Pagina opties

Groter
A A

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) hebben burgers toegang tot veel informatie die bij de overheid aanwezig is. Het uitgangspunt van de wet is dat alle bestuurlijke informatie openbaar is, tenzij een in de Wob genoemde uitzonderingsgrond van toepassing is.

Actief en passief

De Wob onderscheidt actieve en passieve openbaarheid van bestuur.
Actieve openbaarheid betekent dat de gemeente uit eigen beweging informatie over beleid en uitvoering openbaar maakt, bijvoorbeeld via de website en in een huis-aan-huisblad (Kempenaer).

Passieve openbaarheid houdt in dat iedereen het recht heeft om een verzoek om informatie in te dienen bij de gemeente. Daarbij gelden wel beperkingen.

 • In een Wob-verzoek hoeft u in beginsel alleen het onderwerp te benoemen waarover u informatie wilt ontvangen, zonder dat u concrete documenten hoeft te benoemen. Het onderwerp moet echter wel nauwkeurig beschreven zijn in het verzoek.
 • Het moet gaan om informatie die aanwijsbaar aanwezig is, die ergens is vastgelegd, op wat voor gegevensdrager ook. Ook geluidsbanden, films en foto’s zijn documenten in de zin van de Wob, net als informatie in digitale bestanden, zoals e-mailberichten of elektronische versies van documenten.
 • Het moet gaan om informatie die onder het bestuursorgaan berust, met andere woorden: waar het bestuursorgaan over beschikt.
 • De informatie moet gaan over een aangelegenheid die betrekking heeft op het beleid van een bestuursorgaan, inclusief de voorbereiding en uitvoering ervan.

Uitzonderingsgronden

In een aantal gevallen verstrekt de gemeente geen informatie. Deze zogenoemde uitzonderingsgronden zijn onder andere:

 • als het de eenheid van de Kroon in gevaar kan brengen of de veiligheid van de staat kan schaden;
 • als het gaat om bedrijfs- en fabricagegegevens die personen of bedrijven vertrouwelijk hebben verstrekt aan de gemeente;
 • als het gaat om bijzondere gegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

In een aantal gevallen moet de gemeente een bijzonder belang van de overheid afwegen tegen het algemene belang van openbaarheid. Weegt het bijzondere belang zwaarder, dan wordt openbaarmaking geweigerd. Bijzondere belangen van de overheid zijn:

 • de Nederlandse internationale betrekkingen;
 • financiële en economische belangen;
 • de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 • inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
 • eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
 • het belang van de eerste kennisname van de geadresseerde;
 • het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling.

De gemeente hoeft ook geen informatie te verschaffen uit documenten die bestemd zijn voor intern overleg, voor zover het gaat om de persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren of andere deelnemers aan dat interne overleg. Het bestuursorgaan mág dergelijke informatie wel verstrekken, al dan niet geanonimiseerd, als dat in het belang van een goede democratische bestuursvoering wenselijk wordt geacht.

Wob-verzoek indienen

Een verzoek om informatie kunt u indienen bij het gemeentebestuur van Bladel, Postbus 11, 5530 AA Bladel.