Pagina opties

Groter
RSS

Inspraak voorlopige uitkomsten milieueffectrapportage zonne- en windenergie de Kempen (17-07-2019)

De colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden maken bekend dat de milieueffectrapportage grootschalige zonne- en windenergie De Kempen met ingang van 22 juli tot en met 2 september 2019 (zes weken) voor iedereen ter inzage ligt.

Achtergrond en doelstelling

De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden werken aan een toekomstbestendige omgeving. Het grootschalig opwekken van duurzame energie is daarvoor noodzakelijk. Dit gebeurt onder andere met grootschalige zonne- en windparken. Deze activiteiten leiden tot een verandering in het Kempische landschap. De Kempengemeenten werken daarom toe naar beleid en toetsingskaders voor grootschalige zonne- en windenergie.

Onderzocht wordt waar en onder welke voorwaarden zonne- en windparken het beste ontwikkeld kunnen worden. In december 2018 zijn de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek ‘grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen’ bekendgemaakt. Dit haalbaarheidsonderzoek is gericht op wettelijke en technische belemmeringen. In 2019 is gestart met het uitvoeren van een milieueffectrapportage (planMER) en is een participatietraject gestart.

De gebieden voor grootschalige zonne- en windenergie die kansrijk bleken in het haalbaarheidsonderzoek worden getoetst op landschappelijke en milieukundige belemmeringen. Tegelijk is het gesprek gestart met verschillende belanghebbenden om open te praten over de kansrijke locaties, argumenten en kansen. Met inachtneming van de resultaten van de milieueffectrapportage en de resultaten van het participatieproces worden beleid- en toetsingskaders opgesteld over de locaties waar grootschalige zonneparken en windturbines kunnen worden gerealiseerd.

Milieueffectrapportage

De Kempengemeenten doorlopen een zorgvuldig proces voor de procedure tot beleidsvorming, mede door het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek, een milieueffectrapportage en het doorlopen van een participatieproces. Een milieueffectrapportage wordt opgesteld op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage. Een milieueffectrapportage heeft tot doel het milieubelang volwaardig en vroegtijdig in de plan- en besluitvormingsprocedure te betrekken.  De procedure die gevolgd moet worden voor het planMER is vastgelegd in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer.

De milieueffectrapportage brengt de milieueffecten van grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen in beeld voordat de vijf gemeenteraden een besluit nemen over het beleid en toetsingskaders voor mogelijke locaties voor zonne- en windenergie.
Door de milieueffecten van al deze locaties te onderzoeken kunnen de locaties tegen elkaar worden afgewogen. In de milieueffectenrapportage zijn nadrukkelijk nog geen keuzes gemaakt voor bepaalde locaties. Ook is het niet de bedoeling dat op alle locaties wind- en zonneparken ontwikkeld worden.
Met de milieueffecten in beeld en met de uitkomsten van het participatieproces kunnen de Kempengemeenten een weloverwogen keuze maken waar en onder welke voorwaarden grootschalige zonne- en/of windenergie gerealiseerd mag worden. Die keuze en voorwaarden worden opgenomen in de beleids- en toetsingskaders en worden eind 2019 behandeld in de vijf gemeenteraden van de Kempen. De Kempengemeenten hebben hierbij nadrukkelijk niet het doel om zo veel mogelijk locaties te realiseren.
Voor een zorgvuldige afweging bevat het rapport tevens alternatieve oplossingen met bijbehorende milieueffecten. De Kempengemeenten nemen de uitkomsten van het rapport mee in de overwegingen bij de vaststelling van het beleids- en toetsingskader.

Ter inzage

De milieueffectrapportage ligt van 22 juli tot en met 2 september 2019 voor iedereen ter inzage tijdens de openingstijden van deze gemeentehuizen in Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden.
De voorlopige uitkomsten van het planMER zijn ook in te zien via de website www.zonenwindindekempen.nl

Over de milieueffectrapportage wordt advies ingewonnen bij de diensten van provincie Noord-Brabant die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van andere belangen die bij de ontwikkeling in het geding zijn. Ook wordt advies gevraagd aan de Commissie voor de milieueffectrapportage.

Inloopbijeenkomst

De projectgroep grootschalige zonne- en windenergie organiseert één inloopbijeenkomst in de Kempen, op dinsdag 20 augustus 2019 in Den Herd, Emmaplein 4, 5531 HM te Bladel. U bent van harte welkom tussen 16.00 en 20.00 uur.
Tijdens de bijeenkomst wordt informatie verstrekt en kunt u vragen stellen aan de medewerkers van de Kempengemeenten, de provincie Noord-Brabant en externe adviseurs over het project, over de te volgen procedure en over de milieueffectrapportage. U bent van harte welkom op een tijdstip dat u schikt. Aanmelden is niet nodig.

Reageren

Iedereen wordt gedurende de inzagetermijn in de gelegenheid gesteld om een reactie op de milieueffectrapportage te geven aan het college van Burgemeester en Wethouders van Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden.
Omdat we in Kempenverband samenwerken willen we de reacties op één centraal punt verzamelen, namelijk bij de gemeente Eersel. De reactie dient u bij voorkeur per e-mail in te dienen via gemeente@eersel.nl, ter attentie van mevrouw C. Koppen en onder vermelding van ‘Inspraakreactie voorlopige uitkomsten PlanMER wind en zon de Kempen’.
Indien gewenst kunt u ook schriftelijk een reactie geven aan de colleges van burgemeester en wethouders, Gemeente Eersel, Postbus 12, 5520 AA Eersel.

Vervolgproces

De inspraakreacties op het milieueffectrapport worden beoordeeld en voorzien van een reactie in een Nota van beantwoording. Daarin staat of en op welke wijze de reactie wordt meegenomen in het definitieve planMER. Het haalbaarheidsonderzoek, het inzicht in de milieueffecten uit het planMER en de informatie die is verzameld tijdens het participatieproces vormen de basis voor de onderbouwing voor het beleid en toetsingskaders voor grootschalige zonne- en windenergie dat naar verwachting in de periode van oktober tot en met december aan de vijf gemeenteraden ter vaststelling wordt aangeboden.
Voordat op specifieke locaties opwekking van grootschalige zonne- of windenergie wordt toegestaan, wordt voor de betreffende locatie een omgevingsvergunning voor onder andere de activiteit afwijking bestemmingsplan aangevraagd. Voor de aanvraag omgevingsvergunning wordt, op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage, met name bij ontwikkeling van windparken een bij de omgevingsvergunning behorende milieueffectrapportage (projectMER) opgesteld die dieper ingaat op milieueffecten op de specifieke ontwikkellocatie.