Pagina opties

Groter
A A
RSS

Rectificatie Welstandsnota 2018 van de gemeente Bladel (01-05-2019)

Geconstateerd is dat de verkeerde bijlagen bij de publicatie van de Welstandsnota 2018 opgenomen waren. Om deze reden vindt opnieuw publicatie van de welstandsnota plaats.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel maken bekend dat de gemeenteraad op 20 december 2018 de welstandsnota 2018 heeft vastgesteld. In de welstandsnota zijn de welstandscriteria en welstandskaders vastgesteld die worden toegepast bij de beoordeling van bouwplannen. Op grond van artikel 12a van de woningwet dient de gemeenteraad een welstandsnota vast te stellen.  

Terinzagelegging en Inwerkingtreding

De gewijzigde welstandsnota 2018 van de gemeente Bladel treedt de dag na publicatie in werking. Tegen het besluit tot vaststelling van beleid is geen bezwaar en beroep mogelijk. U kunt de stukken inzien via internet op www.bladel.nl/verordeningen

 Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw A. van Bree en/of mevrouw M. van Dijk-Huybregts, telefoonnummer (0497) 36 16 36.