciale bergbezinkvoorzieningen aangelegd om de vuilgraad en het volume overstortend water te beperken. Deze ondergrondse bakken vangen bij hevige regen het gemengde afvalwater op (bergen), zodat er minder vervuild water in de sloten en vijvers terecht komt.  Bovendien zakt het vuil naar de bodem van de voorziening (‘bezinken’). Het water dat toch overloopt is dan schoner. In Bladel zijn 5 bergbezinkvoorzieningen aanwezig en 5 voorzieningen met een gelijksoortige functie.

Hemelwaterriolen lozen het schone ingezamelde water bij kleine en forse regenbuien op het watersysteem. De lozingspunten noemen we ‘uitlaten’. Op 64 locaties in Bladel is een uitlaat aanwezig.

Pompen en gemalen

In het bebouwde gebied wordt het afvalwater grotendeels onder vrij verval afgevoerd. Om hoogteverschillen of lange transportafstanden te overbruggen is op een aantal locaties een pomp nodig. De pomp(en) en de bijbehorende besturingskast noemen we een gemaal. In totaliteit zijn 36 (hoofd)gemalen aanwezig in de gemeente Bladel.

In het buitengebied zijn de transportafstanden te groot voor vrij verval riolering. Voor het afvoeren van het afvalwater zijn in Bladel daarom 174 kleine pompputjes aanwezig, die onderling zijn verbonden met persleidingen. Dit systeem noemen we drukriolering. 

Grondwater

Grondwaterproblemen kennen in de praktijk diverse oorzaken en oplossingen: toename van neerslag, onvoldoende oppervlaktewater of een te hoog oppervlaktewaterpeil, storende bodemlagen, stopzetting van grondwateronttrekkingen en vervanging van oude riolen. Inzicht in de grondwatersituatie binnen het stedelijke gebied is essentieel om te kunnen onderzoeken of de overlast wordt veroorzaakt door te hoge grondwaterstanden. Daarnaast kan door monitoring nagegaan worden of wateroverlast een incidenteel of een structureel karakter heeft.

Om het noodzakelijke inzicht te verkrijgen in de grondwatersituatie heeft de gemeente Bladel een permanent grondwatermeetnet dat op dit moment bestaat uit 50 meetlocaties waar elke twee weken de grondwaterstand wordt gemeten.

Oppervlaktewater

Waterschap de Dommel is verantwoordelijk voor het beheer van alle oppervlaktewateren in haar beheergebied. Via bijgaande link kunt u de ligging en kenmerken van het watersysteem in zien: http://dommel.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=Watertoets