Pagina opties

Groter

Planschade

 • Wat is het?

  Schadeloos voor planschade

  Als de gemeente besluit een bestemmingsplan te wijzigen of een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan verleent, dan kan het zijn dat u door dit besluit schade lijdt of zult lijden. Deze schade noemen we planschade. In sommige gevallen kunt u een tegemoetkoming in de schade krijgen.

  Wat is planschade?

  Planschade is de schade die o.a. kan optreden door een bestemmingsplanwijziging of door een verleende omgevingsvergunning in afwijzing van het bestemmingsplan. Een perceel of een gebouw kan hierdoor minder waard worden, bijvoorbeeld doordat het uitzicht wordt belemmerd, uw privacy afneemt of doordat u te maken krijgt met geluidsoverlast. In hoofdstuk 6 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) staan regels hierover.

  Voor tegemoetkoming in planschade geldt een normaal maatschappelijk risico van 2% van de waarde van de onroerende zaak of het inkomen, onmiddellijk voor het ontstaan van de schade (artikel 6.2 Wro). Bedraagt de schade minder dan de 2% dan wordt een aanvraag niet verder in behandeling genomen.
  Deze zogenaamde forfaitaire 2%-regeling geldt niet bij directe planschade (schade die een gevolg is van planologische beperkingen van de onroerende zaak van de aanvrager zelf).

 • Hoe werkt het?

  Binnen vijf jaar

  Voor het indienen van een planschadeverzoek geldt er een verjaringstermijn van vijf jaar. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de bepaling van het bestemmingsplan of het besluit dat de planschade tot gevolg heeft, onherroepelijk is geworden. ‘Onherroepelijk’ wil zeggen dat een besluit definitief is. Stel dat een besluit waardoor u planschade lijdt, op 6 oktober 2008 onherroepelijk wordt; dan kunt u tot 6 oktober 2013 een verzoek om tegemoetkoming planschade indienen.
   

  Drempelbedrag

  Als u vindt dat u planschade lijdt, kunt u een tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente. Er is een drempelbedrag van € 300,-. Dit betekent dat u, na het indienen van uw aanvraag, een bedrag van € 300,- moet betalen. U dient het aanvraagformulier bij het college in, waarna u een ontvangstbevestiging krijgt waarin tevens vermeld wordt dat het verschuldigde drempelbedrag binnen vier weken na de dagtekening van verzending van de ontvangstbevestiging op de rekening van de gemeente dan wel op een aangegeven plaats moet zijn gestort. Als u een planschade wordt toegekend, krijgt u dit bedrag van de gemeente terug.

 • Wat moet ik doen?

  Het college van burgemeester en wethouders beslist over de planschadevergoeding. Het college krijgt hierbij advies van een extern, onafhankelijk adviesbureau.

  Meer informatie
  Meer weten over planschade? Neemt u dan contact op met mevrouw M. van Dijk van het team Ruimte, tel. 0497 - 361 687, e-mail m.vandijk@bladel.nl. 

  Ingevuld formulier planschade met kopie eigendomsbewijs opsturen aan :

  Gemeente Bladel
  T.a.v. Burgemeester en wethouders
  O.v.v. Verzoek tegemoetkoming planschade
  Postbus 11
  5530 AA Bladel

 • Hoe lang duurt het?

  • De procedure voor een tegemoetkoming van de planschade duurt gemiddeld 1 tot 1,5 jaar.
  • Als u het niet eens met het besluit, kunt u bezwaar maken.
 • Contactpersonen

  Gemeente Bladel
  Postadres: Postbus 11, 5530 AA Bladel | Bezoekadres: Markt 21, 5531 BC Bladel
  Telefoon: (0497) 361636 | Fax: (0497) 361600 | E-mail: info@bladel.nl.

 • Regelgeving

 • Links/Documenten