Pagina opties

Groter
A A

Bekendmaking vaststelling Notitie Reikwijdte en Detailniveau windpark de Pals (11-07-2018)

Burgemeester en wethouders van Bladel hebben de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van het windpark De Pals definitief vastgesteld. Naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen en adviezen over de ontwerpNRD is besloten dat de initiatiefnemers bij het opstellen van het milieueffectrapport (MER) voor het windpark De Pals aan meer aspecten aandacht moeten besteden. Alle ontvangen zienswijzen en adviezen zijn opgenomen in een Nota Zienswijzen.

Daarin zijn de zienswijzen samengevat en beoordeeld. Tenslotte is aangegeven op welke wijze de ontwerpNRD wordt aangevuld. De initiatiefnemer zal het milieueffectrapport (MER) opstellen met inachtneming van de NRD en de Nota zienswijze. Op basis van het milieueffectrapport neemt zij vervolgens een besluit over het aanvragen van de omgevingsvergunning voor de activiteit afwijking bestemmingsplan en bouwen voor de windmolens en mogelijk ook nog andere noodzakelijke activiteiten.

Als de aanvraag wordt ingediend maakt het milieueffectrapport onderdeel uit van de aanvraag om omgevingsvergunning. Zodra door burgemeester en wethouders een ontwerpbesluit is vastgesteld op de aanvraag krijgt iedereen de gelegenheid zienswijzen in te dienen. Vooralsnog is dit onderdeel van de procedure gepland in het najaar van 2018. Een notitie over reikwijdte en detailniveau heeft geen formele status; er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Het is te beschouwen als een voorstel voor een onderzoeksagenda, en niet als een eerste concept-versie van het milieueffectrapport. Tegen de Notitie Reikwijdte en Detailniveau kan daarom geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Eventuele opmerkingen hierover kunnen te zijner tijd aan de orde komen als een zienswijze wordt ingediend over de  ontwerpomgevingsvergunning. De documenten zijn hieronder te raadplegen.

Voor nadere informatie over de stukken kunt u contact opnemen met de heer P. Stappaerts van de afdeling Ontwikkeling, via telefoonnummer 0497 - 36 16 36.