Pagina opties

Groter

Boom kappen

 • Afspraak maken

  Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0497-361636 of maak een afspraak via het contactformulier.

  Vergunningen en meldingen worden behandeld door Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) de Kempen. Dit is een afdeling van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) en is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel, Dijk 15.

 • Wat kost het?

  Leges 2020

  De legeskosten voor een aanvraag omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand bedragen € 87,10.

 • Wat is het?

  Op 5 november 2015 heeft de gemeenteraad besloten om het onderdeel ‘het bewaren van houtopstanden’ in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te wijzigen. Dat houdt in dat de meeste bomen tot een omtrek van 120 cm op borsthoogte nu zonder kapvergunning mogen worden geveld. Dit past binnen het streven van de gemeenteraad naar minder regels voor de inwoners. 

  De nieuwe regeling geldt echter niet voor bomen op gemeentegrond en bomen die op de lijst staan van monumentaal groen en herdenkingsbomen, deze bomen blijven beschermd, lees meer onder ‘Hoe werkt het?’

  Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom. Op deze website van de gemeente Bladel staat informatie over de bepalingen zoals deze in de APV zijn opgenomen. Zodoende kunt u zelf al een inschatting maken of het vellen van uw boom een vergunningsplichtige activiteit is. Via Omgevingsloket online kunt u een vraag voor het kappen van een boom meteen digitaal indienen.

 • Hoe werkt het?

  Op 5 november 2015 heeft de gemeenteraad besloten om het onderdeel ‘het bewaren van houtopstanden’ in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te wijzigen. Dat houdt in dat de meeste bomen tot een omtrek van 120 cm op borsthoogte nu zonder kapvergunning mogen worden geveld. Dit past binnen het streven van de gemeenteraad naar minder regels voor de inwoners. 

  De nieuwe regeling geldt echter niet voor bomen op gemeentegrond en bomen die op de lijst staan van monumentaal groen en herdenkingsbomen, deze bomen blijven beschermd.

  Bomen op gemeentegrond

  Voor de bomen op gemeentegrond blijft de ondergrens van 80 cm omtrek op borsthoogte gehandhaafd. Deze bomen staan vaak op zichtlocaties en verdienen daarom extra bescherming.

  Monumentaal groen

  Ook is een uitzondering gemaakt voor monumentale bomen en herdenkingsbomen. Deze mogen nooit zonder vergunning worden geveld. Daarbij gaat het niet alleen om bomen, maar soms ook om bosjes en houtopstanden. Daarom spreken we ook van ‘monumentaal groen’.

  Burgemeester en wethouders hebben lijsten vastgesteld van monumentaal groen en herdenkingsbomen. Bomen die dus extra worden beschermd. Daaraan is uitgebreid voorwerk voorafgegaan. Door een boomdeskundig bureau is een inventarisatie gemaakt van alle belangrijke bomen en aan de hand van diverse criteria zijn punten toegekend. Dat heeft geresulteerd in een lijst van 216 monumentale groenobjecten. In veel gevallen gaat het om bomen op privégrond. Daarom hebben de eigenaren gelegenheid gekregen om te reageren op het voornemen de betreffende boom een beschermde status te geven. In totaal hebben we 29 inspraakreacties gekregen. Naar aanleiding hiervan is de lijst aangepast. Ook zijn nog drie bomen aangemeld. Op de definitieve lijst staan 216 monumentale groenobjecten, waarvan 146 op privégrond. De bomen op de lijst mogen alleen worden geveld als er zwaarwegende redenen zijn, bijvoorbeeld omdat de boom ziek is of wanneer de veiligheid in het geding is.

  De lijst monumentaal groen en de lijst met herdenkingsbomen zijn raadpleegbaar via deze pagina en zijn te openen als PDF-bestand. Daarin kunt u zoeken of dat uw object een monumentaal groen object betreft. Alle eigenaren van een monumentaal groen object zijn reeds op de hoogte gesteld middels eerdere briefcorrespondentie.

  Vrijstelling

  Als één of meerdere van de onderstaande gemeentelijke vrijstellingregels op uw situatie van toepassing zijn, hoeft u geen omgevingsvergunning aan te vragen. Dit geldt voor het kappen van:

  • houtopstand met een stamomtrek van minder dan 120 cm, gemeten op 130 cm hoogte boven het maaiveld, tenzij de houtopstand staat op de lijst met monumentaal groen, zoals bedoeld in artikel 4:11d van de APV, eerste lid of de lijst met herdenkingsbomen, zoals bedoeld in artikel 4:11e van de APV;
  • houtopstand, anders dan bedoeld als hierboven, met een stamomtrek van minder dan 120 cm, gemeten op 130 cm hoogte boven het maaiveld dan wel als de houtopstand zich bevindt binnen vijftien meter van een vergund bouwwerk, tenzij de houtopstand staat op de lijst met monumentaal groen, zoals bedoeld in artikel 4:11d van de APV, eerste lid of de lijst met herdenkingsbomen, zoals bedoeld in artikel 4:11e van de APV;
  • wegbeplantingen en eenrijige beplantingen op of langs landbouwgronden, beide voor zover bestaande uit populieren of wilgen, tenzij deze zijn geknot;
  • fruitbomen, uitgezonderd wal- of okkernootbomen, en windschermen om boomgaarden;
  • fijnsparren, niet ouder dan twaalf jaar, bestemd om te dienen als kerstbomen en geteeld op daarvoor in het bijzonder bestemde terreinen;
  • kweekgoed;
  • houtopstand die bij wijze van dunning moet worden geveld, mits de oppervlakte van de houtopstand in stand blijft;
  • houtopstand ten aanzien waarvan bij het geldende bestemmingsplan of bij het geldende voorbereidingsbesluit is bepaald dat het verboden is deze te vellen zonder omgevingsvergunning van het bevoegd gezag;
  • houtopstand die moet worden geveld krachtens de Plantenziektenwet of krachtens een aanschrijving op last van het college;
  • erfbeplanting vastgelegd in het kader van een overeenkomst met een publiekrechtelijk bestuursorgaan. Op het verwijderen van waardevolle erfbeplanting die in het beplantingsplan als zodanig is aangegeven, is en blijft een omgevingsvergunning van toepassing.

  Algemene weigeringsgronden vergunningaanvragen

  1. de natuurwaarde van de houtopstand;
  2. de landschappelijke waarde van de houtopstand;
  3. de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon;
  4. de beeldbepalende waarde van de houtopstand;
  5. de cultuurhistorische waarde van de houtopstand; of
  6. de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand. 
  • Het bevoegd gezag kan bij het weigeren of onder voorschriften verlenen van een vergunning tevens de boomwaarde als motivering hanteren. Zij verwijzen zoveel mogelijk naar gemeentelijke bestemmings-, groen-, of landschapsbeleidsplannen.
 • Algemene informatie

  • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.
  • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
  • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u automatisch de vergunning.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt de aanvraag digitaal indienen via Omgevingsloket online gebruik hiervoor uw DigiD inlogcode. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten. Bedrijven kunnen de aanvraag alleen digitaal doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

  Vergunning voor het kappen aanvragen

  Vul het aanvraagformulier volledig in. Geef hierbij de volgende gegevens:

  • het soort boom
  • hoeveel bomen u wilt kappen
  • de plek waar de boom staat
  • de diameter van de boom op 1,30 meter hoogte
  • waarom u de boom wilt kappen

  Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente. Vraagt u de vergunning aan voor de eigenaar van de boom? Dan stuurt u ook zijn of haar schriftelijke toestemming mee. U krijgt een ontvangstbevestiging. Daarna ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.

 • Regelgeving

 • Links/Documenten