Pagina opties

Groter
A A
RSS

Stimuleringsregeling wonen en zorg gepubliceerd (11-04-2019)

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de stimuleringsregeling wonen en zorg gepubliceerd.
Het doel van de stimuleringsregeling wonen en zorg is het stimuleren van de ontwikkeling en totstandkoming van woonzorgarrangementen.

Deze regeling volgt uit het programma langer thuis en is erop gericht dat mensen (langer) zelfstandig kunnen blijven wonen. Kenmerken van woonzorgarrangementen zijn dat deze leiden tot minder zorg en/of ondersteuning, dat de woonzorgvormen leiden tot ontmoeting (sociale cohesie) en dat vanuit de initiatieven diensten en zorg in de omgeving goed toegankelijk zijn.

De regeling bestaat uit drie onderdelen:

  • een subsidie voor de initiatieffase;
  • een borgstelling voor een lening in de planontwikkelfase;
  • een borgstelling voor een achtergestelde lening van 15% van de stichtingskosten bij de bouw- en nafinancieringsfase.

In aanmerking voor subsidie in het kader van de initiatieffase komen WZ-ondernemers (een WZ-ondernemer is een rechtspersoon (vereniging, stichting of een besloten vennootschap) die een kmo in stand houdt, niet zijnde een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, die gericht is op het realiseren van een woonzorgarrangement). In het kader van de planontwikkelfase en bouw- en nafinancieringsfase wordt een borgstelling verstrekt aan financiers. Voor 2019 zijn de volgende budgetten beschikbaar: € 1 miljoen (Initiatieffase), € 10 miljoen (Planontwikkelfase) en € 46,8 miljoen (Bouw- en nafinancieringsfase).

Initiatieffase 

Subsidie wordt verstrekt om een haalbaarheidsplan uit te werken. De voor subsidie in aanmerking komende kosten zijn de door de procesbegeleider verrichte consultancydiensten.

De initiatieffase is erop gericht dat sociale ondernemers en bewonersinitiatieven worden ondersteund bij het maken van een kwalitatief goed plan van aanpak voor de totstandkoming van een woonzorgarrangement. De initiatieffase bestaat in grote lijnen uit het opstellen van een visiedocument, een projectdefinitie (waarin de uitgangspunten van het woonzorginitiatief zijn uitgewerkt) en het onderzoeken van de haalbaarheid.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van € 1.000 per wooneenheid van het woonzorgarrangement, en een maximum van € 20.000 per project. De looptijd van de initiatieffase is maximaal één jaar.

Planontwikkelfase

Het beoogde resultaat in de planontwikkelfase is een definitief ontwerp dat dient als basis voor de bouw. Kosten die in de planontwikkelfase gemaakt worden zijn onder andere architectkosten, kosten procesbegeleider, kosten grondreserveringen of optieovereenkomst en kosten voor de bouwaanvraag.

Als een geaccrediteerde bank een bindende offerte ten behoeve van de planontwikkelfase heeft uitgebracht, stelt de Staat zich borg aan de verstrekkende (geaccrediteerde) bank voor 90% van de lening met een maximum van € 10.000 per woning. De totale lening bedraagt maximaal € 200.000. De maximale looptijd van de lening is drie jaar en wordt tegen een hypothecaire marktrente verstrekt.

Bouw- en nafinancieringsfase

Indien de wooneenheden van het woonzorgarrangement worden gebouwd voor een stichting, vereniging of marktpartij is een bank in de regel niet bereid meer dan circa 70% van de stichtingskosten te financieren. Ditzelfde geldt bij verwerving van een woonzorgarrangement.

Daarom staat de Staat in het kader van dit hoofdstuk borg voor 80% van een lening tot maximaal € 2 miljoen. Het betreft een (achtergestelde) lening voor maximaal 15% van de stichtings- en verwervingskosten. Als de bank bereid is om 70% van de stichtings- en verwervingskosten op basis van een reguliere lening en 15% middels een borgstellingslening te financieren, dient de overige 15% als eigen inbreng te worden ingebracht. Wil de bank meer dan 70% financieren (zonder borgstellingslening), dan bedraagt de borgstellingslening maximaal 50% van het restant aan te financieren stichtings- en verwervingskosten.

De borgstelling door de Staat kent een looptijd van maximaal acht jaar en loopt gedurende de looptijd lineair af.

Aanvragen

Aanvragen voor een subsidie voor de initiatieffase kunnen doorlopend van 15 april 2019 tot en met 31 december 2021 worden ingediend. Borgstellingen kunnen worden aangevraagd door banken. Subsidie wordt verstrekt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-15558.html