Pagina opties

Groter
A A
RSS

Windpark de Pals levert bijdrage aan energiedoelstelling en natuurcompensatie (06-03-2019)

Windpark de Pals BV uit Eindhoven is van plan een lijn van vier windturbines te realiseren ten noorden van de A67 tussen de Pals en de Belgische grens. De windmolens hebben een ashoogte van maximaal 165 meter en een tiphoogte van maximaal 240 meter. Voor de vergunning is uitgegaan van de grootst mogelijke varianten molens, maar in werkelijkheid kan het zijn dat voor kleinere modellen wordt gekozen. Drie molens komen te staan op grond van twee particuliere grondeigenaren, één molen komt op gemeentegrond.

Met een milieu-effectrapportage (MER) is door de initiatiefnemer onderzocht wat het effect van de windmolens is op de omgeving. Zo is onder andere een ecologische studie uitgevoerd, een landschappelijke beoordeling en akoestisch onderzoek. Hieruit blijkt dat de effecten van het windpark passend zijn binnen bestaande regelgeving. Wel werd geconcludeerd dat er nog aandacht besteed moest worden aan een aantal zaken. Naar aanleiding van dit advies zijn de rapportages op deze onderdelen aangevuld. Uit het Haalbaarheidsonderzoek grootschalige wind- en zonne-energie de Kempen (Pondera Consult, 16 oktober 2018) blijkt dat het aantal andere mogelijke locaties dermate gering is dat de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstelling niet gehaald kan worden zonder windpark de Pals. Er is daarnaast meer informatie gegeven over (het tegengaan van) de effecten op de natuur. Hiermee is tegemoet gekomen aan de wensen van de Commissie MER.

Het is een feit dat windmolens het uitzicht veranderen. Daarnaast produceren ze geluid, slagschaduw, licht  en moet met diverse veiligheidseisen rekening gehouden worden. Voor een aantal effecten worden maatregelen uitgevoerd, zoals een stilstandvoorziening om slagschaduw te voorkomen en om het risico op aanvaringen met vleermuizen te verkleinen. Deze stilstandvoorziening schakelt de windturbine uit gedurende de tijd dat er slagschaduw optreedt op licht doorlatende vensters van woningen.
Slagschaduw ontstaat doordat de rotorbladen van de windturbine draaien door het zonlicht. Deze slagschaduw draait met de zon mee en reikt bij zonsopgang en zonsondergang in de winter het verst.
Voor de vleermuizen geldt dat de windturbines worden uitgeschakeld op de momenten dat de vleermuizen actief zijn (in de nacht en in de warmere maanden van het jaar) en op de momenten dat het zacht waait (want dan vliegen vleermuizen hoger om insecten te vangen).

Omdat twee windmolens in Natuurnetwerk Brabant (NNB) komen te staan, vind ook verstoring van de natuur plaats. Daarom is compensatie nodig waarbij nieuwe natuur wordt ingericht in de omgeving. Dit is wettelijk verplicht. Bovenop de wettelijke verplichting worden extra maatregelen genomen om een maximale meerwaarde voor de omgeving te genereren.

Compensatie van nadelige effecten

De gemeente Bladel vindt het belangrijk dat eerder genoemde maatregelen om de effecten van de windmolens te compenseren, genomen worden. En de voordelen moeten ruim opwegen tegen de nadelen. De belangrijkste voordelen worden hier onder toegelicht.

Hernieuwbare energie

De vier molens hebben een vermogen van circa 5,5 MW per stuk. Dat betekent dat ze jaarlijks circa 60 GWh duurzame energie op zullen wekken. Dat is gelijk aan 11 % van de totale energiebehoefte van de gemeente Bladel en 43% van de energiebehoefte van huishoudens van de gemeente Bladel. Deze cijfers zijn gebaseerd op de totale energiebehoefte van onze gemeente, dus inclusief vervoer en warmte (cijfers van klimaatmonitor databank). De cijfers van opwekking zijn gebaseerd op opbrengst van de molens zoals aangeleverd door initiatiefnemers. Mogelijk valt de daadwerkelijke energieproductie hoger uit.

Natuurcompensatie

Als compensatie voor de effecten van de windmolens op het gebied van natuur en geluidproductie dient wettelijk 8,8 hectare natuur te worden gerealiseerd. Die compensatie zal plaatsvinden nabij het projectgebied, in het natuurgebied rond de Kroonvennen. Er wordt droog schraalland en kruidenrijk grasland aangelegd op percelen waar nu nog akkerbouw plaatsvind. Daarnaast wordt er voor ruim 10 hectare extra natuurontwikkeling gerealiseerd. Doel hiervan is het gebied voor flora en fauna waardevoller te maken dan het was voordat de windmolens er stonden. In het gebied rond de windmolens liggen nog diverse opgaven op met name het vlak van natuur en recreatie. Zo wordt een betere recreatieve verbinding voor onder andere ruiters, fietsers en voetgangers aangelegd, komt er meer budget voor duurzaamheidsprojecten, wordt de leefbaarheid verbeterd in het gebied rond het windpark en neemt de gemeente het initiatief om de gebiedsontwikkeling vorm te geven.

Obligatieregeling

Inwoners van de gemeente Bladel wordt met een obligatieregeling de mogelijkheid geboden om mee te profiteren van de opbrengsten van Windpark de Pals. Op basis van afstand tot het windpark worden drie categorieën aangeboden variërend tussen de 4% en 6% rendement op jaarbasis. Particulieren kunnen op basis van een inleg (bijv. € 500,-, € 1.000,- of € 10.000,-) met obligaties een vast rendement krijgen uit het windpark. Meer informatie hierover is op dit moment nog niet beschikbaar.