Pagina opties

Groter
A A
RSS

Definitief aanwijzingsbesluit locatie ondergrondse restafvalcontainer Claassenpark Hapert (01-05-2019)

Op 12 februari 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Bladel ingestemd met het voornemen van Claassenpark BV, p/a Claassenpark 33 (voorheen Oude Provincialeweg 48), 5527 SB Hapert, om bij de nieuwbouwwoningen aan Claassenpark 1 t/m 33 te Hapert een ondergrondse verzamelcontainer te plaatsen voor fijn huishoudelijk restafval van de betreffende bewoners. Eveneens op 12 februari 2019 heeft het college een ontwerp-aanwijzingsbesluit vastgesteld waarbij de exacte locatie van die container is aangewezen.

Op 16 april 2019 heeft het college dan ook het definitieve aanwijzingsbesluit vastgesteld. Dat definitieve aanwijzingsbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 1 mei 2019 gedurende 6 weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Bladel in het gemeentehuis. Het aanwijzingsbesluit kan ook ingezien worden via de website van de gemeente Bladel.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, die eerder hun zienswijzen hebben kenbaar gemaakt tegen het ontwerp-aanwijzingsbesluit, een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Beroep kan worden ingesteld tot zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. De inzage start op de eerste werkdag na verschijning van de publicatie. 

Daarnaast kunt u - als u spoedeisend belang heeft - de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen. Aan het indienen van een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen en/of een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.