Pagina opties

Groter
A A
RSS

Vier ontwerp Bestemmingsplannen voor de kernen Bladel, Casteren, Hoogeloon en Netersel (21-02-2019)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht bekend dat bekend dat de volgende vier ontwerp bestemmingsplannen ter inzage liggen:

  • “Kom Bladel 2019”
  • “Kom Casteren 2019”
  • “Kom Hoogeloon 2019”
  • “Kom Netersel 2019”

 Inhoud

De ontwerp bestemmingsplannen hebben alleen betrekking op de bovengenoemde vier kernen (stedelijk gebied). Binnen deze bestemmingsplannen zijn geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Er is gekozen om alleen de bestaande (planologische en/of vergunde) situatie vast te leggen. De regels zijn qua opzet en inhoud hetzelfde voor alle kernen en er is aangesloten bij geldende planologische regelingen, recent beleid en regelgeving.  

Binnen het ontwerpbestemmingsplan Kom Bladel 2019 is het centrumgebied niet opgenomen. Op 8 november 2018 heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit voor dit gebied vastgesteld. Voor dit gebied volgt in een later stadium een bestemmingsplan evenals voor de kern Hapert. Het ontwerp bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en verbeelding. 

Ter inzage

De ontwerp bestemmingsplannen met bijbehorende stukken ligt van 21 februari 2019 tot en met 3 april 2019 ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. U kunt de stukken ook inzien via internet: www.bladel.nl/bestemmingsplannen of www.ruimtelijkeplannen.nl.

De plannen kennen de volgende identificatienummers:

NL.IMRO.1728.BPB1059KomBlad2019–ONTW;
NL.IMRO.1728.BPC2006KomCast2019-ONTW;
NL.IMRO.1728.BPH3026KomHoog2019-ONTW;
NL.IMRO.1728.BPN4013KomNet2019-ONTW.

Indienen zienswijzen

Iedereen kan tijdens de ter inzage periode schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan kenbaar maken. Uw schriftelijke reactie moet u sturen naar de gemeenteraad van Bladel, Postbus 11, 5530 AA Bladel. In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welk onderdeel van het ontwerpplan deze betrekking heeft. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze of voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KCC of met mevrouw Miranda Van Dijk van de afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 0497 - 36 16 36). Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.