Pagina opties

Groter
A A
RSS

Ontwerp-aanwijzingsbesluit locatie ondergrondse restafvalcontainer Claassenpark, Hapert (20-02-2019)

Op grond van de Afvalstoffenverordening gemeente Bladel 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid om aan te wijzen via welke inzamelvoorziening de inzameling van een bepaalde categorie huishoudelijk afvalstoffen plaatsvindt.

Het college heeft op grond van artikel 10, lid 3, van die Afvalstoffenverordening de bevoegdheid om regels te stellen over de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden. 

Op 12 februari 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Bladel ingestemd met het voornemen om bij Claassenpark in Hapert een ondergrondse verzamelcontainer te plaatsen voor het huishoudelijk restafval van de bewoners van Claasenpark. Eveneens op 12 februari heeft het college een ontwerp-aanwijzingsbesluit vastgesteld waarbij de exacte locatie van die container is aangewezen. 

Dat ontwerp-aanwijzingsbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 20 februari 2019 gedurende 6 weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Bladel. Het ontwerp-aanwijzingsbesluit kan hier onder gedownload worden.

Tijdens bovengenoemde termijn van 6 weken kunnen door eenieder schriftelijk of mondeling bezwaren worden ingebracht tegen het ontwerp-aanwijzingsbesluit en het bijbehorende locatieplan bij het college van burgemeester en wethouders (Postbus 11, 5530 AA Bladel). Voor het naar voren brengen van mondelinge bezwaren kan een afspraak worden gemaakt met de heer J. Schilders van de afdeling Ontwikkeling, telefoonnummer 0497 - 36 16 36. Van een mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt. De ingebrachte zienswijzen worden betrokken bij de definitieve besluitvorming door het college. Zienswijzen die na 2 april 2019 worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen. 

Wij maken u erop attent dat later tegen het definitieve besluit alleen beroep kan worden ingesteld als ook bezwaren zijn ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.