Pagina opties

Groter
A A
RSS

Concept rampbestrijdingsplan (RBP) Diffutherm te Bladel (16-05-2019)

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost(VRBZO) maakt bekend dat, in het kader van de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure, vanaf 20 mei 2019 gedurende zes weken ter inzage ligt:

het concept rampbestrijdingsplan (RBP) Diffutherm te Bladel.

Het concept-RBP ligt ter inzage in het kantoor van de VRBZO, Deken van Somerenstraat 2, 5611 KX Eindhoven. Het concept-RBP kan worden ingezien op afspraak tijdens kantooruren. U kunt daarvoor contact opnemen met mevrouw Van Dijk (VRBZO, tel. 040 - 22 03 203).

Het concept-RBP is ook digitaal toegankelijk via de internetpagina van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost: www.vrbzo.nl/rbp-Diffutherm-Bladel/.

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging hun zienswijze kenbaar maken aan het Algemeen Bestuur van de VRBZO. U kunt uw zienswijze (onder vermelding van ‘zienswijze concept- RBP Diffutherm') op de volgende wijze indienen:

  • Per brief: richten aan mevrouw Van Dijk, VRBZO afdeling Crisisbeheersing, Postbus 242, 5600 AE Eindhoven
  • Per e-mail: richten aan crisisbeheersing@vrbzo.nl
  • Voor het mondeling kenbaar maken van zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt met mevrouw Van Dijk, telefoon 040 - 22 03 203.

Degene die schriftelijk zijn zienswijze inbrengt kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet te vermelden.

Na de termijn van inzagelegging worden de ingebrachte zienswijzen beoordeeld en wordt een besluit genomen over vaststelling van het RBP. Beroep tegen dit besluit kan alleen worden ingesteld door belanghebbenden die in deze voorbereidingsprocedure tijdig hun zienswijze hebben ingediend, alsmede belanghebbenden die niet verweten kan worden geen zienswijze te hebben ingediend.

Eindhoven, 20 mei 2019

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost,

De voorzitter, de heer J. Jorritsma.